Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI

426

Ti, kdož budou čísti tento krátký traktát o mystériu svatého grálu, měli by ku svému osvícení zalistovat v Knize odhalení svatého grálu, jinak Liber C vel Agape vel Azoth (HORUS, Brno 1996), kteráž má obsahovati tajné instrukce devátého stupně. A tajemství to spočívá ve vědění o jednom zvláštním obřadu, vznešené mši sloužené v chrámu Ducha svatého. Požehnaní, kteří následují těchto pokynů, aby poznali strom života a mohli vejít branou do města.

*

 1. Babalon na Bestii

  Toto je tajemství svatého grálu, který je posvátnou nádobou naší Paní, Šarlatové Ženy, Babalon Matky Ohavností, Nevěsty Chaosu, která jede na našem Pánu, Bestii.

 2. Vycedíš svoji krev, která je tvým životem, do zlatého poháru smilství.
 3. Smísíš svůj život s universálním životem. Jedinou kapku nezadržíš.
 4. Tvůj mozek pak bude umlčen, a tvé srdce nebude už více tlouct, a všechen tvůj život od tebe prchne; a ty budeš vyvržen na hnojiště, a ptáci se na tvém mase slavnostně pohostí, a tvé kosti se na slunci vybělí.
 5. Pozvedne se vítr ze všech stran a vynese tě vzhůru, jako bys byl hrstkou prachu, v rubáši, který má čtyři cípy a předají tě strážci abysu.
 6. A protože již v tobě není žádný život, dá strážce abysu andělům pokyn, aby se vítr vzdálil. A andělé jeho tu již nebudou.
 7. Nyní tedy ty, který jsi dosáhl tohoto rituálu svatého grálu, zbav se všech svých statků.
 8. Máš bohatství; dej ho těm, kteří jej potřebují, nechovej k němu žádnou žádost.
 9. Máš zdraví; usmrť se horlivostí svého odevzdání se Naší Paní. Svaly nechť nedbale visí na tvých kostech, a tvé oči ať září neuhasitelnou vášní k nekonečnu, spolu s tvojí vášní k Neznámému, neboť Ona je mimo poznání prokletého.
 10. Máš lásku; vyrvi svoji matku ze srdce a plivni do tváře svému otci. Dupni na břicho své ženy a dítě u jejích ňader ať se stane kořistí psů a supů.
 11. Neboť není-li toto vůle tvá, pak to uděláme My proti tvé vůli. Takto dosáhneš svátosti grálu v kapli ohavností.
 12. A hle! Jestliže pokradmu budeš udržovat jedinou myšlenku sám o sobě, budeš vyvržen do abysu navždy; budeš osamělý, staneš se jedlíkem výkalů a budeš sklíčen ve dni Buď-S-Námi.
 13. Arci! Skutečně je toto Pravda, toto je Pravda, toto je Pravda. Budeš obdařen radostí a zdravím a bohatstvím tam, kde ty již více nejsi ty.
 14. Potom každý nový zisk bude novou svátostí, a ta už tě neposkvrní; budeš hlučně hodovat s chlípníky na tržišti a panny budou na tě metat růže, a kupci se vrhnou na kolena a přinesou ti zlato a koření. Mladí chlapci budou pro tebe čepovat skvostná vína, a pěvci a tanečníci budou pro tebe zpívat a tancovat.
 15. Ty v tom však přesto nebudeš trvat, neboť budeš zapomenut, prach ztracený v prachu.
 16. Ani samotný æon ti nebude k ničemu; neboť z prachu připraví Neviditelný Hermés bílý popel.
 17. A toto je hněv Boží, že to musí být takto.
 18. A toto je milost Boží, že to musí být takto.
 19. Pročež ti ukládám, abys ke mně přišel hned na začátku; neboť učiníš-li jen jeden krok na této Cestě, musíš nevyhnutelně dojít až k samému jejímu konci.
 20. Tato Cesta je mimo život i smrt; leží také mimo lásku, ale tu vy ještě neznáte; protože vy milovat neumíte.
 21. A samotný konec není dokonce znám ani Naší Paní, ani Bestii, na níž Ona jede, ani Panně, její dceři, ani Chaosu, jejímu zákonnému Pánu; ale Korunovanému dítěti to známo je? Není známo, zda-li to ví.
 22. Pročež sláva Haditu a Nuit na konci i na počátku; arci, na konci i na počátku.

*

Článek byl poprvé uveřejněn v Revue HORUS, Solstitium Æstatis 1992.
© 1992
© okultura, MMI

Uložit