Liber Stellae Rubeae svb figvra LXVI

455

Liber Stellae Rubeae

svb figvra LXVI

Publikace v třídě A.

Imprimatur:
N. Fra. A ... A ...

Tajný rituál Apepův, srdce IAO-OAI, předaný V.V.V.V.V., by jej užil v jisté záležitosti Liber Legis a zaznamenal pod číslicí LXVI.

 

1. Apep prohlašuje Asara bohem.

2. Vznešené panny nechť ho s jásotem vzývají, synu Noci!

3. Tuto jest kniha nejtajnějšího uctívání rubínové hvězdy. Nikomu se nedostane do rukou vyjma těch, kteří jsou nestoudní slovem i skutkem.

4. Nikdo toto dílo nepochopí — je příliš delikátní pro syny lidské.

5. Jestliže bude kvůli tobě prolita krev rubínové hvězdy; jestliže jsi měl po celý lunární měsíc účast na vzývání svým Jod a Pé, pak můžeš přijímat tuto nejsvětější svátost.

6. Jeden poučí druhého bez ohledu na to, co si o tom myslí lidé.

7. Ve středu černého kamene vztyčíš pořádný oltář.

8. V hlavě oltáře bude zlato a dvě poctivé podobizny Mistra.

9. Uprostřed pak pohár čerstvě nalitého vína.

10. V patě pak hvězdný rubín.

11. Oltář bude nepokrytý.

12. Nejprve rituál Planoucí hvězdy.

13. Pak rituál pečeti.

14. Pak ďábelské vzývání OAI.

Mu pa telai,

Tu wa melai

ā, ā, ā.

Tu fu tulu!

Tu fu tulu

Pa, Sa, Ga.

Qwi Mu telai

Ya Pu melai;

ū, ū, ū.

’Se gu malai;

Pe fu telai,

Fu tu lu.

O chi balae

Wa pa malae:—

Ūt! Ūt! Ūt!

Ge; fu latrai,

Le fu malai

Kūt! Hūt! Nūt!

Al ŌĀĪ

Rel moai

Ti— Ti— Ti!

Wa la pelai

Tu fu latai

Wi, Ni, Bi.

Anděl s praporcem s 5 ranami

15. Roztoč také kolo s patero a patero ranami.

16. Poté roztoč kolo se dvěma a třetím vprostřed; nadto ♄ a ♃, ☉ a ☽, ♂ a ♀, a ☿.

17. A pak pětici — a šestého.

18. Podkuřuj v přítomnosti mistra kadidlem, jež nedýmí, také oltář.

19. To, co má být popřeno, budiž popřeno; to, co má být podupáno, budiž podupáno; to, co má být popliváno, budiž popliváno.

20. Takové věci budiž spáleny zevním ohněm.

21. Mistr pak podle libosti promluví měkce a hebce, a k tomu hudba a cokoliv dalšího, co bude chtít předložit své Oběti.

22. A zabije na oltáři děťátko, a krev jeho potřísní oltář vůní růží.

23. Pak se zjeví mistr tak, jak by měl — ve své slávě.

24. Poté se roztáhne na oltáři a probudí ho k životu i k smrti.

25. (Neboť skrýváme onen život, jenž jest na druhé straně.)

26. V chrámu budou utlumena světla, vyjma ohně a lampy na oltáři.

27. Načež roznítí veliký a stravující plamen.

28. A udeří důtkami na oltář, až poteče krev.

29. A způsobí, že na něm vykvetou růže.

30. Vposledku předloží nesmírnou svátost, v onu chvíli, kdy bude Bůh pít jazykem plamen na oltáři.

31. Vše vykonej patřičně a sleduj čas.

32. A Milovaný bude s tebou.

33. Nikomu neodhalíš niterný svět tohoto rituálu: proto jsem jej popsal symbolicky, aby mu nikdo nerozuměl.

34. Já, který zjevuji tento rituál, jsem IAO a OAI; Spravedlivý i Odpůrce.

35. Jsou i mě podobní.

36. Tak tedy se závoj tohoto díla nazývá Hanba, a v ní přebývá Sláva.

37. Srdce tajného kamene potěšíš teplou krví. Připravíš slabý odvar rozkoše a Strážci jej budou pít.

38. Já, had Apep, jsem srdcem IAO. Isis nechť očekává Asara, a já budu uprostřed.

39. Kněžka nechť si najde jiný oltář a na něm vykonává mé obřady.

40. Nebude hymnu ni dithyrambu ku chvále mé a chvále mého rituálu, přece chápete, že je zcela mimo tento svět.

41. Ujistíš se o odolnosti oltáře.

42. V průběhu tohoto rituálu budeš osamělý.

43. Dám ti jiný obřad, při němž budou mnozí jásat.

44. Především se nezlomně zapřísahej, až budeš vztyčovat oltář z černé země.

45. Oněmi slovy, jež budeš znát.

46. Na své tělo i duši ti přísahám, že nedojde k rozdělení ni roztržení, přebývám-li v tobě svinutý jako had a připravený zaútočit.

47. Dám ti všechna království země, ó ty, který panuješ nad Východem i Západem.

48. Jsem Apep, ó ty zavražděný. Sám sebe zabiješ na mém oltáři: a já budu pít tvoji krev.

49. Protože jsem mocný upír a vysrknu svá dítka s vínem země, kteráž jest krví.

50. A ty opět naplníš své žíly z nebeského kalichu.

51. Budeš skryt, postrach světa.

52. Budeš vysoce postavený a každému na očích, ale nikdo tě nespatří; oslavovaný, ale nikdo tě nebude podezřívat.

53. Jelikož je dvojí sláva, a ty sis vydobyl tu první, tak si užívej té druhé.

54. Vskočím do tebe s radostí; má hlava se zvedá připravená vyrazit.

55. Ó chtíči, ryzí extáze, živote hada v páteři!

56. Mocnější než Bůh nebo člověk jsem já v nich, a pronikám jimi.

57. Následuj má slova až do konce.

58. Neboj se ničeho.

Neboj se ničeho.

Neboj se ničeho.

59. Vždyť já jsem nic, mě se máš bát, ó má panno, můj proroku, ve tvých útrobách já plesám.

60. Budeš se bát bázní lásky: já tě přemůžu.

61. Budeš velice blízko smrti.

62. Já však tě přemůžu; nový život tě osvítí oním světlem, jež leží tam za hvězdami.

63. Přemýšlíš o tom? Já, ta síla, jež všechno stvořila, tu nejsem proto, aby mnou bylo opovrhováno.

64. A uprostřed svého chtíče tě zabiju.

65. Vykřikneš radostí i bolestí a bázní i láskou — takže ΛΟΓΟΣ nového Boha vyskočí vprostředku hvězd.

66. Nebude slyšet nic než lví řev tvé rozkoše; arci, lví řev tvé rozkoše.

*

Translation © San
© okultura, MMXII

Uložit

Uložit