Liber Tvrris vel Domvs Dei sub figvra XVI

302

Instrukce ku dosažení přímým zničením myšlenek, kterak povstávají v mysli.

*

Sol et Luna

0. Tato praktika je velmi obtížná. Student nemůže doufat ve velký úspěch, ledaže by zvládnul dokonale ásanu a dosáhl jistého úspěchu v meditačních cvičeních, jak je podávají Liber E a Liber HHH.1
Na druhé straně každý úspěch v této praktice má mimořádně velký význam a student v ní podléhá iluzím a sebeklamu méně, než v téměř všech ostatních, jež máme ve známosti.

1. První bod. Student by měl sám pro sebe odhalit zjevnou chvíli onoho hnutí ve svém mozku, kdy tam povstávají myšlenky, pokud taková chvíle existuje.2
Pokud ne, měl by se snažit hledat onu chvíli, kdy jsou myšlenky posuzovány.

2. Druhý bod. Musí také v sobě rozvinout vůli k ničení, dokonce až i vůli k naprosté anihilaci. Může se stát, že bude objevena v nezměřitelné vzdálenosti od jeho fyzického těla. Nicméně k tomu musí sáhnout, musí se s tím vyrovnat dokonce až ke ztrátě samotného já.

3. Třetí bod. Pak ať tato vůle ostražitě pozoruje onen bod, kdy povstávají myšlenky, nebo onu chvíli, kdy jsou posuzovány, a každá myšlenka nechť je zmarněna, jakmile je postřehnuta nebo posuzována.3

4. Čtvrtý bod. Dále, nechť je každá myšlenka potlačena při jejím početí.

5. Pátý bod. Poté nechť jsou příčiny nebo tendence, pokud nekontrolovány končí v myšlenkách, právě tak odhalovány a zničeny.

6. Šestý a poslední bod. Ať je pravá příčina všeho4 demaskována a zničena.

7. Toto jest to, co vyřkli mudrci z dávných dob o zničení světa ohněm; arci, o zničení světa ohněm.

8. [Tento a následující verše jsou novějšího data.] Student ať si zapamatuje, že každý bod představuje určité přiblížení velikým těžkostem.

9. Nedovolte mu, aby se pokoušel o ten druhý, dokud nebude spokojen se svým zvládnutím onoho prvého.

10. Tato praktika je rovněž ta, o níž mluvil v podobenství fráter P., jež tuto následuje:

11. Zlolajný jest tenhle silácký zloděj, sršící nenávistí; zloděj rdousící zloděje, a druh ve válce s druhem, stojí v čele divokých nájezdníků, všichni bídně zůstaveni osudu!

Rosa nebeská v fontánu plynoucí

Není zdraví ni štěstí tuto.
Mužnost jest zbabělostí a ctnost hříchem.
Nepřející černota to obkličuje.

Ani srdce zaprodané peklu nenese takového zhoubného stínu;
Přesto bezúhonná a neporaněná a neohrožená,
Zármutkem schází ve svém vězení neposkvrněná panna.

Trestána pánem, mágem, dle jeho choutek,
Maří jeho svody i jeho hněv,
Modlí se za všeničící božský oheň.

Pán zástupů popřál sluchu její písni:
Pána zástupů přemohl hněv pro tu křivdu na ní spáchanou.
Vypustil nebeského ohaře z řemene.

Prudce a živě udeřil blesk.
Pak svým ostrým šlehnutím věž na kusy rozbil a kameny z ní létaly,
Zapálena neuhasitelným ohněm; v popel se obrátila.

Však tentýž oheň, co zkrotil zloděje svár,
Sežehl každého tak, že chtíč i život jim vzal,
Zanechav vlídnou pannu co radující se manželku.

12. I toto:

13. Tu jest studna před Velikým bílým trůnem
Kteráž jest po věky zasypána smetím;
Drolina i jíl a kal i kámen,
Blaho ještěrek a zoufalství mudrců.

Jen blesk z Jeho ruky, jenž tísní,
A tísnit bude, dokud tyran uchvatitel nepadne,
Ten může pročistit onu houšť choutek a úskoků,
A dá vyprýštit prameni ve věčných dvoranách.

14. I toto:

Eclipsis Solis

15. Síra, sůl a rtuť:
Kterýž jest pánem těchto tří?

Sůl jest Paní moře;
Pánem Vzduchu rtuť jest.

Pak Boží milostí tu jest sůl
upoutána pod fialovou hrobkou.

Pak láska Boží pročistí ji
Naší pravou hermetickou rosou.

Pak Bůh, v nějž my věříme
Naši sofickou sůl spálí.

A nakonec pak to Oko uzří
Tři v Jednom a Jednoho ve Třech

Síru, sůl a rtuť,
korunované božskou Alchymií!

Jedinému, který sesílá Sedm
Sláva na výsostech nebeských!

Sedmi, kteříž jsou tuto Deset
Sláva na Zemi, amen!

16. A co se obtíží této praktiky týče i výsledků, jež odměnou jsou, pak nechť tyto věci praktikant pravým důvtipem objevuje.

*

Poznámky:

1 Meditační cvičení obsažené v Liber E spočívá v omezení myšlení studenta na jediný předem určený a exteriorizovaný imaginovaný objekt, ať už jednoduchý nebo složitý, v klidu či v pohybu: a ty, jež uvádí Liber HHH, zase způsobují, že mysl prochází předem určenou řadu stavů: hinduistická rádžajóga představuje především rozšíření použití metod Liber E na vnitřní objekty: mahásatipatthána buddhistů představuje prvořadě pozorování a analýzu tělesných pohybů. Třebaže přítomná praktika se radikálně liší od všech ostatních, je velmi výhodné být obeznámen s každou z nich s ohledem na jejich případné obtíže, a za druhé, pro jejich předpokládané výsledky s ohledem na psychologii.

2 Pokročilé čtenáře odkazujeme na traktát Moudrost S’lby obsažený v knize Kennetha Granta Outer Gateways.

3 Je to také „Otevírání Oka Šivova.“

4 Májá, mág, či Mára. Rovněž Ten, který přebývá na prahu ve velmi vznešeném smyslu.

*

© San
© okultura, MMII

Uložit