Fraternitas Saturni dnes aneb saturnštěji nelze více

899

V jednom (zřejmě fiktivním) interview[1] »podává současný velmistr Fraternitas Saturni podrobnou zprávu o Řádu. Poprvé během padesáti let se dostává tímto veřejnosti autentického vhledu do snad nejdůležitějšího bratrstva německé kulturní oblasti… Rozhovor mezi dvěma angažovanými praktiky a zpráva ke stavu moderní magie. Historický dokument prvořadého významu«[2].

Stephen Edred Flowers: Fire & Ice: Magical Teachings of Germany’s Greatest Secret Occult Order

Kdo přichází s vysokými nároky, musí být připraven na to, že bude též později podroben kritické zkoušce, ačkoli je to velmi obtížné pro nezasvěcené s nedostatkem použitelných pramenů[3].

Na několika příkladech má být doloženo, že toto interview je vskutku »historický dokument prvořadého významu«, zajisté kvůli tomu, že lze jen stěží zamezit úpadku kdysi věhlasné lóže.

→ Fráter V ... D ... = Mistr Scorpio

Již jméno dotazujícího se uvádí nežádoucího čtenáře v omyl. Je vzbuzován dojem, jako by se s velmistrem Fraternitas Saturni bavil nějaký nestranný spisovatel, jenž je znám v kruzích magie a také v celé německy mluvící oblasti. Ve skutečnosti je to rozmluva mezi dvěma lóžovými bratry, neboť »fráter V ... D ...« vstoupil do FS jako bratr »Scorpio« roku 1984[4].

→ »Magický« rok 1984

Od poloviny až do konce 80. let se projevovala ve Fraternitas Saturni tendence k silným změnám (str. 45). »Od roku 1984 následoval především návrat k saturnskému« (str. 47).[5]

Nápadné je, že tento chvályhodný návrat k pravé podstatě saturnské lóže se dává do souvislosti s datem přijetí fráterů V ... D ... »Scorpia« a »Thota« a tento rok je považován za důležitý[6].

Mluví se sice v jiné souvislosti o »nadutém jáství« (str. 44), avšak na konkrétní osobu to vztahováno není.

→ »Chronique scandaleuse« Fraternitas Saturni od roku 1980

Jak již bylo uvedeno, docházelo od roku 1980 kontinuálnímu procesu zrání a očišťování, poněvadž bylo »štěpení« Ordo Saturni[7] údajně překonáno.

Tak tomu ovšem není, sledujeme-li pozorně vývoj lóže v průběhu celého desetiletí.

30. 11. 1982 odstoupil velmistr »Dracon«[8] a 3. 1. 1984 ohlásila sekretářka lóže Gudrun, že »Dracon« z lóže vystoupil[9].

Po krátkém intermezzu velmistra »Immanuela«[10], jenž vystoupil roku 1985[11], byl zvolen dne 1. 10. 1983 velmistrem »Hamupe«.

Tento velmistr se vyznačoval malou kompetencí. Bylo mu například utajeno, že »vel-« čili »velký« je terminus technicus pro »nezávislý, samostatný«. Poté, co byl přeložen pracovně do Berlína, sdělil svým sestrám a bratřím, že již nebude řídit pouhý Orient Baden-Baden jako místní mistr, nýbrž Velko-Orient-Berlín. Strašil snad v jeho mozku ještě Velký Berlín (z doby) nacistů? Neměl by však být v žádném případě nařčen neprávem.

»Hamupe« si hořce postěžoval jednomu bratru[12]: »V současné době mi dělá starosti náš milý velkoinspektor bratr Babacan[13]. Jak se mi doneslo k uším, kritizuje nevlídným způsobem před neofyty a novici mé pokyny a vytváří při setkáních lóže hospodskou atmosféru«.

Velmistr »Hamupe« přijal též dle oběžníku 2/84 z 15. 3. 1984 »Scorpia« a »Thota«.

Udivenému bratrstvu bylo v dalším oběžníku (3/84 z 6. 5. 1984), tedy ani ne po dvou měsících, oznámeno, že bratrům »Thotovi« a »Scorpiovi« byl zapůjčen 12° (Gradus Solis), aniž by oba dva zpracovali 1° zasvěcení (8° – Gradus Mercurii).

Dopisem z 12. 2. 1986 odstupuje rovněž »Hamupe« z pozice velmistra.

1984 byl »Babacanovi« zapůjčen 12° a zároveň byl zvolen za velkoinspektora (29°). V oběžníku 1/86 se představil jako nový velmistr[14].

Na svých předchůdcích nenechal ani chlup dobrého. Toto uvádí v dopise ze dne 5. 4. 1986[15]: »…ale tak málo vyrovnaná osobnost, spoutaná osobními problémy, nebyla přes dobré úmysly schopná vést naše dobré bratrstvo podle odpovídajícího tradičního záměru«.

V roce 1986 byl »Scorpio« na krátkou dobu »Babacanem« z lóže vyloučen, protože poskytl interview jednomu erotickému časopisu. K tomu se vyjadřuje »Babacan« ve svém dopise[16]: »Koncil se přesvědčil, že pan Tegtmeier ( = Scorpio = fráter V ... D ...) není pro naši lóži nadále snesitelný«.

Proti tomuto vyhození se »Scorpio« bránil. Úspěšně. Předtím však ve své žádosti z 27. 2. 1986[17] adresované koncilu vyjádřil názor, že odstoupení velmistra »Hamupe« je nutno považovat »za vážný signál svědčící o problematickém stavu lóže«.

Poté podal návrh na usnesení o rozpuštění lóže Fraternitas Saturni: »Zastávám podle nejlepšího vědomí a svědomí názor, že by to bylo čestné a důstojné řešení… Byl by to opravdu veliký čin lóže, kdyby se sama rozpustila vycházejíc z poznání, že svoji úlohu v rámci možností splnila a že je na čase kráčet novými účinnějšími cestami«[18]. Také »Babacana« stihl osud jeho předchůdců: odstoupil z úřadu velmistra a z lóže vystoupil rovněž. Od roku 1990 je až dodnes novým velmistrem Fraternitas Saturni »Thot«.

Možná patří k věci onen správný díl zabedněnosti (či prostoduchosti), která má snahu nás přesvědčit, že 80. léta přispěla k upevnění či sjednocení Fraternitas Saturni, jak se domnívá »Thot« (str. 45): »Začátkem 80. let byli též přijati někteří noví členové, což se jeví jako velmi významné… Myslím, že proces, jenž byl tehdy zahájen pomocí této čerstvé krve, začíná mezitím nést ovoce«.

→ Přijímací praktiky a udělování řádových stupňů

Mimo množství zbytečných řečí a okolků je na str. 68 poukazováno na to, že žádost za účelem přijetí »by měla být co možná nejpodrobnější a nejvýmluvnější« a je třeba ji doručit do nakladatelství »zapečetěné obálce«. Nakladatelství pak tento dopis »diskrétně a neotevřený« předá dále Fraternitas Saturni. Aby to celé bylo ještě zajímavější, nechybí ani následující poznámka: »Tato příležitost ke zprostředkování kontaktu je možná jen po omezenou dobu«.

»Thot« popisuje, jak probíhá přijetí do Fraternitas Saturni a do kruhu mistrů: »Kdo je u nás nově přijat, prochází nejprve prvním rokem zkušebního období. Když tento rok pro obě strany proběhne uspokojivě, může následovat přijetí do předsíně Fraternitas Saturni« (str. 37). Přitom stupeň mistra (12° – Gradus Solis) je »cestou zrání, jež je spojena s množstvím tvrdé práce« (str. 39). »Co se týče časového rozpětí, tak bych z praxe řekl, že je téměř nemožné dosáhnout stupně mistra dříve než za šest let. Zpravidla to však trvá podstatně déle« (str. 40).

Oba bratři »Scorpio« a »Thot« jistě zapomněli, jakou rychlostí se oni sami těmito stupni prohnali, neboť obdrželi stupeň mistra dříve než za dva měsíce!

O tom se již takto praví v Bibli (Mt 23,4): »Svazují (farizeové) těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem«.

Na straně 30 je uvedeno, že vzdáleně existuje vztah k O.T.O., jelikož právě nauka nebo určitý obsah O.T.O. »je částí zasvěcení 18°«.

Nikdo však z dnešní Fraternitas Saturni nemůže říci, které obsahy O.T.O. vědění to jsou. FS se totiž v důsledku přestavby odřízla od svých vysokých stupňů a od té doby je pro ni klíč k těmto mystériím ztracen.

Gotos

Poté, co nositel 33° (Gotos), mistr Giovanni, v roce 1987 opustil lóži, FS neoznámila existenci ani jednoho bratra s vysokým řádovým stupněm z časů Gregoria, ani jednoho jediného nositele prvního stupně mistra (12° – Gradus Solis).
Jakpak by tu mohla ještě existovat »linie předávání«, v níž je sdělováno zasvěcení« (str. 49), což by měl být příklad právě FS? Koho se mají zeptat, jak byly tyto stupně původně naplánovány a jak se mají plnit?

Od roku 1980 je zacházeno s předloženým rozvrhem řádových stupňů opravdu svévolně. Každý velmistr to ví sám nejlépe, přestože vyšší stupně vůbec nezpracovával a z důvodu chybějících jejich nositelů nemohou být stupně rituálně vůbec propůjčovány, ledaže by se uspořádalo nějaké rituální divadlo, což ovšem ještě nesvědčí o účasti na »platném nebo účinném proudu«.

A když přijde řeč na 33° (Gotos), zahalí se do (saturnského?) mlčení. »Thot« vysvětluje takto (str. 50): »Ale to jsou věci, které zde dále rozvádět nechci«.

Nevědomost a nekompetentnost, která se jednoduše zastírá pláštěm mlčení, by měla být vlastně nehodna údajného praktika, který přece usiluje o »krystalizaci jáství«!

→ Vztah k Ordo Saturni

FS neudržuje s jinými lóžemi žádné kontakty, a rovněž ani ne, jak by se dalo očekávat, s různými skupinami O.T.O. (str. 30). Dvojí členství se připouští, souběžné členství u OS se však vylučuje (str. 33). »Neexistuje ostatně žádný rozumný důvod, proč by si to měl někdo přát. Proč by se měl někdo hlásit k O.S., když přece může být členem původního Fraternitas Saturni?« pokládá »Thot« rétorickou otázku, na kterou »Scorpio« takto odpovídá: »Snad proto, že nebyl přijat do FS« (str. 33). Jak tohle může fungovat? Není to rozpor, když v předmluvě stojí, že celý svět věří, a ve své době údajně také »farář sekty« Haack, že se Fraternitas Saturni rozpustilo? V protikladu k dnešní FS provedl Ordo Saturni onu již zmíněnou legitimní »přestavbu«, aby mohl rituálně propůjčit veškeré stupně.

Ale o to bratrům »Thotovi« a »Scorpiovi« přece nejde. Sami zjišťují: »Extrémně formulováno lze říci, že ten, kdo se dnes z důvodu svého studia existující literatury sám cítí být přitahován k FS a chce vstoupit do FS, hledá vlastně lóži, která ve skutečnosti již neexistuje« (str. 46).

K tomu není co dodat!

Každý může a měl by si vytvářet své vlastní mínění… o tom, kdo asi dnes přiměřeným způsobem traduje magické dědictví Gregora A. Gregoria!

→ Saturnské mystérium mylně pochopené

Vedle mnohého plácání o Saturnu dosahuje vrcholu »luciferská gnose« »Thotova« a »Scorpiova« v konstatování, že »působení Saturnu se nachází v přesnosti, opuštění nadbytečného, v hospodárnosti, vynechání nevkusných řečnických ozdob a kliček, a také v úspornosti« (str. 59). K tomu, aby se došlo k takovému poznání, není třeba hledat pomoc u bratrstva. Takovou »gnosi« nalezneme v každé (exoterní) knize o astrologii.

A jelikož má údajně vedení lóže kontakt k lóžovému egregoru, může »získat informace o jakýchkoli tématech« (str. 64).

Tak jednoduché to je! Ba proto je tato lóže »nejsaturnštější Fraternitas Saturni, jaká kdy v její vlastní historii vůbec existovala« (str. 65).

Zde lze opět citovat bibli (Mt 15,14): »Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy«.

A mistr ... Giovanni, dlouholetý přítel a společník Gregora A. Gregoria, zdůvodnil po čtyřicetileté příslušnosti k lóži svůj výstup z Fraternitas Saturni takto[19]: »Jelikož dnešní Fraternitas Saturni je již pouhou znetvořeninou lóže, kterou koncipoval Gregor A. Gregorius, vystupuji tímto z tohoto sdružení«.

*


[1] Fraternitas Saturni dnes. Fráter V ... D ... mluví s velmistrem ... Thotem ..., Münstereifel (10. 11.) 1994. Dále citováno jen číslo strany.
[2] Propagační titulek k interview. Edice Magus – Ralph Tegtmeier, info 11/94.
[3] Autoři jako Haack, Jantschik, Flowers a König disponují pouze částí čerpaných materiálů. Dějiny Fraternitas Saturni nelze lépe určit bez archívu Ordo Saturni, neboť pouze tam se nacházejí odpovídající (a neuveřejněné) originální prameny z dob Gregoria.
[4] Oběžník 2/84 z 15. 3. 1984.
[5] Dříve byly při oficiálních slavnostech celebrovány Wicca-rituály nebo se »dynamicky meditovalo« podle Bhagwana Shree Rajneeshe, srov. oběžník 6/80 z 24. 7. 1980.
[6] »Thot« byl podle oběžníku 2/84 z 15. 3. 1984 přijat společně se »Scorpiem« ( = fráter V ... D ...).
[7] V prosinci 1979 se osamostatnil jediný, v německy mluvící oblasti působící Orient Bersenbrück Fraternitas Saturni, z něho pochází Ordo Saturni.
[8] Mimořádný oběžník z 1. 11. 1982.
[9] Oběžník 1/84.
[10] Volby velmistra konciliem z 12.-13. 2. 1983. Dopisem FS z 27. 2. 1983 byly volby prohlášeny za neplatné.
[11] Oběžník 3/85 ze 3. 10. 1985.
[12] Dopis ze 14. 10. 1985. Originál v archívu Ordo Saturni.
[13] Přijetí do FS podle oběžníku 6/86 z 24. 7. 1980. Zvolen za Velkovezíra na Velikonoce roku 1984, viz oběžník 3/84 z 6. 5. 1984.
[14] Oběžník 1/86 z 23. 4. 1986.
[15] Originál v archívu Ordo Saturni.
[16] Dopis z 5. 4. 1986.
[17] Originál v archívu Ordo Saturni.
[18] Obchodně schopný »fráter« se zaměřoval v této době na projekty, jež se mu jevily být co do zisku nejvýhodnější. Tak např. přisoudil tehdy větší důležitost pro kruhy magie IOT (Illuminates of Thanateros – San.) nežli Zlatému úsvitu. Po ztroskotání tohoto projektu se obrátil opět posílen k FS a tiskl mezi jinými též Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst a staré Saturn-Gnosis.
[19] Dopis z 8. 10. 1987.

*

Doporučená literatura a články k tématu Fraternitas Saturni:

Stephen Edred Flowers: Fire & Ice: Magical Teachings of Germany’s Greatest Secret Occult Order. Llewellyn Publications, 1990. St. Paul, Minnesota, USA.
Peter-Robert König: Fenomén O.T.O. Revue HORUS II/94, str. 47-84.
Stručný nástin historie řádu Zlatého úsvitu a dalších, s ním organicky spojených tajných společností. Revue HORUS – Thelémské texty pro Nový Aeon 1995, str. 69-111.

*

Převzato se svolením redakce časopisu AHA: AbraHadAbra: Das Magazin des Neuen Äons.

Pro Revue HORUS přeložila Martina Andělová.

Translation © Martina Andělová
© okultura, MMX

Uložit

Uložit