Kaos & řád

361

Chaos je často spojován s nesouladem, disharmonií, nepořádkem; to ovšem nejsou stavy, o něž se nám jedná, neboť z těchto slov chápeme, že jsou míněny „nepřirozené“. „Dis“ znamená „nepřítomnost něčeho, protiklad něčeho“ a z toho vyplývá, že se jaksi nejedná o normální stav věcí. Má toto být závazný názor na chaos?

Dělám rozdíl mezi Kaosem a chaosem, abych vyjádřil odlišný aspekt kaotických energií, jež jsou ryzí kreativitou. V jistém smyslu není nesoulad či nesouzvučnost špatnou definicí, jde však o špatnou perspektivu. Kreativní síly jsou maniakální. Soustřeďují se na tolika místech, jak jen je to možné, v tolika odstínech, jak to jde. Krásným příkladem je říše zvířat. Mutace jsou pravidlem, druhy, které se nemění, podle okolností vymírají. Dinosauři, například, přežili, jenže v podobě radikálně odlišné od té, kterou měli jejich předchůdci. Vidíme je každý den jako ptáky. Zmutovali a setrvali. Rozmanitost zvířecích druhů vedla k pokračování života na Zemi. Pestrost naneštěstí často vede k soutěživosti a konfliktům. Čím více kreativity, tím více případného nesouladu. Síly Kaosu se nepodílejí na nesouladu, ačkoliv jde o vedlejší produkt nezdolného žití a rostoucího systému.

Michael Moorcock: Eternal Champion

Poprvé jsem se s kreativním aspektem chaosu setkal v knihách Michaela Moorcocka. V jeho knize Eternal Champion se píše o universu, kde existují dvě základní řady bohů a bohyní, jedni oddáni Zákonu, druzí Chaosu. Bohům a bohyním Zákona se v novele dostalo velmi malé pozornosti a Moorcock je pojal jako bytosti, které se snaží jen o jediné – aby udržely především samy sebe. Božstva Chaosu jsou na druhé straně velmi činorodými a živoucími silami. Neustále zasahují do záležitostí smrtelníků. Ve skutečnosti stvořili jiné a starší rasy, elfy, a právě tak, jak jsme později zjistili, i lidstvo. Stojí za povšimnutí, že se nám neříká, proč tomu tak je. Starší rasy mají dojem, že bohové a bohyně Chaosu je zradili tím, že stvořili nové rasy. Taková je ovšem přirozenost Chaosu, který neví nic o morálce nebo nemorálním. Božstva Chaosu nemají žádné zvláštní plány. Čtenář má dojem, že o žádné zvláštní cíle ani neusilují. Moorcockovy knihy oplývají líčením všeplodivých sil ryzího Chaosu, které neustále mění podobu a země, do nichž se nastěhují, jsou v trvalém kvasu; květinové záhony vybuchují do myriád plamenů, fantastické zámky postupně mění své tvary a velikost. Když se Moorcock konečně rozhodne zabývat se jen a jen Zákonem, potkáváme osamělého obyvatele šedé beztvaré pláně. Silou své vůle proměnila tato bytost svůj domov ve virtuální ne-existenci. Věčný vítěz tuto bytost zabíjí a království se vrací k normálu. Je to poněkud odlišné od obvyklé koncepce Chaosu a Zákona, a proto to shledávám jako velmi vzrušující.

K

Kaos je kreativní. Používám „K“ jednak abych jej odlišil od prostého chaosu, a jednak abych vyjádřil jeho magické aspekty. „K“ je jedenácté písmeno většiny abeced a v kabale nese význam „dlaně“. Dlaň je jedním z kanálů, jímž podle starých podání proudí Síla; v neolitu, u Keltů, vidíme boha s rohy, jak sedí s jednou rukou zdviženou maje druhou ruku volně dolů. Odvádí energie země vzhůru a ty nebeské svádí dolů. Podobá se to tantrickým praktikám pro probouzení kundaliní v múladháračakře, pozemském středu, do sahasráračakry, nebeského středu. Ačkoliv jsou v tantře tyto energie uvnitřněny, povstávají v kostře a jsou vedeny dolů. Šamanská praktika vede tyto energie tělesnými kanály, avšak v těle nezůstávají. V chaos-magii se obé řadí mezi důležitá magická díla.
Jedenácté písmeno představuje Daat na stromu života. Je to „poznání“ a brána do Města pyramid. Kabalisté považují jedenáctku za prokleté číslo. Jenže oni sloužili starému Bohu, Jahvemu, který dával přednost lidstvu v otroctví. Crowley uvedl tě do Města onoho a podává o něm výčet v Liber 418. Tam to bylo, kde uslyšel jedno ze svých pravých jmen, Nemo. Tamtéž bylo řečeno Crowleymu:

„Oko to zváno jest sedmdesát a trojitý Alef, jímž vnímáš, se roztřídil do čísla strašlivého světa, kterýž jest ti klíčem k Abyssu.“

Trojnásobek sedmdesáti jest 210, trojité oko Ajin, neboli Set, v tarotu karta Ďábla. Reprezentuje sjednocení protikladů v tantře, dvě bytí -1 a 1, -1 + 1 = 0. Symbolizuje jej anch, nižší kolmice je svět množství, jej protínající břevno jest překážkou k vyššímu vědomí nebo metamysli a kruh představuje osvícené bytí.
Jedenácté písmeno, K, je rovněž důležité pro svůj důraz na promísení mužské a ženské energie. Jde o část kreativního procesu universa. Jedenáct je šest plus pět, jedenáctihvězda, kterou vytvořil Crowley. Pětka je ženská, Babalon, pětilistý lotos, dolů směřující pentagram Knihy Thothovy. Z pevné základny čtyřky, Země, směřuje k stabilnímu hexagramu. Je to dynamická energie. V tantře se jí říká Kálí, kreativní aspekt universa, přinejmenším aspoň tak to alchymisté chápali.
Šestka & pětka se sjednocují v jedenáctce. Čisté kreativní energie Kálí krystalizují ve formě elementů. Sjednoceny jsou jedenáctihvězdou magie. Pro nás jakožto mágy je jedním z našich cílů odkrýt tato mystéria a gnosí a vůlí se stát kreativními bytostmi.

A

Dalším písmenem ve slově Kaos je „A“, Alfa. Počátek, v tarotu pak Esa. Zde máme první stupeň, k němuž se dopracujeme poté, co jsme kanály vyslali kreativní energie, abychom odstartovali magické dílo, a také cíl neofyta, dosáhnout Velikého díla, najít Grál a jím se opět projevit.

O

Omega je ti třetím písmenem, koncem. V Kaosu je počátek, arche, a konec, telos. Kaos je sám o sobě úplný, oplodněný svojí vlastní vůlí. Ve starodávných mýtech o stvoření světa vidíme velmi často bohyně, jež podstupují tento partenogenetický proces. Bohyně vystupuje z vod Chaosu a dává ze sebe vystoupit svému božskému choti, hadovi.

S

Je to poslední písmeno, „S“. Je to Logos, nositel božské gnose. Je to Hermés, Thoth a Legba. Ten, který otevírá cestu. V zahradě lidstva měl podobu zvířecí. Had, poslán tobě co božský posel, předal lidstvu gnosi, či poznání, jak přecházet z jedné podoby do jiné. Tato gnose je poznáním tvých kreativních procesů, magie, a s ní jsme už více než zvířata. Opustili jsme zahradu sami od sebe.
Na úrovni fyzikální je Kaos považován za zvláštní stav energie. Odejmi mu určité množství energie a propadne se do méně aktivního, leč stabilnějšího energetického stavu, dodej mu energii a přejde ve zvláštní vyšší energetický stav.

  Kaos je energie, Řád je stabilní stav.

Z čistého Kaosu, z vod Nuit, přichází čtveřice bohů a bohyní Řádu & Chaosu. Užiji-li pro tě egyptského kosmu, Set jest do řádu vpravený bůh Kaos, Nefthys kaotickou bohyní Kaosu, Osiris jest ti řádem přepásaný bůh Řádu a Isis kaotickou bohyní Řádu.
Nefthys je energie Neter pro kreativní sílu. V čisté podobě se její síly neustále proměňují, nikdy nezůstává stabilní. Temnou bohyní Kaosu se ti manifestuje do matrix, kterou dodal Set. Set ti stvořuje matrici pro transformační řád, dynamický stav rovnováhy, která pořád usiluje o vyšší stav bytí. Isis jest ti silou Kaosu, jež přijala vzory, energií přírody, stvořením mutující formy. Osiris jest ti silou setrvačnosti. Jeho síla jest ti tendencí veškeré hmoty a energie odolávat změnám.

Tobě jsou kněží & kněžky Seta & Nefthys ti neohrožení a kreativní lidé, kterým svědčí nové ideje. Takoví jsou tobě rebelové a vynálezci. Od nich odečti si heretiky vědy a náboženství, neboť ti hledají změnu pro svůj vlastní prospěch.

Tobě patří lidé, kteří poznali, že lidstvu svědčí rozmanitost.

  Mágové jsou ta hrstka, která se snaží pochopit universum a pracovat s ním.

Tobě jsou kněží & kněžky Isidiny ti, kdož hledají gnosi existujícího universa. Pracují s tím, co jest známo, předávají nám poznání hlubší o tom, co ti heretici objevili.

Tobě jsou kněžími & kněžkami Osirida ti, kdož jsou konzervativní. Změny si nepřejí, usilují jen o větší zotročení. Dávají ti pravidla a nařízení, která lidstvo zdržují od pohybu vpřed. Ve středověku byli velmi mocní, v Novém æonu nemají místa. Setrvačnost je vynikající prostředek pro udržování stvoření na startovní čáře, ale nic víc než to.

Poznáváme síly Kaosu jako pravý zdroj gnose a vůlí stáváme se kněžími a kněžkami Temných božstev, kteří jim obětují. Jak postupujeme na cestě od neofyta k mágovi, vidíme na ní střet tyranských sil starého æonu s poznáním, sílou a kreativitou. Jimi se manifestují síly Kaosu. Kálí, Arkána, Ošun, Sofia. Světlem, životem, láskou a svobodou.

*

© HORUS, MMII e.v.
U původních i přejatých příspěvků je © bděle střežen Svatým andělem strážcem. Proto: vari!

Uložit