Komentáře k AL: I. část

499

Autoři: Aleister Crowley & Kenneth Grant, kterak doprovodil SAN

*

Stéla zjevení

Vyňaté a v některých případech krácené komentáře Aleistera Crowleyho pocházejí z knihy The Law is for All (ed. Israel Regardie), New Falcon Publications, Phoenix, USA 1993, na niž při hlubším studiu Knihy Zákona dále odkazujeme. Všechny následující komentáře jsou v uvedených verších označeny iniciálkami – A. C.

Krátké citace z knihy Kennetha Granta Hecate’s Fountain (Skoob Books, Londýn 1992) jsou ukázkou současné tyfónské tradice a gnose. Při prvním výskytu je citován zdroj, dále pak je uváděna tato značka – (K. Grant, ibid.). Po dvou citacích uvádím z jeho knihy Outside the Circles of Time (Frederick Muller Limited, Londýn 1980) a po jedné z Nightside of Eden (Skoob Books, Londýn 1994), The Magical Revival (Frederick Muller Limited, Londýn 1972), Aleister Crowley & the Hidden God (Skoob Books, Londýn 1992) a Hidden Lore – The Carfax Monographs (Skoob Books, Londýn 1989).

Nic však nemůže nahradit soustředěné studium jeho knih, v nichž se velmi často věnuje interpretaci díla Aleistera Crowleyho, zejména Liber AL vel Legis, a H. P. Lovecrafta.

Z dalších pak doporučujeme ještě Cults of the Shadow (Skoob Books, Londýn 1994), Outer Gateways (Skoob Books, Londýn 1994) a novější dílo Against the Light.
– San.

*

A .˙. A .˙.
Publikace v třídě A.

*

AL, I:1
Nuit, egyptská bohyně nebes symbolizuje všudypřítomný prostor, totalitu všech možných událostí. Had nebo Hadit symbolizuje bod (vědomí), který ony možné jevy může zakoušet, aby je tak pozvedával z možného k právě živému; představuje vědomí. – A.C.
Planetární podobou Nuit je Měsíc; svým hvězdným zařazením je Týfón (ursa major); jejím zootypem – v současné evoluční fázi – je lidská samice.

AL, I:7
Aiwass je Svatý anděl strážce Aleistera Crowleyho. Jeho číslem jest 78, Samek-Alef-Vau-Jod-Alef, je to mezla – „vliv“ z nejvyšší Koruny, počet karet v tarotu, ROTA, všeobjímajícího Kola. Je třeba si všimnout, že jméno obsahuje šest písmen (šestka je číslem Slunce, bohočlověka), jejichž hodnoty by měly být v řečtině následující: A=1, I=10, F=6, A=1, S=200, S=200: výsledek je roven 418, číslo Abrahadabra, magické formule Nového Aeonu! Všimněte si, že „I“ a „V“ jsou písmeny Otce a Syna, rovněž Panny a Býka (viz Liber 418), na jedné straně pod ochranou písmene Vzduchu, následované na straně druhé písmenem Ohně. – A.C.

AL, I:8
Khabs je „hvězda“ a je zde ještě jeden význam; tato Kniha má odhalit tajné jáství člověka, tj. zasvětit ho. Khabs je tajné světlo nebo L.V.X.; Khu je magická entita člověka. Toto světlo je nejvnitřnější, esenciální člověk. Intra (nikoliv Extra) Nobis Regnum Dei. Naše mysl a tělo je závojem niterného Světla. Nezasvěcený je „temnou hvězdou.“ – A.C.

AL, I:22
„I am Infinite Space, and the Infinite Stars thereof.“ – A.C.
(Akronym Isis. – San.)

AL, I:24
Nu, Nun-Vau = 6 + 50 = 56. – A.C.

AL, I:28
0 = 2. Alef. – A.C.

AL, I:29
Pe + Kaf = Kof; 80 + 20 = 100. – A.C.

AL, I:32
Crowley poznamenává, že diktována byla tato slova: „… nefragmentovaná neatomická skutečnost mé universality… (Napiš to srozumitelnějšími slovy. Pokračuj však dál.).“ Ouarda později napsal do rukopisu pět slov jako v textu.
(Viz Aleister Crowley: Magick Without Tears. Llewellyn, St. Paul 1973. Kap. 38, Žena – její magická formule, str. 248.)

AL, I:33
„Zákon“ je řecky NOMOK od NEMO a znamená striktně „cokoliv upsaného, co někdo užívá nebo má ve vlastnictví“; odtud „zvyk, užití“, a také „hudební tón“. Doslovný ekvivalent slova NEMO a latinského Nemo je nasnadě. V hebrejštině je „zákon“ tóra a znamená to „Brána do království“ a „Kniha moudrosti.“ – A.C.

AL, I:36
Komentář má být napsán „moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita“, tj. otevřenou, nikoliv zasvěcenou moudrostí. – A.C.

AL, I:37
Obeah je čarodějnictví západoindických a západoafrických černochů, v němž je užíváno amuletů a fetišů, kleteb a zlořečení. Viz Alef-Vau-Bet, ób, zvláštní oheň černé magie, odtud OBI, obeah. – San.

AL, I:39
Viz Rabelais. Překlad může rovněž znít: „Ať jsou vůle a čin v harmonii.“ Ale Theléma znamená také vůli ve vyšším smyslu magické „jednozřejmosti“ a ve smyslu, jaký užívá Schopenhauer a Fichte. A je tu možná ještě vznešenější a tajnější výklad. Navrhoval bych:
Th = Tet, Lev, „Sjednotíš všechny tyto symboly do podoby Lva.“
E = He, písmeno dechu, Logos.
L = Lamed, Váhy.
E = Chet, 418, Abrahadabra.
M = Mem, Viselec nebo Vykupitel.
A = Alef, tedy 0 (nula, Nuit, která je existencí).
Theléma, souhrn všeho.
– A.C.

AL, I:40
The, Poustevník, neviditelný Jod, přesto vedoucí k osvícení. A .˙. A .˙.
lé, Milenec, Vau viditelné jako blesk. Shromáždění Adeptů.
ma, člověk Země, Pe Sežehnutá věž. 3 klíče vedou k součtu 31 = Lamed-Alef NE, a Alef-Lamed Bůh. Tak tedy je celek Thelémy rovnocenný Nuit, všeobjímající.
Viz tarotové trumfy k dalšímu studiu těchto stupňů.
The = 14, pentagram, vláda ducha nad podřízenou hmotou. Síla a autorita (Tet a He) a tajně 1 + 4 = 5, Hierofant Vau, V. Rovněž: Lev a Beran (Proč někteří protagonisté české astrologie tak tvrdošíjně lpí na slovu „Skopec“, když chybně a téměř zlovolně evokuje představu „vykleštěného berana“? Vždyť jde o ohnivé znamení, za jehož vlády nástup Slunce ohlašuje počátek jara, uvolnění sil Blázna! – San.). Srovnej Izajáš. Je to „mileniální“ stav.
= 38, klíč slova Abrahadabra, 418, děleného počtem svých písmen, 11. Spravedlnost nebo její váhy a vozataj válečného vozu nebo mistrovství. Vývojové stádium, bojovná církev.
ma = 41, obrácený pentagram, hmota dominující nad duchem. Viselec a Blázen. Okolnosti a podmínky těch, kdož nejsou adepty.
„Dělej, co ty chceš“ nemusí být vykládáno jenom jako svolení nebo svoboda. Lze to, například, vzít i doslova: Dělej, co ty (ateh) chceš; a ateh, Alef-Tau-He, je 406 = Tau-Vau = Tav, znamení kříže. Tuto část lze pak číst i jako výzvu k sebeoběti neboli rovnováze. – A.C.

AL, I:44
Aleister Crowley doporučuje velmi vážně studovat slovo „unassuaged“, které vzdoruje pochopení. Jiný jeho výklad jest „nezmírněný, neukonejšený, neukojený“. – San.

AL, I:46
61 = Alef-Jod-Nun. Avšak pravé nic Nuit je 8, 80, 418. Tam 8 je Chet, které vysloveno celé po hláskách je Chet-Jod-Tau, 418. A 418 je Abrahadabra, slovo Ra-Hoor-Khuita. 80 je Pe, písmeno Ra-Hoor-Khuita. – A.C.

AL, I:47
Přidejme však i onu židovskou polovinu 61.
8 + 80 + 418 = 506. Srovnej verše 24, 25.
506 + 61 = 567 = 27 x 21 = ?
Napíšeme-li však 506 kabalisticky, pak dostaneme:
605, a 605 + 61 = 666.
666 = 6 x 111, a 111 = Alef = 0 v tarotu. 666 = 1 + 2 + … + 36, toť suma čísel v magickém čtverci Slunce.
666 = číslo Bestie.
Nebo, vezeme-li klíče 8, 80, 418, dostaneme VII., XVI., VII., jejichž součtem dospějeme k 30.
30 + 61 = 91 = Alef-Mem-Nun, amen.
Tak lze sjednotit Nuit s Amounem negativním a skrytým. Přesto je ona pro moji mysl větší koncepcí, kde je Amoun ve srovnání s ní jen pouhou reflexí. – A.C.

AL, I:48
Viz výše ohledně 111.
„Můj prorok je blázen“, tzn. můj prorok má nejvyšší ze všech stupňů, poněvadž Blázen je Alef.
Později (1909) jsem si všiml, že verš 48 znamená, že vše zmizí, když se 61 + 8, 80, 418 redukuje na 1. A to může naznačovat nějakou praktickou mystickou metodu anihilace. Jsem si jist (1911), že tohle vůbec nepředstavuje nějaké dokonalé řešení oněch úžasných veršů. – A.C.

AL, I:49
Vyhlašuje nový systém magie a iniciace.
Asar-Isa není kandidát, ani hierofant.
Hoor – viz kap. III – je zasvětitel.
Ra-Hoor-Khuit symbolizuje vnější objektivní universum. Každá událost je sjednocením nějaké individuální monády s jednou z mnoha možných zkušeností. K tomu říká Liber AL: „Každý muž a každá žena je hvězda.“ To znamená, že každý člověk je seskupením takových spojení a zkušeností, které se neustále proměňuje s každou novou událostí, jež se jej nebo jí, vědomě či nevědomě dotkne. – A.C.

AL, I:50
Náš zasvěcovací systém má být trojjediný.
Pro ty vně máme zkoušky plné práce, bolesti atd.
Pro ty uvnitř intelektuální testy.
Pro vyvolené z A .˙. A .˙. duchovní zkoušky.
A dále, Řád nebude udržovat lóže, nýbrž má mít strukturu řetězového systému. – A.C.

AL, I:57
Viz 4. kapitolu „Povaha důkazu“ v Knize Thothově (Aleister Crowley, HORUS, Brno 1994. – San.), str. 19-22, a dále str. 53-55.

AL, I:59
Naše Paní popisuje svůj vlas jako „stromy Věčnosti“ vzhledem ke struktuře kosmu, která se podobá stromu. – A.C.
Crowley popisuje tuto strukturu ve vizi nazvané „Mořská hvězdice“ (The „Star-Sponge“ Vision). Vyplývá z ní názor, že vesmír se svým houbovitým utvářením je chápán jako systém komůrek, jimiž je možno procházet prostřednictvím stěn. Prostor tedy není překonáván přes prázdnotu, nýbrž průlinčivostí přes jeho pojivo. Jeho poréznost má obdobu v dnešních kosmologických představách „červích děr“. Jedním ze stromů pro Nuit posvátných je akácie, angl. „sponge-tree“, lat. Acacia farnesiana. Srovnej Yggdrasil a Sefer sefirot – San.

AL, I:60
Nu = 56 a 5 + 6 = 11.
Kruh v pentagramu? Viz Liber VN.
Nezasvěcený vnímá jenom temné za noci: moudrý vnímá zlaté hvězdy na azurové klenbě. – A.C.

AL, I:62
Viz „Gnostická mše“ a Liber XV od Aleistera Crowleyho. – San.

*

Translation © San
© okultura, MMIV

Pokračování (II. část)
Pokračování (III. část)
Pokračování (IV. část)

Uložit