Liber III vel Jugorum

500

Praktika, popsaná v Liber III vel Jugorum, vede k rychlému fyzickému sebeočištění, kdy se máte snažit vystříhat se určitých nakupených návyků, jež svazují mysl a vůli člověka. Když na něco myslíte, něco říkáte nebo děláte, postavíte k bráně své mysli stráž, jež vyzve všechny příchozí, aby ukázali, co jsou zač, a tak nabudete zvyku být na pozoru. Rytíři, udržujte toto cvičení v mysli i poté, co jste jím prošli – ostříháte tak svoji cudnost a neposkvrněnost.


0

0. Vizte jařmo na šíji volů! Není to o tom, že toto pole má býti zoráno? Jařmo je těžké, ale spojuje dohromady ty, kteří jsou rozděleni – sláva Nuit & Hadit a Tomu, který nám dal symbol Růžového Kříže!
Sláva Pánu Slova ABRAHADABRA a sláva Tomu, který nám dal symbol ankhu a kříže uvnitř kruhu!

1. Ti tři jsou Bestie, s nimiž musíš to pole orat; Jednorožec, Kůň a Vůl. A ty spřáhneš do trojnásobného jařma, které je ovládáno jediným vozkou.

2. Teď se tyto bestie divoce řítí po světě vezdejším a člověk je ne bez námahy vede k poslušnosti.

3. Nebude zde nic řečeno o Kerberovi, veliké pekelné bestii, jež jest každou z těchto a jimi všemi, ba jak to Athanasius dal tušit. Pokud se toho týče1, není mimo Tiferet, nýbrž uvnitř Tiferetu.

I

0. Jednorožec jest mluva. Člověče, ovládni svoji mluvu! Jak jinak si podmaníš Syna a odpovíš Mágovi při cestě vpravo branou Koruny?

1. Zde jsou praktiky. Každá může trvat týden nebo déle.

α. Vyhni se užívání nějakého obecného slova, takového jako „a“, nebo „to“ nebo „ale“; užívej opisu.
β. Vyhni se užívání nějakého písmene abecedy, takového jako „t“, nebo „s“ nebo „m“; užívej opisu.
γ. Vyhni se užívání zájmen a přídavných jmen v první osobě; užívej opisu.
Svojí duchaplností navrhni další.

2. Při každé příležitosti, kdy jsi mimovolně pohnut k tomu, že vyslovíš to, čemu jsi přísahal se vyhnout, řízni se rázně na zápěstí nebo na předloktí břitvou; zrovna tak, jako bys bil neposlušného psa. Cožpak se Jednorožec nebojí drápů a zubů Lva?

3.Tvé rámě ti pak slouží nejen jako varování, ale i jako záznam. Budeš si denně zapisovat vývoj v těchto praktikách, dokud nejsi naprosto bdělý po všechen čas i u toho nejmenšího slova, které ti jako podřeknutí ujede z úst. Tak se tedy spoutej & budeš navěky volný.

II

0. Kůň jest čin. Člověče, ovládni své činy! Jak jinak si podmaníš Otce a odpovíš Bláznu při cestě vlevo branou Koruny?

1. Zde jsou praktiky. Každá může trvat týden nebo déle.
(α) Vyhni se zvedání levé ruky nad pás.
(β) Vyhni se dávání nohy přes nohu.
Svojí duchaplností navrhni další.

2. Při každé příležitosti, kdy jsi mimovolně pohnut k tomu, že uděláš to, čemu jsi přísahal se vyhnout, řízni se rázně na zápěstí nebo na předloktí břitvou; zrovna tak, jako bys bil neposlušného psa. Cožpak se Kůň nebojí zubů Velblouda?

3. Tvé rámě ti pak slouží nejen jako varování, ale i jako záznam. Budeš si denně zapisovat vývoj v těchto praktikách, dokud nejsi naprosto bdělý po všechen čas i u toho nejmenšího činu, který ti uklouzne přes ten nejmenší z tvých prstů.
Tak se tedy spoutej & budeš navěky volný.

III

0. Vůl jest myšlenka. Člověče, ovládni své myšlení! Jak jinak si podmaníš Svatého Ducha a odpovíš Velekněžce na cestě prostřední branou Koruny?

1. Zde jsou praktiky. Každá může trvat týden nebo déle.
(α) Vyhni se myšlení na určitý předmět a všem věcem, které jsou s ním spojeny & ať je to takový předmět, který obvykle silně doléhá na tvé myšlení a často je podněcován smyslovým vnímáním nebo rozhovory druhých.
(β) Nějakou důmyslnou výpomocí, třeba přehozením svého prstenu z jednoho prstu na druhý, stvoř v sobě dvě osobnosti, myšlenky jedné nechť jsou naprosto odlišné oproti myšlenkám té druhé osobnosti; obecným pozadím jsou základní životní potřeby.2
Svojí vlastní duchaplností navrhni další.

2. Při každé příležitosti, kdy jsi mimovolně pohnut k tomu, že myslíš na to, čemu jsi přísahal se vyhnout, řízni se rázně na zápěstí nebo na předloktí břitvou; zrovna tak, jako bys bil neposlušného psa. Cožpak se Vůl nebojí bodce Oráčova?

3. Tvé rámě ti pak slouží nejen jako varování, ale i jako záznam. Budeš si denně zapisovat vývoj v těchto praktikách, dokud nejsi naprosto bdělý po všechen čas i u té nejmenší myšlenky, která povstává v tvém mozku.
Tak se tedy spoutej & budeš navěky volný.

*

Poznámky:

1 Tzn. záležitostí Kerbera.
2 Například ať je osobnost A člověkem silných vášní, znalcem svaté kabaly, vegetariánem a břitkým „reakčním“ politikem. Osobnost B bude bledým a asketickým myslitelem, zaměstnávaná obchodem a rodinnými záležitostmi, jedlíkem masa a bystrým progresivním politikem. Nechť žádná myšlenka vlastní osobnosti „A“ nepovstane, je-li prsten na prstu osobnosti „B“ a tak dále.

ARATRUM SECURUM (Lat. „oře bez bázně.“).
Fráter po týdnu, kdy se měl vyhýbat první osobě j. č.
Jeho poctivost je dobrá; jeho bdělost špatná. Nebylo to tak dobré, aby prošel.

*

Poprvé otištěno v Revue HORUS, Solstitium Aestatis 1991, str. 58-61.

Translation © San
© okultura, MMX

Uložit