Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Jak nahoře, tak i dole

Jiří Mazánek Prosinec - 30 - 2016

Ian Boddy: As Above So Below
(DiN51, CD, DiN, 2016)

Ian Boddy: As Above So Below

DiN51, CD, DiN, 2016
Distribuce v ČR: HORUS CyclicDaemon

 

Na svém nejnovějším albu se britský hudebník Ian Boddy zřejmě inspiroval Smaragdovou deskou Herma Trismegista, jak tomu napovídá název As Above So Below, v překladu Jak nahoře, tak i dole. Samozřejmě se tím míní stejné uspořádání makrokosmu nahoře a mikrokosmu lidského těla dole. Jinak ale obsah nijak nepřibližuje a nevysvětluje. Ten sám není ani příliš dlouhý, jen šest skladeb a 39 minut.

Jak víme, tak Ian Boddy se zabývá elektronickou hudbou již od roku 1983, kdy byla ve Velké Británii v počátcích a on se podílel na jejím rozvoji. Velmi ho inspirovala německá kapela Tangerine Dream, ostatně jako mnohé další a hlavně analogová elektronická zařízení, jimž zůstal věrný. Ta umožňují hudebníkovi zasahovat aktivně do hry, takže není naprogramovaná a tím ji činit vřelejší a osobnější. Právě z těchto důvodů si v roce 1999 zakládá vlastní label DiN Records, na němž vedle sebe a spolupráce s jinými vydává též další takto zaměřené hudebníky.

Pokračování →

O věčném pokoji

San Leden - 26 - 2014
Martin Žemla: Valentin Weigel. Mystik, paracelsián, theosof 16. století (Vyšehrad, Praha 2013)

Martin Žemla: Valentin Weigel. Mystik, paracelsián, theosof 16. století
(Vyšehrad, Praha 2013)

Martin Žemla: Valentin Weigel. Mystik, paracelsián, theosof 16. století

496 stran, Vyšehrad, Praha 2013, vydání první, vázané
ISBN 978-80-7429-188-3

*

Martin Žemla po svém exposé ke kořenům německé mystiky zkoumajícím dílo Jindřicha Susa, Knížka pravdy. Filosofie, mystika a imaginace po Eckhartovi (2011), zamířil k další, u nás však dosud nepříliš známé postavě německého myšlení ve století reformace, kterou je luteránský pastor Valentin Weigel, někdy také psaný Weichel. Jeho dílo v sobě spojuje dědictví středověké německé mystiky (mistr Eckhart), novoplatónské tradice v podání Boëthia, Augustina, Hugona od Sv. Viktora, Mikuláše Kusánského, a zřejmě i Pico della Mirandola, Lutherovy reformace a následných velkých polemik, a konečně též Paracelsovy přírodní filosofie, alchymických traktátů a jeho teologických úvah.

Narodil se 7. srpna 1533 v Haynu poblíž Drážďan, zemřel 10. června 1588 v Zschopau u Chemnitzu (Saská Kamenice). Prožil svůj život v tichu, ponořen do svých děl, jež čítají na 6000 stránek, ať už tištěných či rukou psaných.

Komentovanému výboru, zahrnujícímu nejdůležitější Weigelovy texty, předchází fundovaná a obsáhlá úvodní studie (str. 21-163) Martina Žemly. Jak sám v předmluvě přiznává, k zájmu o Valentina Weigela jej přivedla práce na knize o díle Jakuba Böhma (Cesta ke Kristu. Mystické traktáty konce věků, Vyšehrad, Praha 2003), který si Weigela nad jiné cenil a jehož vlivné i pronásledované myšlenky našly ohlas u celé řady autorů, jako byli Johann Valentin Andreae, Jan Amos Komenský, Angelus Silesius, Johannes Kepler a další.

Pokračování →

Elixír života (I)

Aleister Crowley Únor - 1 - 2011

Třebaže jsem byl do 33° a posledního stupně svobodného zednářství přijat už velice dávno, v roce 1900, nepojal jsem žádného podezření až do léta roku 1912. Mluvím o své víře, že za lehkovážností a žoviálností naší nejvyšší instituce leží ve skutečnosti tajemství nevýslovné a zázračné, schopné ovládat síly Přírody, a učinit z lidí nejen bratry, nýbrž učinit je božskými. Ale v době, o níž mluvím, za mnou přišel muž, jeden z těch mysteriózních mistrů esoterického svobodného zednářství, kteří jsou jeho očima a mozkem, a kdož existují v jeho samém středu – nepoznaní často ani jeho uznávanými vůdci. Tento muž sledoval mou okultní kariéru již několik let, a nyní mě považoval za hodného podílet se na velkých tajemstvích.

Postupně mě s nimi seznamoval, a od té doby je můj život oddaný hlavně jejich studiu a praxi.

Říkám praxi, protože jejich předmětem není pouhé intelektuální naplnění. Naopak, znalosti o hlavním tajemství bych klidně mohl sdělit třemi slovy, pokud by mi v tom nebránily stejnou měrou přísaha a vlastní zdravý rozum. Praktické užívání tohoto tajemství vyžaduje práci, inteligenci, a – něco více!

V mém vlastním případě, nestačily dva a půl roku zkoumání podle tohoto návodu k tomu učinit mě dokonalým, jen stát se ochotným vsadit asi tři ku jedné, že bych v jakékoliv dané práci uspěl.

V manifestu nejtajnějšího řádu, jehož hlavou je můj mistr, se píše: „V jeho nitru (řádu) spočívají velká tajemství; jeho mozek vyřešil všechny problémy filosofie a života.“

„Vlastní tajemství kamene mudrců, elixíru nesmrtelnosti a universálního léku.“

„Nadto vlastní tajemství schopné realizovat odvěký sen celého světa o lidském bratrství.“

Právě v tomto kritickém bodu se jeho adepti zabývají poslední výše zmíněnou prací. Zamýšlejí přiložit ruku k dílu při rekonstrukci Starého světa, a znemožnit další podobnou katastrofu jakou je současná válka. Zároveň vítají válku, neboť jim poskytla jejich příležitost.

Ale právě teď je mým úmyslem mluvit spíše o elixíru života.

Pokračování →

Radek Chlup: Corpus Hermeticum

Radek Chlup: Corpus Hermeticum

440 stran, nakladatelství Herrmann & synové, Praha 2008, vydání první, vázané, cena 498 Kč
ISBN 80-87054-09-3

*

Počátek tohoto vydání se váže k osobě Zdeňka Kratochvíla, který se dlouhodobě věnoval komentovanému překladu Corpus Hermeticum z řečtiny, jehož provedení pak postupně (od roku 1992) přejal Radek Chlup. Radek Chlup působí v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, je religionista a zabývá se antickým Řeckem.

Z období pozdní antiky se uchoval soubor řecky psaných textů, zvaný „Corpus Hermeticum“, tedy soubor hermetických spisů. Obsahuje 14 až 18 textů (autor upřesňuje počet na 17), které už asi ve 3. stol. n. l. vytvářely jakýsi „kánon“, relativně uzavřený soubor. Lze jej případně vnímat i jako kanonické knihy jakési náboženské společnosti, např. údajných „Obcí Hermových“ v Alexandrii. Je však zřejmé, že takových spisů bylo mnohem víc. Antický hermetismus je pozoruhodný tím, že rozsáhle pracuje s řeckými filosofickými pojmy a argumenty, avšak svým celkovým vyzněním působí velmi nefilosoficky a neřecky.

Vlastním jádrem práce byly texty a překlady Corpus Hermeticum. V následných komentářích se Radek Chlup snažil ozřejmit argumentaci hermetických autorů a v mezích možností jí dát smysl i tam, kde není na první pohled patrný. V Předmluvě by nemělo být přehlédnuto poděkování Filipu Karfíkovi, který měl nemalou zásluhu na tom, že se jeho přístup k akademické práci notně proměnil.

Přehled použité bibliografie (použitých překladů a kritických vydání hermetických spisů) ukazuje na úsilí, jež bylo přípravě tohoto díla věnováno. Potěšitelné je, že nám autor dal na vědomí, že je v ní zahrnuta toliko literatura, kterou měl bezprostředně k dispozici. Pokračování →

Alchymie

Hargrave Jennings Duben - 23 - 2010

Empyreum

Přesvědčení o možnosti přeměny kovů a o existenci mistrovského prostředku ke všeobecnému zlepšení a zesílení celé přírody; a že se pak nadpřirozenou metodou (tj. nadpřirozenou pro svět lidí) tato zdánlivě tak nepřekročitelná mez nebo závora překročí (ve skutečnosti obejde) a to pomocí schopnosti s plody této smělé průzkumné cesty se do tohoto světa vrátit – tato představa, která ničím nemohla být z rozumu vypuzena, ustavila se napevno přes všechny rozumové důvody ze strany těch, kteří to považovali za něco jako nesmysl. Vlastní chladnokrevná realizace nemožností, pokud je příroda činí nemožnostmi, nebyla podstoupena.

Existovalo leccos, co jako prvotní motiv nutilo k takovému zničení, jaké způsobil kalif Omar při dobytí Alexandrie, když vydal plamenům proslulou alexandrijskou knihovnu. Toto zničení se obvykle pojímá jako podstata onoho vyřazení nebo odstranění starých sbírek tak neocenitelné hodnoty.

Nebyla to žárlivost, ale strach, co kalifa Omara přimělo k jednání.

Kalifovo stanovisko k této nezměrné sbírce spisů je dobře známé a obvykle se připisuje dogmatismu a úzkoprsosti jeho názorů co do islámské víry. Jestliže totiž knihy obsahovaly z nějaké filosofie to, co by Mohamedovo náboženství ospravedlňovalo, vykládalo nebo posilňovalo, nebo nějakou moudrost, která by mohla být pojata jako vysvětlení tohoto náboženství, pak by to bylo neužitečné, protože to všechno už bylo obsaženo v Koránu; a jestliže by nějaká kniha učila jiné věci nebo předkládala nějakou jinou náboženskou víru, pak by to bylo náležitě škodlivé a jako takové by to muselo být nemilosrdně zničeno. Takové zaujal kalif stanovisko, přičemž měl pravdu na oba způsoby. V Alexandrijské knihovně byla údajně obsažena všechna tajemství alchymie.

Pokračování →

Spřízněné weby