Fraternitas Saturni dnes aneb saturnštěji nelze více

716

V jednom (zřejmě fiktivním) interview1 »podává současný velmistr Fraternitas Saturni podrobnou zprávu o Řádu. Poprvé během padesáti let se dostává tímto veřejnosti autentického vhledu do snad nejdůležitějšího bratrstva německé kulturní oblasti… Rozhovor mezi dvěma angažovanými praktiky a zpráva ke stavu moderní magie. Historický dokument prvořadého významu« 2.

Stephen Edred Flowers: Fire & Ice: Magical Teachings of Germany’s Greatest Secret Occult Order

Kdo přichází s vysokými nároky, musí být připraven na to, že bude též později podroben kritické zkoušce, ačkoli je to velmi obtížné pro nezasvěcené s nedostatkem použitelných pramenů3.

Na několika příkladech má být doloženo, že toto interview je vskutku »historický dokument prvořadého významu«, zajisté kvůli tomu, že lze jen stěží zamezit úpadku kdysi věhlasné lóže.

→ Fráter V ... D ... = Mistr Scorpio

Již jméno dotazujícího se uvádí nežádoucího čtenáře v omyl. Je vzbuzován dojem, jako by se s velmistrem Fraternitas Saturni bavil nějaký nestranný spisovatel, jenž je znám v kruzích magie a také v celé německy mluvící oblasti. Ve skutečnosti je to rozmluva mezi dvěma lóžovými bratry, neboť »fráter V ... D ...« vstoupil do FS jako bratr »Scorpio« roku 19844.

→ »Magický« rok 1984

Od poloviny až do konce 80. let se projevovala ve Fraternitas Saturni tendence k silným změnám (str. 45). »Od roku 1984 následoval především návrat k saturnskému« (str. 47).5

Nápadné je, že tento chvályhodný návrat k pravé podstatě saturnské lóže se dává do souvislosti s datem přijetí fráterů V ... D ... »Scorpia« a »Thota« a tento rok je považován za důležitý6.

Mluví se sice v jiné souvislosti o »nadutém jáství« (str. 44), avšak na konkrétní osobu to vztahováno není.

→ »Chronique scandaleuse« Fraternitas Saturni od roku 1980

Jak již bylo uvedeno, docházelo od roku 1980 kontinuálnímu procesu zrání a očišťování, poněvadž bylo »štěpení« Ordo Saturni7 údajně překonáno.

Tak tomu ovšem není, sledujeme-li pozorně vývoj lóže v průběhu celého desetiletí.

30. 11. 1982 odstoupil velmistr »Dracon«8 a 3. 1. 1984 ohlásila sekretářka lóže Gudrun, že »Dracon« z lóže vystoupil9.

Po krátkém intermezzu velmistra »Immanuela«10, jenž vystoupil roku 198511, byl zvolen dne 1. 10. 1983 velmistrem »Hamupe«.

Tento velmistr se vyznačoval malou kompetencí. Bylo mu například utajeno, že »vel-« čili »velký« je terminus technicus pro »nezávislý, samostatný«. Poté, co byl přeložen pracovně do Berlína, sdělil svým sestrám a bratřím, že již nebude řídit pouhý Orient Baden-Baden jako místní mistr, nýbrž Velko-Orient-Berlín. Strašil snad v jeho mozku ještě Velký Berlín (z doby) nacistů? Neměl by však být v žádném případě nařčen neprávem.

»Hamupe« si hořce postěžoval jednomu bratru12: »V současné době mi dělá starosti náš milý velkoinspektor bratr Babacan 13. Jak se mi doneslo k uším, kritizuje nevlídným způsobem před neofyty a novici mé pokyny a vytváří při setkáních lóže hospodskou atmosféru«.

Velmistr »Hamupe« přijal též dle oběžníku 2/84 z 15. 3. 1984 »Scorpia« a »Thota«.

Udivenému bratrstvu bylo v dalším oběžníku (3/84 z 6. 5. 1984), tedy ani ne po dvou měsících, oznámeno, že bratrům »Thotovi« a »Scorpiovi« byl zapůjčen 12° (Gradus Solis), aniž by oba dva zpracovali 1° zasvěcení (8° – Gradus Mercurii).

Dopisem z 12. 2. 1986 odstupuje rovněž »Hamupe« z pozice velmistra.

1984 byl »Babacanovi« zapůjčen 12° a zároveň byl zvolen za velkoinspektora (29°). V oběžníku 1/86 se představil jako nový velmistr14.

Na svých předchůdcích nenechal ani chlup dobrého. Toto uvádí v dopise ze dne 5. 4. 198615: »…ale tak málo vyrovnaná osobnost, spoutaná osobními problémy, nebyla přes dobré úmysly schopná vést naše dobré bratrstvo podle odpovídajícího tradičního záměru«.

V roce 1986 byl »Scorpio« na krátkou dobu »Babacanem« z lóže vyloučen, protože poskytl interview jednomu erotickému časopisu. K tomu se vyjadřuje »Babacan« ve svém dopise16: »Koncil se přesvědčil, že pan Tegtmeier ( = Scorpio = fráter V ... D ...) není pro naši lóži nadále snesitelný«.

Proti tomuto vyhození se »Scorpio« bránil. Úspěšně. Předtím však ve své žádosti z 27. 2. 198617 adresované koncilu vyjádřil názor, že odstoupení velmistra »Hamupe« je nutno považovat »za vážný signál svědčící o problematickém stavu lóže«.

Poté podal návrh na usnesení o rozpuštění lóže Fraternitas Saturni: »Zastávám podle nejlepšího vědomí a svědomí názor, že by to bylo čestné a důstojné řešení… Byl by to opravdu veliký čin lóže, kdyby se sama rozpustila vycházejíc z poznání, že svoji úlohu v rámci možností splnila a že je na čase kráčet novými účinnějšími cestami« 18. Také »Babacana« stihl osud jeho předchůdců: odstoupil z úřadu velmistra a z lóže vystoupil rovněž. Od roku 1990 je až dodnes novým velmistrem Fraternitas Saturni »Thot«.

Možná patří k věci onen správný díl zabedněnosti (či prostoduchosti), která má snahu nás přesvědčit, že 80. léta přispěla k upevnění či sjednocení Fraternitas Saturni, jak se domnívá »Thot« (str. 45): »Začátkem 80. let byli též přijati někteří noví členové, což se jeví jako velmi významné… Myslím, že proces, jenž byl tehdy zahájen pomocí této čerstvé krve, začíná mezitím nést ovoce«.

→ Přijímací praktiky a udělování řádových stupňů

Mimo množství zbytečných řečí a okolků je na str. 68 poukazováno na to, že žádost za účelem přijetí »by měla být co možná nejpodrobnější a nejvýmluvnější« a je třeba ji doručit do nakladatelství »zapečetěné obálce«. Nakladatelství pak tento dopis »diskrétně a neotevřený« předá dále Fraternitas Saturni. Aby to celé bylo ještě zajímavější, nechybí ani následující poznámka: »Tato příležitost ke zprostředkování kontaktu je možná jen po omezenou dobu«.

»Thot« popisuje, jak probíhá přijetí do Fraternitas Saturni a do kruhu mistrů: »Kdo je u nás nově přijat, prochází nejprve prvním rokem zkušebního období. Když tento rok pro obě strany proběhne uspokojivě, může následovat přijetí do předsíně Fraternitas Saturni« (str. 37). Přitom stupeň mistra (12° – Gradus Solis) je »cestou zrání, jež je spojena s množstvím tvrdé práce« (str. 39). »Co se týče časového rozpětí, tak bych z praxe řekl, že je téměř nemožné dosáhnout stupně mistra dříve než za šest let. Zpravidla to však trvá podstatně déle« (str. 40).

Oba bratři »Scorpio« a »Thot« jistě zapomněli, jakou rychlostí se oni sami těmito stupni prohnali, neboť obdrželi stupeň mistra dříve než za dva měsíce!

O tom se již takto praví v Bibli (Mt 23,4): »Svazují (farizeové) těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem«.

Na straně 30 je uvedeno, že vzdáleně existuje vztah k O.T.O., jelikož právě nauka nebo určitý obsah O.T.O. »je částí zasvěcení 18°«.

Nikdo však z dnešní Fraternitas Saturni nemůže říci, které obsahy O.T.O. vědění to jsou. FS se totiž v důsledku přestavby odřízla od svých vysokých stupňů a od té doby je pro ni klíč k těmto mystériím ztracen.

Gotos

Poté, co nositel 33° (Gotos), mistr Giovanni, v roce 1987 opustil lóži, FS neoznámila existenci ani jednoho bratra s vysokým řádovým stupněm z časů Gregoria, ani jednoho jediného nositele prvního stupně mistra (12° – Gradus Solis).
Jakpak by tu mohla ještě existovat »linie předávání«, v níž je sdělováno zasvěcení« (str. 49), což by měl být příklad právě FS? Koho se mají zeptat, jak byly tyto stupně původně naplánovány a jak se mají plnit?

Od roku 1980 je zacházeno s předloženým rozvrhem řádových stupňů opravdu svévolně. Každý velmistr to ví sám nejlépe, přestože vyšší stupně vůbec nezpracovával a z důvodu chybějících jejich nositelů nemohou být stupně rituálně vůbec propůjčovány, ledaže by se uspořádalo nějaké rituální divadlo, což ovšem ještě nesvědčí o účasti na »platném nebo účinném proudu«.

A když přijde řeč na 33° (Gotos), zahalí se do (saturnského?) mlčení. »Thot« vysvětluje takto (str. 50): »Ale to jsou věci, které zde dále rozvádět nechci«.

Nevědomost a nekompetentnost, která se jednoduše zastírá pláštěm mlčení, by měla být vlastně nehodna údajného praktika, který přece usiluje o »krystalizaci jáství«!

→ Vztah k Ordo Saturni

FS neudržuje s jinými lóžemi žádné kontakty, a rovněž ani ne, jak by se dalo očekávat, s různými skupinami O.T.O. (str. 30). Dvojí členství se připouští, souběžné členství u OS se však vylučuje (str. 33). »Neexistuje ostatně žádný rozumný důvod, proč by si to měl někdo přát. Proč by se měl někdo hlásit k O.S., když přece může být členem původního Fraternitas Saturni?« pokládá »Thot« rétorickou otázku, na kterou »Scorpio« takto odpovídá: »Snad proto, že nebyl přijat do FS« (str. 33). Jak tohle může fungovat? Není to rozpor, když v předmluvě stojí, že celý svět věří, a ve své době údajně také »farář sekty« Haack, že se Fraternitas Saturni rozpustilo? V protikladu k dnešní FS provedl Ordo Saturni onu již zmíněnou legitimní »přestavbu«, aby mohl rituálně propůjčit veškeré stupně.

Ale o to bratrům »Thotovi« a »Scorpiovi« přece nejde. Sami zjišťují: »Extrémně formulováno lze říci, že ten, kdo se dnes z důvodu svého studia existující literatury sám cítí být přitahován k FS a chce vstoupit do FS, hledá vlastně lóži, která ve skutečnosti již neexistuje« (str. 46).

K tomu není co dodat!

Každý může a měl by si vytvářet své vlastní mínění… o tom, kdo asi dnes přiměřeným způsobem traduje magické dědictví Gregora A. Gregoria!

→ Saturnské mystérium mylně pochopené

Vedle mnohého plácání o Saturnu dosahuje vrcholu »luciferská gnose« »Thotova« a »Scorpiova« v konstatování, že »působení Saturnu se nachází v přesnosti, opuštění nadbytečného, v hospodárnosti, vynechání nevkusných řečnických ozdob a kliček, a také v úspornosti« (str. 59). K tomu, aby se došlo k takovému poznání, není třeba hledat pomoc u bratrstva. Takovou »gnosi« nalezneme v každé (exoterní) knize o astrologii.

A jelikož má údajně vedení lóže kontakt k lóžovému egregoru, může »získat informace o jakýchkoli tématech« (str. 64).

Tak jednoduché to je! Ba proto je tato lóže »nejsaturnštější Fraternitas Saturni, jaká kdy v její vlastní historii vůbec existovala« (str. 65).

Zde lze opět citovat bibli (Mt 15,14): »Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy«.

A mistr ... Giovanni, dlouholetý přítel a společník Gregora A. Gregoria, zdůvodnil po čtyřicetileté příslušnosti k lóži svůj výstup z Fraternitas Saturni takto19: »Jelikož dnešní Fraternitas Saturni je již pouhou znetvořeninou lóže, kterou koncipoval Gregor A. Gregorius, vystupuji tímto z tohoto sdružení«.

*

Poznámky:

1 Fraternitas Saturni dnes. Fráter V ... D ... mluví s velmistrem ... Thotem ..., Münstereifel (10. 11.) 1994. Dále citováno jen číslo strany.
2 Propagační titulek k interview. Edice Magus – Ralph Tegtmeier, info 11/94.
3 Autoři jako Haack, Jantschik, Flowers a König disponují pouze částí čerpaných materiálů. Dějiny Fraternitas Saturni nelze lépe určit bez archívu Ordo Saturni, neboť pouze tam se nacházejí odpovídající (a neuveřejněné) originální prameny z dob Gregoria.
4 Oběžník 2/84 z 15. 3. 1984.
5 Dříve byly při oficiálních slavnostech celebrovány Wicca-rituály nebo se »dynamicky meditovalo« podle Bhagwana Shree Rajneeshe, srov. oběžník 6/80 z 24. 7. 1980.
6 »Thot« byl podle oběžníku 2/84 z 15. 3. 1984 přijat společně se »Scorpiem« ( = fráter V ... D ...).
7 V prosinci 1979 se osamostatnil jediný, v německy mluvící oblasti působící Orient Bersenbrück Fraternitas Saturni, z něho pochází Ordo Saturni.
8 Mimořádný oběžník z 1. 11. 1982.
9 Oběžník 1/84.
10 Volby velmistra konciliem z 12.-13. 2. 1983. Dopisem FS z 27. 2. 1983 byly volby prohlášeny za neplatné.
11 Oběžník 3/85 ze 3. 10. 1985.
12 Dopis ze 14. 10. 1985. Originál v archívu Ordo Saturni.
13 Přijetí do FS podle oběžníku 6/86 z 24. 7. 1980. Zvolen za Velkovezíra na Velikonoce roku 1984, viz oběžník 3/84 z 6. 5. 1984.
14 Oběžník 1/86 z 23. 4. 1986.
15 Originál v archívu Ordo Saturni.
16 Dopis z 5. 4. 1986.
17 Originál v archívu Ordo Saturni.
18 Obchodně schopný »fráter« se zaměřoval v této době na projekty, jež se mu jevily být co do zisku nejvýhodnější. Tak např. přisoudil tehdy větší důležitost pro kruhy magie IOT (Illuminates of Thanateros – San.) nežli Zlatému úsvitu. Po ztroskotání tohoto projektu se obrátil opět posílen k FS a tiskl mezi jinými též Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst a staré Saturn-Gnosis.
19 Dopis z 8. 10. 1987.

*

Doporučená literatura a články k tématu Fraternitas Saturni:

Stephen Edred Flowers: Fire & Ice: Magical Teachings of Germany’s Greatest Secret Occult Order. Llewellyn Publications, 1990. St. Paul, Minnesota, USA.
Peter-Robert König: Fenomén O.T.O. Revue HORUS II/94, str. 47-84.
Stručný nástin historie řádu Zlatého úsvitu a dalších, s ním organicky spojených tajných společností. Revue HORUS – Thelémské texty pro Nový Aeon 1995, str. 69-111.

*

Převzato se svolením redakce časopisu AHA: AbraHadAbra: Das Magazin des Neuen Äons.

Pro Revue HORUS přeložila Martina Andělová.

Translation © Martina Andělová
© okultura, MMX

Uložit

Uložit