Liber Os Abysmi vel Da‘ath svb figvra CDLXXIV

334

Instrukce o čistě intelektuální metodě vstoupení do abysu.

*

 1. Tato kniha jest Branou tajemství universa.
 2. Nechť si Adeptus Exemptus obstará Prolegomena od Kanta a studuje je, věnuje zvláštní pozornost antinomiím.
 3. Rovněž Humeovu nauku o kauzalitě v jeho Zkoumání.
 4. Taktéž diskusi Herberta Spencera o třech teoriích universa v jeho Prvních principech, část I.
 5. I Huxleyho eseje o Humeovi a Berkeleym.
 6. Nadto Crowleyho eseje: Berešit, Čas, Voják a Hrbáč atd.
 7. Také Logiku Hegelovu.
 8. A Otázky krále Milindy a buddhistické sútry, jež se zabývají metafyzikou.
 9. Ať se zdokonalí v logice. (Formální logika, Keynes.)
  Dále nechť studuje každé klasické dílo, jež přitáhne jeho pozornost a je zřejmě součástí jeho knižní průpravy.
 10. Pak nechť zváží zvláštní problémy, jako třeba původ světa, původ zla, nekonečno, absolutno, já a ne-já, svobodnou vůli a osud, a všechny ty, jež ho mohou přitahovat.
 11. Nech ho, ať do detailu a přesně demonstruje klamné závěry všech známých řešení a nech ho najít pravé řešení svým pravým důvtipem.
 12. V tom všem jej prováděj jen jasným úsudkem a nech jej, aby přesvědčivě popřel všechny ostatní vlastnosti jako je intuice, snažení a emoce a jim podobné.
 13. Po dobu těchto praktik jsou mu zapovězeny všechny formy magického umění a meditace. Je zakázáno, aby hledal jakékoliv útočiště před svým intelektem.
 14. Nechť potom vrhá svůj rozum znovu a znovu proti bílé zdi mystéria, s nímž bude konfrontován.
 15. Taktéž je řečeno následující a my to nehodláme popírat.
  Nakonec si jeho rozum tuto praktiku automaticky osvojí, suâ sponte, a nebude mít od ní klidu.
 16. Pak se mu budou zdát všechny fenomény, jež se odehrávají, bezvýznamné a bez souvislostí a jeho vlastní já se rozpadne v řadu dojmů, jež nemají jeden s druhým souvislosti a ani s žádnou jinou věcí.
 17. Nechť se pak stane tento stav tak akutní, že jest v pravdě šílenstvím a ať tak pokračuje až do vyčerpání.
 18. Podle jisté hlubší tendence se bude individuálně jeho stav prodlužovat.
 19. Může vyústit v opravdové šílenství, jež ukončí činnost adepta v tomto životě, nebo ve znovuzrození ve vlastním těle s myslí jednoduchou jako u malého dítěte.
 20. A poté shledá, že všechny jeho vlastnosti zůstaly nedotčeny, ačkoliv očištěny naprosto nevýslovným způsobem.
 21. I připomene si prostotu Úkolu nižšího adeptství a vrhne se na něj s čerstvou energií mnohem cíleněji.
 22. A ve velké slabosti může se mu stát, že na chvilku nebudou mít tato nová Vůle a snažení svoji moc, přec už nebudou zneklidňovány uschlým plevelem pochyb i rozumu, který vyplel, budou nepozorovatelně a zlehka růst jako nějaký květ.
 23. A se znovuobjevením Svatého anděla strážce mu mohou být propůjčeny ty nejvznešenější dary a bude skvěle vybaven pro silný zážitek zničení universa. A tímto universem nemyslíme toho mazlíčka, jehož postřehuje v mysli člověk, nýbrž to, které se mu zjevuje v duši v samádhi átmadaršanu.1
 24. Odtud může vejít v opravdové obcování s těmi, kdož jsou mimo tento svět a stane se kompetentním navazovat styk a přijímat instrukce přímo od Nás.
 25. Tak jej připravíme na střet s Choronzonem a na ordálii abysu, kdyžtě jej přijmeme ve Městě pyramid.
 26. Tak jako jeden z Nás má Mistr chrámu dokončit toto Dílo, kteréž jest tuto naznačeno.
  (V Liber CDXVIII je odpovídající podání o této ordálii a přijetí.
  Ohledně příprav viz rovněž Liber CLVI.)
 27. A co se týče samotné odměny, při vstupu do paláce královy dcery a poté, co to tam z něho spadne, nechť je srozuměn, že je Mistrem chrámu. Cožpak nedosáhl Porozumění? Arci, a vpravdě, nedosáhl-liž on Porozumění?

*

Poznámky:

1 Vidění svého skutečného já ve stavu vědomí, který převyšuje všechny ostatní stavy (bdění, snění, hluboký spánek) a v němž ustává myšlení. Je to nedualistický stav vědomí, kdy vědomí zakoušejícího „subjektu“ splývá v jedno se zakoušeným „objektem“ – zbývá jen obsah zkušenosti. Tento stav vědomí se nazývá „vyhrocením ducha“, není však vypjatou koncentrací na jediný bod, ani duch není zaměřen odsud (subjekt) tam (objekt), jak by tomu bylo u dualistického typu zkušenosti.

*

Translation © San
© okultura, MMII

Uložit