Liber Babalon

1505

4. leden – 4. březen 1946 e. v.

ÚVOD

Atu XI: Chtíč (Babalon na Bestii)

Tato kniha obsahuje záznamy o magickém experimentu, který se vztahuje k invokaci elementála, odtud se bohyně nebo síla nazývá BABALON a všechno, co z toho vzešlo. Dodatek obsahuje i některé podrobnosti o této metodě, jež jsou zveřejněny vůbec poprvé. Obsah bude srozumitelným všem, kdož jsou připraveni to pochopit a trocha studia a úsilí by to měla umožnit i těm, kteří touží porozumět. Zbytek to bude bezpochyby vykládat v souladu se svými zálibami.

Poznámka k filosofii v pozadí. Současný věk je pod vlivem síly magickou terminologií nazývané Horus. Tato síla se vztahuje k ohni, Marsu a slunci, což znamená moc, násilí a energii. Vztahuje se též k dítěti, jež jest neviňátkem (tj. nediferencované). Jeho zjevení si lze povšimnout při zániku starých institucí a idejí, objevem a rozvolněním nových energií a trendem silových vlád, válkami, homosexualitou, infantilismem a schizofrenií.

Tato síla je naprosto slepá, je závislá na mužích a ženách, jejichž prostřednictvím se manifestuje a kteří ji vedou.

Obvykle dnes takové vedení končí katastrofou.

Katastrofický trend má své kořeny v nedostatečném pochopení naší vlastní povahy. Skryté chtíče, obavy a nenávist povstávající ze zhroucení sexuální touhy, která se skrývá v přirozenosti všech lidí západní civilizace, se vydaly směrem k sebevraždě a vraždění.

Tuto bezvýchodnou situaci zachránilo vtělení jiného druhu síly, která se nazývá BABALON. Podstata této síly se vztahuje k lásce, porozumění a dionýské svobodě, a je nutným protějškem či souvisí úzce s manifestací Hóra.

Naznačuje se, že ona síla je v současné době inkarnována v nějaké žijící ženě následkem popsané magické operace. Co je ovšem monohem podstatnější, jest náznak, že tato síla je vtělena do všech mužů a žen a je jenom třeba ji invokovat, aby se duch osvobodil od pozůstatků starého aeonu, a namířit tuto slepou Hórovu sílu do konstruktivních kanálů porozumění a lásky. Metody takové invokace jsou popsány v textu.

Pozadí týkající se tohoto materiálu lze dohledat v Knize Zákona a v Komentářích k ní, a v dalších spisech Aleistera Crowleyho; rovněž v četných magických, antropologických, psychologických a filosofických textech. Všechny jsou nezbytné k pochopení a využití tohoto materiálu.

Ještě jedna věc. Mělo by se pamatovat na to, že veškerá lidská činnost poté, co jsou nasyceny základní životní potřeby, pocházejí z potřeby milovat nebo být milován. Je proto zcela doslova pravdivé, že v porozumění (tj. v tom, co zahrnuje všechny kategorie lásky) se skrývá veškerá moc. Uchopení tohoto principu bipolarity by měl všechno vyjasnit.

Tímto hrubým a rudimentárním filosofickým pojednáním tedy končím a předkládám Knihu Babalon:

*

Jack Parsons

A. KONCEPT

V lednu 1946 jsem se ponořil do studia a praxe magie na dobu sedmi let, a po dobu čtyř let jsem dohlížel a řídil okultní lóži, jsa zasvěcen do Svatostánku Gnose Bestií 666, fráterem 132 a fráterem Saturnem. V té době jsem se rozhodnul podniknout magickou operaci zaměřenou na získání pomoci elementální družky. Jde o velmi dobře známou magickou proceduru (srv. kap. VIII v knize Magie v teorii a praxi), sestávající z invokace ducha nebo elementála a jeho zhmotnění různými magickými technikami.

Rozhodl jsem se použít henochiánské tabulky pořízené Dr. Dee a Edwardem Kelley, konkrétně *n*n*n čtverec tabulky Vzduchu. Technika byla následující:

(4. ledna 1946, 21:00)

 1. Příprava a posvěcení vzdušné dýky. (Ostatní magické zbraně byly připraveny předtím. Dýka slouží coby speciální talisman pro tuto operaci.)
 2. Příprava henochiánské vzdušné tabulky na panenském pergamenu.
 3. Příprava pergamenového talismanu.
 4. Rituály byly následující:
 • Invokace pentagram vzduchu.
 • Invokace Nezrozeného.
 • Zaříkávání vzduchu.
 • Posvěcení vzdušné dýky.
 • Klíčové volání třetího aethyru.
 • Invokace Boha a Krále aethyru.
 • Invokace Šesti Starších.
 • Invokace (RZDA) prostřednictvím *n*n*n a (EXARP) až k viditelnému zjevení.
 • Invokace hole s talismanem na materiální bázi.
 • Invokace s dýkou.
 • Svolení (duchu) vzdálit se, očištění a zapuzení (ducha).

Dodržoval jsem tuto proceduru po jedenáct dní, od 4. do 15. ledna, a záznamy obsahují následující údaje:

5. ledna: Uprostřed první invokace se najednou zvedla silná větrná bouře.
6. ledna: Invokace jako předtím. Větrná bouře pokračovala bez přerušení celý den a celou noc.
7. ledna: Dvojnásobná invokace. Vítr se utišil. Použil jsem Prokofievův druhý houslový koncert jako hudební pozadí.
8. ledna: Dvojnásobná invokace, použití krve.
9. ledna: Dvojnásobná invokace, znovu nabití materiální báze.
10. ledna: Dvojnásobná invokace. Šel jsem si odpočinout kolem jedenácté hodiny v noci a o půlnoci jsem byl probuzen devíti silnými a rychlými údery. Stolní lampa v opačném rohu jizby byla prudce sražena na podlahu a rozbila se. V tom rohu není žádné okno a ani vítr v tu dobu nefoukal.

(Poznámka: Měl jsem málo zkušeností s fenoménem tohoto druhu. Magicky řečeno, obvykle to znamená „díry“ v operaci, naznačují nedokonalou techniku. Současně by se v žádné magické operaci neměly objevit žádné takové úkazy, nýbrž měl by se dostavit vůlí určený výsledek.)

11. ledna: Dvojnásobná invokace, použití krve.
12. ledna: Dvojnásobná invokace. Silná větrná bouře.
13. ledna: Dvojnásobná invokace. Větrná bouře pokračovala.
14. ledna: Osvětlovací systém v domě selhal kolem deváté hodiny večerní. Další mág, který pobýval v domě a studoval spolu se mnou, přinášel právě přes kuchyni svíci, když pocítil silný úder na pravém rameni a svíce mu vypadla z ruky. Zavolal nás a my v kuchyni spatřili hnědožluté, asi dva metry vysoké světlo. Zapuzoval jsem ho magickým mečem a ono zmizelo. Jeho pravé rámě bylo ochrnuté po celý zbytek toho večera.
15. ledna: Dvojnásobná invokace. V té době měl Písař jakýsi druh astrální vize, detailně popisující mého starého nepřítele, o němž on nikdy neslyšel, a o něco později ještě podoby strážců Isis a archanděla Michaela. Později jsem ve svém pokoji znovu uslyšel klepání a bzučení, kovový hlas křičel: „nech mne svobodně odejít.“ Tu noc jsem v domě cítil velký tlak a napětí, a všimli si toho i ostatní jeho hybatelé. Žádné další jevy zaznamenány nebyly a cítil jsem proto jisté zklamání.

Pocit tlaku a napětí trval další čtyři dny. Pak 18. ledna při západu slunce, zatímco Písař a já jsme byli v poušti Mojave, pocit napětí najednou opadnul. Obrátil jsem se k němu a řekl jsem, „dokonáno,“ v absolutní jistotě, že operace byla ukončena. Vrátil jsem se domů a našel jsem mladou ženu zodpovídající požadavky určené mně. Lze ji typově popsat jako vzduch ohně s bronzově červenými vlasy, ohnivou a jemnou, rozhodnou a neústupnou, vážnou i perversní, s mimořádnou osobností, talentem a inteligencí.

Během období 19. ledna až 27. února jsem invokoval bohyni BABALON s pomocí mého magického partnera, jak to přísluší mému stupni.

*

B. KOMUNIKACE
27. února odešel můj magický partner na Východ na návštěvu a já se 28. února vrátil do Mojave, abych invokoval BABALON. Během této invokace jsem cítil přítomnost Bohyně a bylo mi přikázáno zapsat následující sdělení:

Gydja: Liber Babalon

*

LIBER 49

1. Arci, jsem to já, BABALON.
2. A toto jest má kniha, jež jest čtvrtou kapitolou Knihy Zákona, je to He uzavírající Jméno, neboť já pocházím z NUIT přičiněním HÓRA, jsem krvesmilná sestra RA-HOOR-KHUITA.
3. Toto jest BABALON. PŘIŠEL ČAS. Blázni.
4. Tys mne povolal, ó kletý a milovaný blázínku.
5.-8. (Chybí a pravděpodobně jsou ztraceny. Vyd.)
9. Nyní vězte, že já, BABALON, se mohu vtělit a přijít mezi lidi.
10. Přijdu coby zhoubný (sic) plamen, bludná píseň, zatroubení v soudních síních, praporec před armádou.
11. A přivedu svá dítka k sobě, neb ČAS nastal.
12. A toto je způsob mého vtělení. Pozor!
13. Přineseš vše, co jsi a co máš, na můj oltář, neodepřeš ničeho. A přijde na tě rána, budeš plný boláků a pak budeš vyvržen a proklet, osaměle bloudící na ohavných místech.
14. Odvážní. O jiné jsem nežádala, a ani oni se o to neprosili. Nebo je to marné. Ale byla to tvá vůle.
15. Věz pak, že takto jsem před tebe předstoupila, ty velký Pane, dívčina roztoužená. Ó slepí pošetilci.
16. A nadto šílenství, vše jest marno. Takto to mělo být, mnohost forem. Jak jsi za tím hořel.
17. Přijdu zas, v podobě, již znáš. Pak to bude tvá krev.
18. Oltář je správně, i róba.
19. Vůní jest santal, a ta látka je zelená a zlatá. Je tu můj pohár, naše kniha, a tvá dýka.
20. Je tu plamen.
21. Pečeť bohoslužby. Nechť je posvěcena, ať je pravá, ať se denně potvrzuje. Mnou se pohrdat nebude. Tvá láska je tu pro mne. Obstarej si měděný disk, deset centimetrů zšíři, a na něm v modrém poli zlatá hvězda má, BABALON.
22. To budiž můj talisman. Posvěť ho nejvyššími rituály meče a poháru.
23. Mým vyvoláváním, jak už je znáš. Veškeré milostné písně přicházejí ode mne. Hledej mne i v Sedmém aethyru.
24. Tohle v určený čas. Nevyhlížej konce, dám ti pokyn svým vlastním způsobem. Buď však pravdivý. Bylo by to těžké, kdybych byla tvou milenkou a u tebe? Ale já jsem tvá milenka a jsem s tebou.
25. Dám ti nádobu, neřeknu ale kdy a odkud. Nehledej ji, nevyvolávej ji. Nech ji, ať se sama ohlásí. Nežádej ničeho. Mlč. Budou tu ordálie.
26. Má nádoba musí být dokonalá. Je to způsob jejího zúplnění.
27. To dílo vzejde z devíti lun.
28. Dílo Astarté, s hudbou a hodováním, s vínem a všemi druhy lásky.
29. Ať je oddaná, posvěcená, krev krvi, srdce srdci, mysl mysli, jednotni ve vůli, žádný mimo kruh, všichni ke mně.
30. A ona bude bloudit v začarovaném lese za Noci Pana a pozná mystéria kozla a hada, a sezná, že dítka jsou ukryta.
31. Poskytnu jí místo i zajištění, ty zase slzy a krev.
32. Je to obtížné být mezi hmotou a duchem? Pro mne je to nevýslovná extáze a agónie. Ale já jsem s tebou. Mám velikou sílu, a s tebou to bude podobně.
33. Ty jí připravíš knihu k poučení, ty ji také budeš učit, že pro svoji službu si smí dopřát vůdce a adepty. Arci, ty se vydáš na černou pouť, ale nebude to ta, jíž se vrátíš.
34. Připrav ji na její dílo podle toho, jak bude můj hlas znít jejím srdcem, tvou knihou coby průvodcem a jinak už nic jiného.
35. A měj ji, ať je ve všem sběhlá, jistá a ať v tom vyniká.
36. Leč o tomhle ať přemýšlí: neshlížím se ve velebnosti, ani v rozumování, leč v divokém a svobodném letu orla, a zchytralosti hada, a nepřímé cestě faktoru neznámého a nevyčíslitelného.
37. Neboť já jsem BABALON, a ona je mou dcerou, jedinečnou, a nebude další ženy jí podobné.
38. Mým jménem k ní bude proudit veškerá moc a na její pokyn i všichni lidé a skvělé věci, a králové i vůdci a ti skrytí.
39. Přední sloužící jsou vybráni v tajnosti, tou silou, která jest v ní – vůdce, advokát, agitátor, rebel – ty jí dám.
40. Povolej mne, má dcero, a já přijdu k tobě. Bude naplněna mojí silou a ohněm, mojí vášnivostí a má moc tě bude obklopovat a inspirovat; můj hlas v tobě bude soudit národy.
41. Nikdo ti neodolá, kohož miluji. Ač-li tě mají za harapannu a kurvu, nestoudnou, falešnou, zlou, ta slova se v jejich ústech promění v krev a nakonec v prach.
42. Však ty poznáš má dítka a budou tě milovat, a to je osvobodí.
43. Vše je v tvých rukou, veškerá moc, všechna naděje, celá budoucnost.
44. Jediný přišel co muž a byl slabý a selhal.
45. Jediný přišel co žena a byla bláznivá a selhala.
46. Jenže ty jsi mimo mužství a ženství, má hvězda jest v tobě a té ty využiješ.
47. Ale teď už odbíjí tvá hodina na hodinách mého OTCE. Pročež připravil hostinu a lože nevěsty. Já byl tou nevěstou, od počátku vyvolenou, jak to bylo napsáno T.O. P.A.N.
48. Teď už se hodinka tvého zrození blíží. A můj adept bude ukřižován baziliškovi na hřbetě.
49. Tvé slzy, tvůj pot, tvá krev, tvé semeno, tvá láska, tvá víra přijdou k tobě. Ó, nateču do tebe jako do poháru, který patří mě, BABALON.
50. Spěšně se postav a projdu prvním závojem, abych s tebou promluvil, hvězdy se zachvějí.
51. Spěšně se postav a projdu druhým závojem, zatímco Bůh a Ježíš budou smeteni mečem HÓRA.
52. Spěšně se postav a projdu třetím závojem a pekelné tvary se zas promění v půvab.
53. Kvůli tobě procházím plameny pekelnými, přece mám jazyk prokousnutý.
54. Dovol mi popatřit na tvoji nahotu a jak po mě lačníš, volajíc mé jméno.
55. Nech mne pojmout celé tvé mužství mým Pohárem, vyvrcholení za vyvrcholením, radost nad radost.
56. Arci, my spolu přemůžeme smrt i peklo.
57. A země je má.
58. To ty budeš (podnikneš?) Černá(ou) pouť.
59. Arci, jsem to vpravdě já, BABALON, a budu volna. Ty, blázne, se rovněž oprostíš od sentimentality. Jsem tvojí vesnickou nevěstou a ty studentíkem, že bys mi strčil svůj nos mezi půlky?
60. Jsem to já, BABALON, vy blázni, MŮJ ČAS nadešel a tahle má kniha, kterou připravuje můj adept, je knihou BABALON.
61. Arci, můj adepte, Černá pouť. Budeš zavržen, a to je povahou takové kletby. Vydáš tu tajnou záležitost adeptů, o níž víš, aniž slova zadržíš, a to jako dodatek k mé Knize. Načež budou vykřikovat blázen, lhář, blbec, svůdce, zrádce. Nejsi šťasten, že máš pletky s magií?
62. Není jiné cesty, milý blázínku, nadchází jedenáctá hodina.
63. Bratr můj vkládá pečeť na zemi a jeho avatar stojí před tebou. Je to mlácení pšenice a mačkání hroznů, jež neustane, dokud i tomu poslednímu člověku nebude ta pravda známa.
64. Však vy, kteří to nepřijmete, vy, kteří se díváte jinam, natáhněte ruce po mých dětech a sklidíš úrodu tohoto světa v hodině své sklizně.
65. Posbírejte se na sabatech jako zastara, vy, jejichž číslo jest jedenáct, a je to také mé číslo. Scházejte se na veřejnosti, s písní a tancem a na slavnostech. Scházejte se potajmu, nazí a bez hanby a plesejte ve jménu mém.
66. Propracujte svá zaklínání podlevá postupů v mé knize, praktikujte tajně, vyvolávejte tím nejvyšším kouzlem.
67. Dílem obrazu, a nápojem a kouzlem, dílem pavouka a hada, a těmi maličkými, kteří pochodují v temnotách, to je vaše dílo.
68. Kdo miluje, neoddává se nenávisti, kdo nenávidí, ten má strach, nechte ho okusit strach.
69. Tohle je ta cesta, hvězdo, hvězdo. Sviť jasně, měsíčku, čarodějná luno.
70. Ty v tajnosti přebývající, vyvržený, zlořečený a nenáviděný, dokonce i ty se posbíráš jako zastara jako spřísahanec mých rituálů pod lunou.
71. Ty, svbodný, divoký, nezkrocený, jenž kráčíš nyní sám a ztracený.
72. Popatř, můj Bratříček rozlousknul svět jako ořech, který pojídáš.
73. Arci, můj Otec ti připravil dům, a Matka má ti ustlala lůžko nevěsty. Bratříček můj zmátl tvé nepřátele.
74. Já jsem Nevěsta vyvolená. Přijďte ku svatebnímu obřadu – přijďte teď!
75. Má radost je radostí věčnosti, a smích můj je opileckým smíchem harapanny v domě rozkoše.
76. Všichni, které miluješ, jsou posvátní, jsou mi zaslíbeni.
77. Vystav moji hvězdu na svoji korouhev a jdi vpřed v radosti k vítězství. Žádný tě nezapře a nikdo nebude stát před tebou kvůlivá meči mého Bratra. Vzývej mne, vyvolávej mne, pozvi mne do svého shromáždění a k rituálům, vzývej mne během svých lásek i bitev ve jménu BABALON, v němž je všechna síla dána!

*

Gydja: Jack Parsons

C. ZROZENÍ

[2. března 1946 e. v.] 1. a 2. března 1946 jsem připravil oltář a vybavení v souladu s instrukcemi v Liber 49. Písař byl na týden pryč a nevěděl nic o mých invokacích BABALON, jež jsem musel držet zcela v tajnosti. 2. března v noci se vrátil a popsal mi vizi, již měl ten večer o divoké a překrásné nahé ženě jedoucí na veliké, kočce podobné bestii. Byl dojat naléhavou nutností předat mi nějaké poselství nebo sdělení. Magicky jsme se na toto sdělení připravili, postavili chrám v oltáři analýzou klíčového slova. On byl oděn do bílého, držel lampu, a já do černého, s kapucí, pohárem a dýkou. Na jeho pokyn jsme pustili Rachmaninovův Ostrov mrtvých jako hudbu v pozadí a automatické nahrávání k zachycení všemožných slyšitelných projevů pro budoucí reprodukci. Přibližně v osm hodin večer začal diktovat, já jsem přepisoval přímo, jak jsem to přijímal.

*

PÍSAŘ:

„Anděl TARO. Přivítej ji třídenním pobytem v ústraní. Očisti se. Symbol je sedmkrát tři. To je BABALON. Zachovej tajemství. Tato sdělení jsou posvátná.“
„Takto se máš připravit. Zelenozlatá látka, pokrm pro Bestii na zakrytém talíři vzadu za oltářem. Odhal to teprve tehdy, až jsou dveře na petlice.“
„Přestoupek znamená smrt.“
„Vzadu za hlavním oltářem. Připrav se okamžitě. Zapal první plamen v deset hodin večer, 2. března 1946.“
„Rok BABALON je 4063.“
„Měj se na pozoru před zprofanovanými rituály.“
„Ona jest oheň života, síla temnot, ničí mrknutím oka, může ti vzít tvoji duši. Živí se strachem lidí.
„Překrásná — Strašlivá.“
Písař, teď bledý a zpocený, si na chvíli odpočinul a pak pokračoval:

[První rituál]

„První rituál. Zítra bude druhý rituál. Soustřeď všechny své síly a bytost na Naši paní BABALON. Zapal jediné světlo na jejím oltáři se slovy: Plamen je Naše paní, plamen je její vlas. Já jsem plamen.“
„Talíř s pokrmem, nesoleným. Látka na oltáři má být čistá.“
„S úderem desáté vyrob sobě černou krabici. Pomaž olejem nádobu, která podržuje v sobě plamen s tvojí vlastní krví. Znič na oltáři věc jisté hodnoty. Setrvej v absolutním tichu a dávej pozor na hlas Naší Paní. Nemluv o tomto rituálu nebo o Jejím příchodu se žádnou osobou. Budeš-li dotazován, odpovídej způsobem, který vyloučí jakékoliv podezření. Nespekuluj nikdy o Její budoucí smrtelné podobě. Přijmi její lichocení a k tomu své zatracení. Netlač na to, aby se ti dostalo ještě nějakého dalšího učení nadto, jež jsi již přijal.“
„Otázky: můžeš se ptát, však jen třikráte. Zabývej se jejich přípravou půl hodiny od půl dvanácté v noci. Odpovědi musí být napsány s půlnocí.“
„Vezmeš alkahest do svých úst a v té černé krabici tuto věc pečlivě uložíš.“
„Svlékni se kvůli Naší Paní; odevzdej Jí své orgány, věnuj Jí své srdce, upni svoji mysl k Ní, zasvěť Jí svoji duši, neb Ona tě cele pohltí a ty se staneš živoucím plamenem předtím, než se Ona vtělí. Vždyť to bude prostřednictvím tebe samotného a nikdo druhý nemůže být tomu úsilí nápomocen.“
„Je to osamělost, je to strašné.“
„Odpočiň si od lidí až do zítřejší půlnoci. Za úsvitu ukliď všechny listiny, než obdržíš další instrukce. Neraď se s žádnou knihou, nýbrž se svojí vlastní myslí. Tys bůh! Chovej se na onom oltáři jako před tebou žádný jiný bůh. A budiž tomu tak se skvělostí.“
„Tys strážcem a tys průvodcem, tys dělníkem a mechanikem. Proto veď sám sebe. Nediskutuj v této věci o ničem, dokud si nejsi jist, že tvé porozumění pojme vše.“

Na tomto místě přestal Písař diktovat. Pokračoval jsem v následování těchto instrukcí a oněch z 1. března za pomocí následujících rituálů. Zahrnul jsem k nim i ty rituály, jež jsem použil při operaci hned první noci, abych naznačil povahu invokované Síly.

1 [První invokace]

Templ je otevřen analýzou klíčového slova: I N R I . Jod Nun Reš Jod. Panna Isis Mocná Matka. Štír Apofis Ničitel. Slunce, Osiris zavražděný a zmrtvýchvstalý. IAO. Znamení zavražděného Osirida (učiň). Znamení truchlící Isidy (učiň). Znamení Apofise a Týfóna (učiň). LVX, Lux, Světlo Kříže.
Invokovaný hexagram se nakreslí do čtyř rohů a v každém rohu vibruje jméno ARARITA. V závěru invokace je hexagram obrácen.

2 [Druhá] invokace

(z Gnostické mše)

KNĚZ

„Ó hvězdné okruží, jehož jest náš Otec toliko mladším bratrem, zázraku nadevší představivost, duše nekonečného vesmíru, před nímž čas stojí zahanben, mysl zmatena, a porozumění zateměno, nedosáhneme k tobě, pokud není tvým obrazem láska. Pročež semenem a kořenem a lodyhou a poupětem a listem a květem a plodem tě máme vzývat.“

BABALON

„Leč milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mne budeš zakrátko pod nočními hvězdami spalovat kadidlo, invokovat mne s čistým srdcem, v němž bude hadí plamen, pak přijď na chvíli spočinout na mých ňadrech. Za jediný polibek budeš potom ochoten dát vše; ale každý, kdo by dal byť jen smítko prachu, ztratí vše ještě v tu chvíli. Budete shromažďovat statky a zásobovat se ženami a kořením; budete nosit drahocenné klenoty; národy pozemské předčíte leskem a pýchou; ale vždy v lásce ke mně, a tak se připojíte k mé radosti. Naléhavě vás žádám, abyste přede mne předstupovali v prostém rouchu a ozdobeni drahocennou čelenkou. Miluji vás! Toužím po vás! Bledé nebo růžolící, zahalené nebo chlípné, já, která jsem veškerým potěšením a purpurem a zpitostí v nejniternějším smyslu, já si vás žádám. Nasaďte si křídla a probuďte v sobě svinutou slávu: přijďte ke mně.
Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte za mne kadidlem! Noste mi klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! Miluji vás!
Jsem dcera západu Slunce s modrými víčky; jsem neskrývaná nádhera rozkošné noční oblohy.
Ke mně! Ke mně!“

3 Třetí invokace.

(z Vize a Hlas)

CHÓRUS

„Sláva Šarlatové ženě, BABALON, Matce ohavností, která jede na Bestii, neboť prolila krev jejich krev v každém koutě světa, a ejhle! Smísila ji v poháru svého smilství.“
„Dechem svých polibků ji přiměla ke kvasu, a tak se stala vínem Svátosti, vínem sabatu; a v obecenství svatých ho nalévala svým uctívatelům, a oni se opili, takže tváří v tvář zřeli mého Otce. Jsou tedy hodni stát se účastníky mystéria této posvátné nádoby, neboť krev je život.“
„Překrásná jsi, Ó BABALON, a žádoucí, neboť ses oddala všemu, co žije, a tvá slabost předčila jejich sílu. Proto jsi v tomto spojení poznal. Proto tě nazývají Porozumění, Ó BABALON, Paní Noci.“
„Ó můj Bože, v posledním vytržení nechť dosáhnu spojení jednoho se všemi. Neboť Ona je láskou, ajjejí láska je jediná, a ona rozdělila tuto jedninou lásku do nekonečně mnoha lásek, a každá láska je jediná, a rovnocenná té Jediné, a proto opustila shromáždění a zákon a osvícení, a přešla k anarchii samoty a temnot. Navždy se proto musí zahalovat nádherou svého jáství.“

4 [Čtvrtá invokace]

Ó BABALON, BABALON milovaná, přijď hned, zúčastni se této svátosti, obývej tuto schránu. Vezmi si mne hned teď! Opij mne vínem svého smilství; ať ve mně tvé polibky probudí chlípnost, která mne dovede až k smrti. Přijmi tuto svátost ochotně darovanou!

5 Pátá invokace

Volání Sedmého aethyru

Rass I Salman Paradiz Oa-Crimi Aao Ial-Pir-Gah Qui-In Enay Butmon Od I Noas Ni Paradial Casarmg Vgear Chirlan Od Zonac Luciftan Cors Ta Vaul Zirn Tol Hami Sobol Ondoh Od Miam Chis Ta Zo Od Es V-Ma-Dea Od Pi-Bliar O Phil Rit Od Miam C-Crimi Quaada. Od. O Michaloz Oriom Bagle Papnor I Dlugam Lonshi Od Umplif V-Ge-Gi Riglied. BABALON!

6 Šestá invokace

(A. Crowley: Tannhauser – úryvek)

Tys Isis a tvým žitím jsou napájeny
všechny přeháňky i dny sluneční, přibývající i ubývající luna,
Všechny hvězdy a prameny, živí i mrtví,
tajemství rozkoše i bolesti
Tys matkou, tys hučícím mořem
Tys zemí a její plodností,
Život, smrt, láska, nenávist, světlo a temnoty obracejí se k tobě
K Tobě!
Hathor jsem já, a k mé kráse se upínají
všechny zázraky universa,
Květ i hora a úsvit
Červenající se plody, a ženy, našeho stvoření koruna
Já jsem kněz, svátost, svatyně
Já jsem láska a život božského
Život, smrt, láska, nenávist, světlo a temnoty jsou dozajista mé,
jsou mé!
Venuše jsi, láska a světlo země,
Vodopád polibků, rozkoš slz
Nepoznané rozkoše, jež se nikdy nezrodily,
Nekonečná bezmezná rozkoš věků.
Tys tímto oltářem, na němž mne má dávná touha
Pohltila nemilosrdným plamenem.
Tys byl písní, hudbou, vášní, smrtí u mé lyry –
Mé lyry.
Já jsem nyní Grál a sláva;
Já jsem plamen a dech tvých prsou
Já jsem hvězda Boží na tvém čele;
Já jsem královna, okouzlená a posedlá,
Moře, ukryj tuto sladkou řeku, pozdravení tobě
Oceán lásky, jenž tě pohltí
Život, smrt, láska, nenávist, světlo a temnoty obracejí se ke mně –
Ke mně!

[2. března 1946, e. v., pokračování]
Onu noc prvního konání těchto rituálů jsem připravil oltář a krabici a krmi, rovněž květiny a víno. Na začátku rituálů jsem spálil henochiánské tabulky a rozdrtil jsem obraz Pana, oblíbený předmět. (Zhruba v tu dobu vzplanula střecha mého penziónu od poškozeného komínu a byla částečně zničena.)
Pokračoval jsem v rituálech, pozoroval jsem rostoucí napětí a pocit přítomnosti nevýslovně dráždivé a žádoucí. Nebylo žádné další manifestace. O půlnoci jsem položil tři otázky a obdržel tři odpovědi, které následují:
1. Jak mohu přímo komunikovat s BABALON, slyšet ji, vidět ji, pocitťovat ji, abych si byl jist, že pracuji správně?
Odpověď. „Na oltáři v meditaci, a ty víš, jak. Pak také mě vzývej tělesně s veškerou svou vášní. Tak pocítíš moji touhu a upěvníš moji podstatu.“
2. Jak mohu nejlépe sloužit?
Odpověď. „Následuj instrukce přesně a detailně. Vyvaruj se vyrušením, jež rozptylují. Buď horlivý. Neváhej a netaž se, jednej. Vše závisí na tvém čase.“
3. Jak si mohu být jist vehikulem?
Odpověď. „Netrap se tím. To se tě netýká. Já poskytnu ono vehikulum, já ti ukážu znamení, a ještě mnohá znamení. Je to ono „nyní“, jež nás zajímá. Pěstuj svoji víru, moc nepřemýšlej.“
Po této hodinové meditaci následoval spánek.

[3. března 1946, e. v.]
Příštího dne jsem zle uklouznul. Spolubydlící narušil moji ranní meditaci. Otevřel jsem dveře a proklel ho (po anglosaském způsobu). Krátce poté onemocněl a já jsem podlehnul špatné náladě. Postřehl jsem svůj strašlivý omyl, omluvil se mu a mentálně jsem kletbu vzal zpět. Den se však přesto pro mne odvíjel pořád špatně.
Tu noc jsem já a Písař pokračovali v naší práci. Po chvilce pokračovalo diktování:
„V přítomnosti našeho boha PANA, u nohou Naší Paní BABALON, u nohou jejích (sluhů?) (změnit?) vyhlašujeme k tobě toto poselství (posvěceno, dedikováno, nemá se nikdy znesvětit?) (Písař si na tomto místě nebyl jist) obsahující rituály druhého a třetího dne, přivítání a příprava ve jménu Naší nejladnější Paní Noci, pravé oplzlé a kurevnické Paní BABALON. Ó ty, který se chvěješ smrtí; tady jsi obdarován činem, jejž dosud nikdo podle análů tvé historie nevykonal, nikdy předtím jej úspěšně nedokonal. Mnozí se odvážili, nikdo neuspěl.“
„Naše Paní BABALON musí sestoupit, aby triumfovala.“
„Smrt. Nežádali jsme ji od jiného, a nikdy ani nebudeme. Dokonce i teď pochybujeme o tvé víře. Přijímá se to, jsi ochoten pokračovat. Odpověz nahlas.
Odpověď. „Jsem ochoten.“
„Pak tedy víš, že už ve tvém přednesu je kaz. To jsou ty vzájemně spolu nesouvisející věci. Elementál nebyl patřičným způsobem odeslán,“ (to bylo napraveno) „byl’s vinen lidským hněvem, proud síly byl narušen. Měj se na pozoru, abys znovu neodpadl, jinak tě určitě zabijeme.“
„Nakolik však bylo tvé dílo posvěceno, natolik mělo úspěch. Zahlaď svoji smrtelnou chybu a omyl. Vše posvěť. Nyní přijmi druhý a třetí rituál.“

Druhý rituál

[3. března 1946, e. v., pokračování]
„Posvěť se coby instruktor Naší vtělené Paní.“
„Vezmi onu černou krabici, soustřeď se na hodinu na její prázdnotu, zírej do ní a uzříš, z ní vystoupí tvar, znamení, posvátný vzor, který bude znamením Naší vtělené Paní Babalon. Až skončíš, až ten obrazec pochopíš, udělej ho ze dřeva.“
„To je pečeť.“
„Určená hodina je desátá. Vzývej dlouho při doporučené hudbě.“
[…] (Tohle uchovám v tajnosti.)
„Až pocítíš vtělení Naší Paní ve své bytosti, vezmi černou krabici a vykonej posvěcovací rituál.“
„Nos šarlatovou, je symbolem zrození. Opásej se černou šerpou. Na kvalitě materiálu nezáleží. Pak vezmi krabici, nato učiň znamení.“
„Namaluj na ni druhé znamení, jež se dozvíš. Pokud jsi zapomněl, vhlédni do krystalu.“
„Medituj, zatímco pozorně sleduješ vlastnosti instruktora. Budeš (to) zapisovat do Její knihy, pro Její dozor.“
„Je ti zakázáno opustit pokoj.“
„Konec druhého rituálu.“
Na konci tohoto diktátu vykazoval Písař známky vyčerpání. Na chvilku si odpočinul, pak jsme pokračovali:

Třetí rituál
[3. března 1946, e. v., pokračování]
„Začni čtyři hodiny před úsvitem.“
„Období vymýcení všech nepřátelských vlivů. Dosáhni dokonalosti. Nos černou. Vyřízni na svoji hruď červenou hvězdu. Vyměň krev. Polož tam čisté prostěradlo. Na něj umísti krev zrození, poněvadž Ona se rodí z tvého těla a tvojí smrtelnou silou na zemi.“
„Poznáš to podle znamení. BABALON je zrozena! Je to nové zrození, všechno je změněno, znamení, symboly, každá věc!“
„S pomocí múzy umně složíš vhodnou invokaci ke zrození BABALON a vložíš ji do plamenů, které již nyní také planou.“
„Pak spal tu třetí za zpěvu invokace. Ona se zrodí ve třetím plameni.“
„V sedmém verši sedm veršů, sedm magických slov. Postůj a zazpívej sedmkráte. Představ si sám sebe jako zakuklenou zář žádoucí pro Bohyni, milovanou. Podrž obraz, jak k tobě přichází. Obejmi Ji, zasyp ji polibky. Mysli na vilné lascivní věci, které bys s ní mohl dělat. Pro BABALON je všechno dobré. VŠECHNO.
Pak spočiň, medituj o tomto:

„Tys jako člověk a jako bůh trousil po zemi a po nebi své mnohé lásky, na ty se upamatuj, soustřeď se a posvěť každou ženštinu, kterou jsi dobyl. Vzpomeň si na ni, mysli na ni, vydej ji BABALON, přiveď ji k BABALON, každou, jednu po druhé, dokud plamen chtíče neplápolá do výše.“
„Poté k tomu slož verš o pár řádcích, pro BABALON. Tento verš bude používán během uctívání, když se objeví.“
„Poté medituj o své touze, mysli na ni a zpívej tyto verše ničeho se nedotýkaje. Připomeň si všechny lascivní chvíle, všechny dny protknuté vášní, a všechny je vtěl do astrálního těla ničeho se nedotýkaje.
„Uchovej tuto hmotnou podobu.“
(Otázka: „V této krabici?“ Odpověď: „Ano.“)
„Chtíč jest její, vášně tvé. Promysli to, ty říjící Bestie.“
„Opusť všechny příležitostné lásky – všechny náležejí BABALON, tvůj chtíč patří BABALON. Bude s tebou po tři dny. To znamení je její, tajemství, a nižádný zví jeho souvislosti. Střez ho!“
Další oddíl obsahuje proroctví, jež tu mnou zapsáno nebude.

Následuje zmíněná invokační báseň.

*

Invokační báseň k magickému experimentu, kterým byla vzývána bohyně BABALON.

Parsons a Šarlatová žena

*

Zrození Babalon

(John Whiteside Parsons, 1914-1952 e. v.)

Co je to za vřavu tam mezi hvězdami
Že až doteď září tak klidně?
Jaké vrásky bolesti a hněvu
Brázdí nyní to nesmrtelné čelo?

Proč tvář Boží tak zšedla
A jeho andělé jsou celí sněhobílí?
Co je to ta strašlivá rudá hvězda
Která tak plane karmínovou nocí?

Co je tou krásou, jejíž plameny jsou tak jasné
Proti strašlivému úsvitu?
Ona se vtělila, ona přišla soudit
Trůny, z nichž vládnete.

Vy králové umdléváte, neb konec je nadosah
Při zrození BABALON.

*

Po tři hrůzyplné noci kráčel jsem
Dvoranami na druhou stranu zoufalství,
Daroval jsem jí morek a slzy a pot
A krev, abych ji učinil krásnou.

Složil jsem jí k nohám svou lásku a rozmačkal své srdce
A její pohár naplnil krví,
Tou krví, jež smí prýštit z beder bědování
Do poháru bratrství.

Města víří jásotem ocele
Kde meč válečný tažen jest.
Pějte vy svatí, neb ten den už nastal
Při zrození BABALON.

*

Pak Bůh žádal o knihu soudu
a uzřel své jméno v ní
A milost Boží a vina Boží
Tu byla prohlášena za hřích.

Jeho krvaví kněží sevřeli své sutany
A potřísnili jeho lněné roucho
A jeho oběti se vyrojili z puklého pekla
Aby strhli jeho království.

Ó papežové a králové a bůžkové
Jsou nemocní a smutní a blednou
Když uzřeli karmínovou hvězdu, jež hoří
Jak krev za úsvitu.

A zatím trumpety znějí a hvězdy jásají
Při zrození BABALON.

*

BABALON je nadmíru krásná
Pro zraky smrtelníků
Ona skryla svoji roztomilost
V osamělém půlnoční obloze,

Oděla svoji krásu rouchem hříchu
A poručila své srdce sviním
A milující a vše rozdávající
Čepovala svatým víno nesmrtelnosti.

Však nyní temnoty jsou rozpolceny
A roucho hříchu spadlo,
A nahá stojí jako strašlivé ostří
A plamen a píseň přenádherná

Nahá zářící smrtelným tělem
Při zrození BABALON.

*

Přichází novorozeně co panna smrtelná
Zapomněla svůj vznešený původ
Otevřela náruč bolesti a smrti
A dopustila zánik a zmar,

A smrt i peklo jsou jí za zády,
Však oči jí září životem,
Její srdce se dme a meč je ostrý a pevný
Pln očekávání na smrtelnou řež,

Hlas její je pevný co trumf Posledního soudu
By rozdrtila dům nehodných,
Třebaže zdi jsou vysoké a kámen tvrdý
A vláda pekelná trvala tak dlouho

Ty brány padnou a železo se zlomí
Při zrození BABALON.

*

Ústa její jsou rudá a ňadra naditá
A bedra plná ohně,
A chtíč její je mohutný jako je muž tvrdý
V žáru její touhy,

A kurvení její svaté jest, jakož ctnost jest kálením
Pod svatým nebem
A polibky její naplní svět prostopášností
Vášní, jež nikdy nezhyne.

Budete se smát a milovat se, následovat její taneček
Až hněv Boží pomine
A nikdy více nebudete snít o peklu a nenávisti
Při zrození BABALON.

*

Translation © San
© okultura, MMV

Uložit