Srovnání 32 cest moudrosti a 32 aethyrů

818

„A zase přichází anděl a …bere mě stranou do malé komůrky v jedné z devíti věží. Tato komnata je vybavena mapami mnoha mystických měst. Je tam stůl, a zvláštní lampa, která vyzařuje světlo a vystupují z ní čtyři sloupy vířivých prstenců kouře vydávajícího světlo.

A ukazuje na mapu æthyrů, jež jsou seřazeny jako plamenný Meč, takže třicet æthyrů přechází v deset Sefirot. A těch prvních devět je nekonečně svatých“.

– Aleister Crowley, Vize a Hlas, 9. æthyr.

*

Motto:

Vědět nic!
Všechny cesty k nevinnosti jsou zákonné.
Ryzí bláznovství je klíčem k zasvěcení.
Ticho se vkrádá do vytržení.
Nebuď ani muž, ani žena, ale dva v jednom.
Buď tichý, dítě ve vejci z blankytu, neboť ty máš růst, abys nosil kopí a grál!
Putuj sám a zpívej!
V paláci krále jeho dcera očekává tě.

– Aleister Crowley, Kniha Thothova.

*

Úvod do teorie tarotu předpokládá v začátku seznámení s mapou nevědomí, resp. celého Světa člověka, tedy v nebeském smyslu zahrnující nebeské i profánní okruhy.

Ačkoliv není nutné při orientaci zacházet s kabalistickými sférami ani s æthyry, přesto jejich znalost může napomoci při tvorbě nevědomých obrazů, které poplynou v průběhu díla z nevědomí.
S tímto vědomím nechť se každý srdnatě vydá tím neznámým směrem, jako H. P. Lovecraft ve Snovém putování k neznámému Kadathu vypráví o námořním přístavu Baharna, odkud vyplouvaly koráby k mnohým podivným a úžasným cílům.

Vítr vašim plachtám!

*

Mapa æthyrů

Mapa æthyrů

Magie Henochova o 30 æthyrech neboli Sférách Ducha říká, že jsou umístěny za tímto, nebo mimo náš fyzický svět. Oproti Hlídkám ve Čtvercích jsou æthyry seřazeny od čísla 30, TEX, nejnižšího a nejmateriálnějšího æthyru, až po číslo 1, LIL, nejvyšší a nejduchovnější. Je třeba zde podotknout, že slova „vysoko“ a „nízko“ nelze brát doslova, ale obrazně. Těchto 30 æthyrů lze srovnat se Sefirotem (10 číselností) a Cestami tarotu (22 písmen hebrejské abecedy) na kabalistickém Stromu Života, ale jediná přesná souvztažnost je mezi desátým æthyrem, ZAX, což je abys, a umístěním jedenácté sefiry, Daat. Podobně jako kabalistický Strom Života, slouží æthyry jako mocná magická struktura pro jemné kosmické pláně a podpláně, které jsou pro náš fyzický zrak neviditelné, jsou však nicméně skutečné. (Diagramy v tomto článku mohou sloužit jako hrubá cestovní mapa po těchto regionech každému, kdo se tam rozhodne vstoupit.)

Každý region má atmosféru, která udává základní tón a obsahuje síly, inteligentní a ne-inteligentní, které jsou pro každý region charakteristické.

Právě tak jako budeme uvádět jednotlivé æthyry za sebou až k nejvnitřnějšímu, tak k nim přiložíme jednotlivé Cesty Moudrosti, jež jsou obrazem různých stavů vědomí. Tato představa pochází pravděpodobně z gaonského období (7.-10.stol. n.l.) a obsahují ji četné kabalistické texty [Pardes Rimonim 12, Šošan Sodot 33b, Pelija 48a, Pri Jicchak (Varšava, 1884), část 2, 28a.]. Tyto stavy se rovněž vztahují k dvaatřiceti jménům Božím, jež se objevují v první kapitole Genesis.

*

32. æthyr Název: Vědomí.
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Svět protikladů. Iluze a Rozštěp.
Primární lekce a zkušenosti: Zakoušení dobrého a zlého.
32. Modloslužebné vědomí (Sechel Ne’evad). Nazývá se tak proto, že je uzpůsobeno tak, aby zničilo každého, kdo se zaplete do uctívání sedmi planet [Viz Sefer Jecira (4,12a): „Sedm hvězd ve vesmíru: Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Luna, sedm dnů v roce, sedm dnů týdne, sedm bran v těle: dvě oči, dvě uši, dvě dírky nosu a ústa“. Podrobný výklad poskytne každá astrologická příručka.].
31. æthyr Název: Podvědomí.
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Střídání dne a noci.
Primární lekce a zkušenosti: Prchavost.
31. Spojité vědomí (Sechel Tamidi). Proč se tak nazývá? To proto, že řídí cestu slunce a luny podle jejich zákonů přirozenosti, každé ve své patřičné dráze.
30. æthyr Název: TEX
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Karma a touha. Ticho a Omezení.
Primární lekce a zkušenosti: Omezenost slov.
30. Obecné vědomí (Sechel Kelali). Nazývá se tak proto, že jsou to prostředky, jimiž „nebeští zevšeobecňovatelé“ shromažďují pravidla týkající se hvězd a konstelací, formují teorii, která v sobě obsahuje jejich poznání o ofanských [Bahir k tomu podotýká (str. 18): „Poučili jsme se (Př 25,2), ‘Sláva Boží jest skrývati slovo’. Jaké je to ‘slovo’? To, o kterém je psáno (Ž 119,160), ‘Nejpřednější věc slova tvého jest pravda’. [Je také psáno] (Př 25,2), ‘Sláva králů jest zpytovati slovo’. Copak je toto ‘slovo’? To, o kterém je psáno (Př 25,11), ‘Slovo vyslovené na správném místě (Afen-av)’. Nečti ‘na správném místě (Afen-av)’, ale ‘ve správném okruhu’ (Ofen-av). Je také psáno (Gn 2,24), ‚A bude lpět ke své ženě a stanou se jedním tělem’. Je jich tu osm (Je osm směrů u muže. Kde se to vzalo? Vždyť je jich tu jen sedm. Proč tedy Požehnaný Svatý řekl osm? Které to jsou? Pravá a levá ruka, pravá a levá noha, hlava, tělo, a Úmluva jako arbitr, a jeho žena, která je jeho družkou.) a jsou paralelou k osmi dnům obřízky. Je jich pak osm? Není jich než sedm, poněvadž tělo a úmluva jsou jedno. Tudíž je jich osm. Co je deváté? Řekl jim: deváté a desáté jsou spolu, jedno oproti druhému. (To se vztahuje k Neca a Hodu. Jsou vždy spolu, jak se dočítáme v Zoharu 3,236a. Jsou paralelou ke dvěma chodidlům člověka.)
Jedno je větší než druhé o 500 let. (V talmudu, Chagiga 13a, se tento časový úsek vysvětluje jako vzdálenost mezi dvěma duchovními úrovněmi.) Podobají se dvěma Kolům (ofanim). Jedno směřuje k severu, zatímco druhé směřuje k západu. Sahají až dolů, k nejnižší zemi. A co je tato nejnižší země? To je poslední ze sedmi zemí úplně dole. (Co se týče sedmi zemí, viz Sefer Jecira 4,12; Avot Rabbi Natan 37,9 aj. Ibn Ezra píše o verši Gn1,2 – že tyto země jsou sedmi kontinenty, ale HaGra polemizuje o verši ze Sefer Jecira 4, 15 jako o kruzích sfér.
„Sedm Dvojitých: BGD KPRT. Jimi vyznačil Sedm Univers, sedm nebes, sedm zemí, sedm moří, sedm řek, sedm pouští, sedm dní, sedm týdnů, sedm let (kolorit pohádek!), sedm sabatů, sedm svátků, a Svatý Palác. Proto On stvořil sedm milovaných pod všemi nebesy“.] – že to jsou duchovní světy. Viz Pardes Rimonim.) Pozdější kabalisté píší, že v universu berije existuje Sedm Komnat. O dvou nejnižších, „Safíry zděná práce“ a „Esence Nebes“, se zmiňuje verš (Ex 24,10): „A viděli Boha izraelského. A pod nohami jeho bylo jako dílo z kamene zafirového, a jako nebe, když jest jasné“. Těchto Sedm Komnat je paralelou k sedmi nižším sefirám v universu acilutu. Jsou také paralelou k sedmi hlídkám andělů v universu jeciry. Podle některých kabalistů je přítomné Stvoření druhé, zatímco jiní tvrdí, že je šesté nebo sedmé. V každém případě existuje sedm cyklů, každý sedm tisíc let dlouhý. To znamená, že universum, jak jej známe, potrvá po 49.000 let.
Konec Božské Přítomnosti Požehnaného Svatého je pod Jeho nohama. Proto je také psáno (Iz66,1): ‚Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země‘. Vítězství (Nicachon) světa je tady. Je proto také psáno (Iz 34,10): ‚pro Vítězství (všech) Vítězství (Necah Necahim)‘. V Kralické Bibli i v ekumenickém vydání z roku 1979 je tento text nejasný. Obvykle se překládá jako ‚věčnost věčností‘. Kořen tohoto slova – Necah – znamená sílu, která je tak mocná, že je vítězná a trvá navždy.) Jaký význam má ‚Vítězství (všech) Vítězství‘? Je jediné Vítězství (Necah). Které to je? Je to to Kolo, které směřuje k západu. A které je na druhém místě? To, které směřuje k severu. (Necah je na západě, je ‚za‘ něčím, kdežto Hod je nalevo, na severu. Třetí je Jesod.) A to třetí? To je to, co je dole. Třetí? Vždyť jsi řekl, že chariot má dvě kola. Proto musíme říct, že konec této Božské Přítomnosti se také nazývá Vítězství. Tohle je význam ‚Vítězství (všech) Vítězství‘. (První) ‚Vítězství‘ je jedno, a (ta druhá) ‚Vítězství‘ jsou dvě, dohromady dávají (celkem) tři“.
Pro úplnost přičleňujeme k této poznámce citaci z knihy Vize a Hlas, 4. æthyr (PAZ):„Tudy přichází páv ke kameni, vyplňujícího celý Vzduch. Podobá se to vizi nazvané Universální Páv, nebo spíše jakoby zosobnění této vize. A najednou jsou tu nesčetná oblaka naplňující Vzduch jako páv, který se rozevřel.
Za těmito anděly jsou archandělé s pozouny. Ti přiměli všechny věci, aby se zjevily najednou, takže je tu strašná změť obrazů. A teď si uvědomuji, že všechny tyto věci jsou jen závoje kola, protože samy se všechny stáhly do kola, jež se otáčí neuvěřitelnou rychlostí. Hraje barvami, ale všechny jsou proniknuty bílým světlem, takže jsou průsvitné a vydávají světlo. Tohle jediné kolo má čtyřicet devět kol umístěných v různých úhlech, takže se z nich skládá sféra; každé kolo má čtyřicet devět špicí a čtyřicet devět obručí, soustředěných ve stejných vzdálenostech od středu. A kdekoliv se setkají paprsky ze dvou kol, vzejde tam oslepující záblesk slávy. Je nutno chápat, že ačkoliv je v kole tolik zřetelných detailů, přesto existuje v tutéž chvíli dojem z jediného, jednoduchého útvaru.
Zdá se, že toto kolo bylo roztočeno rukou. Ačkoliv kolo zaplňuje celý Vzduch, přesto je ruka mnohem větší než kolo. A ačkoliv je tato vize tak neobyčejná a skvělá, přesto není naplněna vážností nebo velebností. Zdá se, že ruka roztáčí kolo jen pro potěšení – bylo by lepší říci – pro kratochvíli.
A hlas vychází: Neboť On je čtveračivý a růžolící bůh, a jeho smích je vibrací toho všeho, a pro duše je zemětřesením.
Člověk si je vědom rychlého frčení kola, které jím proniká, jako elektrický výboj prochází člověkem.
Nyní vidím postavy na kole, které se mají vykládat jako mečem ozbrojená Sfinga, Hermanubis a Týfón. A to je špatné. Ráfkem kola je smaragdový had plný života; uprostřed kola je šarlatové srdce; a není možné vysvětlit, proč tomu tak je, šarlat srdce a zeleň hada jsou ještě životaplnější než oslepující bílá skvělost kola.
Postavy na kole jsou temnější než kolo samotné; vskutku, jsou proniknuty čistotou kola, a z toho důvodu, že kolo víří, je nemohu vidět. Avšak na vrcholku, jak se zdá, je Beránek a Prapor; tento symbol je možné vidět na některých starých křesťanských mincích; a jednou ze spodních věcí je vlk a druhou havran. Beránek a Prapor – symboly mnohem jasnější než kolo samotné a zabírající větší prostor než ono.
A to říká: Já jsem největší ze svůdců: pro svoji čistotu a nevinnost svedu čistotu a nevinnost, která by však měla kvůli mně přijít do středu kola. Vlk vyzrazuje pouze chtivé a věrolomné; havran prozrazuje melancholii a hanebné. Ale já jsem ten, o kterém je psáno: On svede samotné vyvolence.
Proto na počátku Otec Všech vyzval lživé duchy, aby prosívali stvoření země ve třech sítech, podle třech nečistých duší. A volí vlka pro jeho chtíč po mase, a havrana pro jeho chtíč po duchu; ale mně si vyvolil nade všemi, abych předvedl ryzí našeptávání duše. Těm, kteří padli za kořist vlku a havranu, nemám ublížit; ale ty, kteří mne nepřijali, jsem přenechal hněvu havrana a vlka. A čelisti jednoho je roztrhají, a zobák dalšího pohltí jejich mrtvoly. Proto je má vlajka bílá, protože jsem na zemi zaživa nic neopustil. Slavně jsem se pohostil krví Svatých, avšak lidé mne nepodezřívají, že jsem jejich nepřítel, neboť mé rouno je bílé a teplé, a mé zuby nejsou zuby toho, který trhá maso; a mé oči jsou vlídné, a oni mne neznají co vůdce lživých duchů, jež na počátku Otec Všech vyslal zepředu své tváře.
(Jeho atribut je salt, vlka mercurium, a havrana sulphur.)
Teď se Beránek opět zmenšil, není zase nic než to kolo a ruka, která jej roztočila.
A já řekl: Mocným slovem, dvojitým v hlasu Mistra; slovem, kteréž jest Sedm, a jedna v sedmi; a velikým a strašným slovem 210, naléhavě tě zapřísahám, ó můj Pane, abys mi dal vizi své Slávy. A všechny paprsky kola se vylily na mne a já byl sežehnut a oslepen světlem. Byl jsem zachycen kolem. Já a to kolo jsme jedno. Jsem větší než to kolo. Vprostřed myriády blesků stojím a zřím jeho tvář. (Každou vteřinu jsem násilně metán zpátky na zem, takže se nemohu úplně soustředit.)
Všechno, co člověk získává, je tekutý plamen mdlého zlata. Ale jeho zářivá síla mne metala stále zpět.
A já říkám: Slovem a vůlí, pokáním a modlitbou, dovolil mi zříti svoji tvář. (Neumím to vysvětlit, je tady záměna osobností.) Já, který mluvím k tobě, chápu to, co ti vyprávím; ale Já, který ho vidím a chápu, nemohu to sdělit mně, který mluvím k tobě.
Kdyby se člověk mohl upřeně dívat na polední slunce, snad by se to podobalo jeho substanci. Ale toto světlo je bez žáru. Je to vize Ut v Upanišadách. A z této vize vyšly všechny legendy o Bakchovi, Krišnovi a Adónidovi. Protože touto podobou je mládí tancující a věnující se hudbě. Ale musíš pochopit, že on tohle neudělá, neboť je tichý. Jelikož ruka, která otáčí kolem, není jeho rukou, nýbrž jen ruka jím povzbuzovaná.
A teď je to tanec Šivy. Ležím pod jeho nohama, jeho svatý, jeho oběť. Má podoba je ve své esenci podobou boha Ptaha, avšak podoba boha Seba je mou pravou podobou. A toto je důvod existence: že v tomto tanci, který je rozkoší, musí být jak bůh, tak i adept. Také i země samotná je svatá; a slunce a luna tancují na ní, mučíce ji s rozkoší“.
29. æthyr Název: RII
Průvodci: Na východě anděl podobný orlu (Voda). Na jihu anděl podobný lvu (Oheň). Na západě anděl podobný býku (Země). Na severu anděl podobný člověku (Vzduch).
[Čtyři evangelisté: Matouš, Marek, Lukáš, Jan.]
Primární atmosféra: Karmický soud a očištění. Nebe světových náboženství.
Primární lekce a zkušenosti: Přehlédnutí a zhodnocení života. Snový stav.
29. Fyzické vědomí (Sechel Mugšam). Nazývá se tak proto, že líčí růst všeho, co se stává fyzickým pod systémem všech těchto sfér.
28. æthyr Název: BAG
Průvodci: Muž vzbuzující strach, se jménem LIXIPSP.
Primární atmosféra: Pocit viny a pochyby.
Primární lekce a zkušenosti: Význam hříchu. Zápas s LIXIPSP.
[Viz Gn32,22n.]
28. Vědomí přirozenosti (Sechel Mutba). Jmenuje se tak proto, že přirozenost všeho, co existuje pod sférou slunce, bylo dokonáno skrze ni.
27. æthyr Název:ZAA
Průvodci: Bohyně Diana/Hekaté.
Primární atmosféra: Pocit odloučenosti.
Primární lekce a zkušenosti: Osamělost. Hluboký spánek.
27. Jasné vědomí (Sechel Murgaš). Nazývá se tak proto, že vědomí všech věcí stvořených pod celou svrchní sférou, stejně jako všechny jejich smyslové počitky, byla stvořena skrze něj.
26. æthyr Název: DES
Průvodci: Černý muž s černými křídly, róbou a brněním.
[Porovnejte ho s pohádkovou postavou Černého rytíře (viz dále), viz např. Pohádku o princi Bajajovi, ale objevuje se také jako alegorická postava v iluminovaném manuskriptu krále Reného (1409-1480, lat. Renatus), v Knize lásky, kde zosobňuje Žal nebo Melancholii, ale také Starost.]
Primární atmosféra: Pocit intelektuální frustrace.
Primární lekce a zkušenosti: Hranice logiky a rozumu.
26. Obnovující vědomí (Sechel MeChudaš). Nazývá se tak proto, že je to prostředek, jímž Požehnaný Svatý vyvolává všechny nové věci, které jsou uvedeny v bytí Jeho stvořitelským aktem.
25. æthyr Název: VTI/UTI
Průvodci: Odlesk Babalon ve lví podobě.
Primární atmosféra: Pocit intuice nad intelektem.
Primární lekce a zkušenosti: Duchovní pýcha.
25. Zkoušející vědomí (Sechel Nisjoni). Nazývá se tak proto, že je to prvotní pokušení, jímž Bůh prubuje všechny své svaté.
24. æthyr Název: NIA
Průvodci: Muž podobající se válečníku a zlatem zbarvená žena.
Primární atmosféra: Pocit svobody pohybu. Nepřekročitelný kruh.
Primární lekce a zkušenosti: Cestování časem a prostorem v astrálním těle.
24. Zjevující vědomí (Sechel Dimjoni). Nazývá se tak proto, že poskytuje vzezření všem stvořeným duchům; podobu, která vyhovuje jejich vzrůstu.
23. æthyr Název: TOR
Průvodci: Muž podobající se býku (Země) a orlu (Vzduch).
Primární atmosféra: Pocit nekonečné práce a dřiny.
Primární lekce a zkušenosti: Význam příčiny a účinku. Energie.
23. Podepírající vědomí (Sechel Kajam). Nazývá se tak proto, že je to udržující síla pro všechny sefiry.
22. æthyr Název: LIN
Průvodci: Bůh Pan.
Primární atmosféra: Pocit rozprostření ve vesmíru. Tvar/beztvarost.
Primární lekce a zkušenosti: První stádium Samádhi.
22. Věřící vědomí (Sechel Ne’eman). Nazývá se tak proto, že jeho prostřednictvím se duchovní síly zesilují, takže být blízko těm, kteří „dlí v jejich stínu“.
[Narážka na Ž91,1: „Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude“.]
21. æthyr Název: ASP
Průvodci: Tvé vlastní reinkarnující se ego.
Primární atmosféra: Pocit zpustošení a beztvaré prázdnoty.
Primární lekce a zkušenosti: Vize tvých minulých životů.
21. Toužící a hledající vědomí (Sechel HaChafuc VeHaMevukaš). Nazývá se tak proto, že postřehuje božskou Moc natolik, aby udělilo své požehnání všem věcem, které existují.
20. æthyr Název: KHR
Průvodci: Jovišský bůh podobný bohu Jupiteru.
Primární atmosféra: Pocit cyklické podstaty všech věcí.
Primární lekce a zkušenosti: Význam cyklů, spirál, osudu a karmy.
20. Vědomí Vůle (Sechel HaRacon). Nazývá se tak proto, že je strukturou všeho, co je utvořeno. Prostřednictvím tohoto stavu vědomí může člověk poznat esenci Prvotní Moudrosti.
[Parafráze na verš 1Pa 29,11.]
19. æthyr Název: POP
Průvodci: Kněžka Stříbrné Hvězdy.
Primární atmosféra: Pocit proudu ženství.
Primární lekce a zkušenosti: Význam života a smrti.
19. Vědomí mystéria všech duchovních činností (Sechel Sod HaPaulot HaRuchniot Kulam). Nazývá se tak kvůli moci, která jej prostupuje z nejvyššího požehnání a svrchované Slávy.
18. æthyr Název: ZEN
Průvodci: Mužský bůh, jako je Horus.
Primární atmosféra: Pocit proudu mužství.
Primární lekce a zkušenosti: Význam oběti a ukřižování.
18. Vědomí Domu Moci (Sechel Bet HaŠefa). Tím, že se jeho prostřednictvím prubuje, přenáší se pak tajné mystérium (raz) s jakousi narážkou na ty, kdož „dlí v jeho stínu“ a zavázali se prubovat jeho substanci, zda-li je v ní Příčina Příčin.
[Verš vypovídá o „mrákotě Šadaje“, jménu spojeném s Jesodem. Jesod se nazývá „Chai“, jež má numerickou hodnotu 18. Je proto 18. stavem vědomí. – Sefer Jecira.]
17. æthyr Název: TAN
Průvodci: Ženský anděl jména MADIMI a různí andělé mužského pohlaví.
Primární atmosféra: Pocit spravedlnosti a vyrovnání. Karmická rovnováha.
Primární lekce a zkušenosti: Význam morálky a etiky.
17. Vědomí smyslů (Sechel HaHergeš). Je připraveno pro věrné svaté tak, aby byli schopni se odít duchem svatosti. V uspořádání horních Jsoucností se nazývá Základem Krásy (Jesod HaTiferet).
16. æthyr Název: LEA
Průvodci: Mužský Král-bůh minulosti.
Primární atmosféra: Pocit duchovního jáství.
Primární lekce a zkušenosti: Význam duality. Vize Babalon & Bestie.
16. Vytrvávající vědomí (Sechel Nicchi). Nazývá se tak proto, že je Rajskou Rozkoší (Edenem) Slávy. Tak tomu je, není níže položené Slávy než této. Nazývá se Zahradou Edenu, která je připravena pro svaté (za odměnu).
15. æthyr Název: OXO
Průvodci: Ženská podoba Babalon.
Primární atmosféra: Pocit duchovní radosti.
Primární lekce a zkušenosti: Význam Růžového Kříže.
15. Stabilizující vědomí (Sechel Ma’amid). Nazývá se tak proto, že stabilizuje esenci stvoření v „Mrákotě Čistoty“.
[V hebrejštině „arafalej tahor“. Tento výraz se nachází u modlitby musaf k svátku Roš hašana na počátku „šofrotu“, vztahujícímu se k zjevení na Sinaji. Viz také Sefer HaIjun (A.Jellinek, Ginzej Chachmat HaKaballah, str. 11, kde se ztotožňuje s „chašmalem“). – Sefer Jecira.]
Mistři teorie říkali, že toto je ona Mrákota (na Sinaji).
[Ex 20,21; Dt 4, 11 a 5,22; srov. Ž 18,10; 97,2; 1Kr 8,12; Iz 29,18.]
Toto je význam verše „Mrákota je jeho plénkami“.
[Jb 38,9]
Je to tedy moc, která obklopuje a drží. Podle sádijské verze Sefer Jecira zní verš druhý, kap. 3, takto: „AMŠ (Alef-Mem-Šin) je zapečetěno šesti prstenci a zakukleno [Hebrejské slovo, MeChuthal, je na tomto místě obskurní. Viz Ez 16,4; 30,21; Jb 38,9. – Sefer Jecira.] do mužství a ženství (!). Poznejte, promýšlejte a vyličte onen oheň, který vodstvům nedává klesnout“. – Sefer Jecira.
Ta „moc, která obklopuje a drží“, je onou (drženou) hlídkou, strážní věží, z níž shlížel prorok Izaiáš do hlubin své duše, na výsost Boží. Jsou to i „plínky“, jimiž se obaluje Dítě, jakož i mumie.
[Jedna ze zakuklených postav se obvykle nachází na starších vypodobeninách IX. tarotového trumfu, u Poustevníka, a dále v Crowleyho tarotu na Atu VI., u Milenců. Srovnej vúdú symboly, spočívající na uctívání animálního boha s kápí – kobry. Je to zároveň i odkaz na ófitské symboly Hadí síly, které zdůrazňují tvar, styl držení a pohyb hadího těla, stejně jako samotný hadí jed. (Viz H. H. Ewers: Ukřižovaný Tannhäuser.) V této souvislosti se odhaluje temný smysl řádových obleků církevní kongregace, jakou byli např. „kapucíni“ a další řády, v kterých se kapuce nosila. Není možné odsunout do pozadí jiný, stejně hrozivý symbol, jímž byla kápě katova, neboť ta vystihuje tento smysl „zakuklení“ daleko nejpřesvědčivěji, a jde přímo ke kořenu věci – skrytí života – a to rozplozovacích sil člověka, jakož i zásadní změnu života samého – ve smrt. U žen je obdobou takového „zakuklení“ ukrývání tváře, obyčej zavedený v arabských zemích ovládaných islámem – nošení roušky přes tvář. Odkryty zůstávají pouze oči.]
14. æthyr Název: VTA/UTA
Průvodci: Bůh Hermes.
Primární atmosféra: Pocit temnot bez života.
Primární lekce a zkušenosti: Význam duchovního sobectví. Vize Města Pyramid.
[Vize a Hlas, 14. æthyr:„Temnota všude kolem houstne, je tak hustá, tak těsně obepínající, tak pronikající, tak skličující, že všechny ostatní říše tmy, které jsem kdy pocítil, jsou vedle ní jako jasné světlo.
Jeho hlas přichází v šepotu: Ó ty, kterýž jsi vládce padesáti bran Moudrosti, není mojí matkou žena černá? Ó ty, kterýž jsi vládcem Pentagramu, není vejce ducha vejce černé? Zde mešká násilí, a slepá bolest Duše, a ejhle! dokonce Já, který jsem samotné světlo, zhasínám jako jiskra, stojím-li ve znamení Apofise a Týfóna.
Já jsem had, který stravuje ducha člověka touhou po světle. Já jsem slepá bouře za noci, která obestře okolní svět zkázou. Chaos je mé jméno, a neproniknutelná říše tmy. Ty víš, že říše tmy země je narudlá, a říše tmy vzduchu šedivá, ale říše tmy duše je nejvyšší temnotou.
Vejce ducha jest baziliščí vejce, a bran moudrosti je padesát, toto je znamení Štíra. Pilíře kolem Neofyta jsou korunovány plameny, a klenba Adeptů je osvícena Růží. A v Abysu je oko jestřábí. Ale na velikém moři nenalezne Mistr Chrámu ani hvězdu ani měsíc.
A já jsem se chystal, abych mu odpověděl: ‚Světlo je ve mně‘. Ale dříve než jsem stačil sestavit tato slova, mi odpověděl velikým slovem, které je klíčem Abysu. A řekl: Tys počal noc; a ještě toužíš po dni? Žal je mé jméno, a neštěstí. Já jsem opásán protivenstvím. Ještě zde visí Ukřižovaný, a Matka zde pláče nad dětmi, které nezrodila. Neplodnost je mé jméno a zkáza. Nesnesitelná je tvá bolest a nezhojitelná tvá rána. Já řekl, ‚Ať mne temnota obestře‘; a ejhle, jsem dokola obklíčen temnotou, která nemá jména. Ó ty, kterýž jsi seslal světlo na zemi, musil jsi tak učinit provždy. A světlo slunce nebude na tě svítit, a měsíc nebude ti sesílat svůj třpyt, a hvězdy budou ukryty, neboť tys odešel z dosahu těchto věcí, z dosahu potřeb těchto věcí, z dosahu touhy za těmito věcmi.
O čem jsem přemýšlel, byly tvary skal, spíše tušené nežli zřené, nyní vystoupivší, aby zahalily Mistry, sedící naprosto tiše a nehnutě. Aniž kdokoliv může být odlišen od ostatních.
A Anděl rce: Viz, kam Anděl tvůj tě vedl! Prosil jsi o slávu, moc a rozkoš, zdraví a bohatství a lásku, a sílu a délku dní. Držel jsi se života osmi bradavkami jako chobotnice. Hledal jsi čtyři síly a sedm rozkoší a dvanáct osvobození, a dvaadvacet privilegií, a devětačtyřicet Manifestací, a ejhle! povstal jsi jako jeden z Těchto. Shrbeny jsou jejich hřbety, na nichž spočívá Universum. Zahaleny jsou jejich tváře, které spatřily slávu Nevýslovnou.
Tito Adepti vypadají jako Pyramidy – jejich kutny a róby jsou jako Pyramidy.
A Anděl praví: Vpravdě je Pyramida Chrámem Zasvěcení. Vpravdě je to také hrobka. Myslíš si, že je život v nitru Mistrů Chrámu, kteří sedí zakukleni, utábořeni na Moři? Vpravdě není v nich žádný život.
Jejich opánky byly ryzím světlem, a oni je vzali ze svých chodidel a svrhli je dolů skrze Abys, protože tento æthyr je svatá země.
V něm nevystupují žádné tvary, ani vize Boha tváří v tvář na tomto místě není, toto se transmutuje v athanoru nazývaném Rozpuštění, nebo se to vtluče do člověka ve výhni meditace; je jen rouhání a posměch.
A není více žádné Spasitelné Vize, ani slávy Nejvýsostnější není více. Není více žádného poznání. Není více žádné slasti. Není více žádné síly. Není více žádné krásy. Protože tohle je Palác Moudrosti; proto tys jednou z Prvotních věcí.
Vpijte se v myrhu mé mluvy, která je rozmělněna žlučí ptáka Noha, a rozpuštěna v inkoustu ze sépie, a provoněna rulíkem.
To je tvé víno, kterýž jsi se opojil vínem Iaccha. A ke chlebu budeš jíst sůl, ó ty, na obilí dáš tuk sádelný! Neboť jako ryzí bytí je ryzí nicotou, tak je ryzí moudrost ryzí… [Předpokládám, že jen Mág uslyší toto slovo. – A.C.] a také je chápajícím tichem, nehybností a říší tmy. Oko se nazývá sedmdesát, a trojitý Alef, skrze něhož to ty postřehuješ, rozděluje do čísla příšerné slovo, které je oním Klíčem Abysu.
Já jsem Hermes, byv poslán Otcem, abych vyložil všechny věci rozvážně v těchto posledních slovech, kteráž uslyšíš předtím, než zaujmeš své místo mezi těmi, jejichž oči jsou opatřeny pečetí a jejichž uši jsou zacpány, a jejichž ústa jsou sevřena, kdož jsou vehnáni do ohrady k nim, vyschne životní elixír jejich těl, takže nic nepřipomínají, jen trochu prach pyramid.
A toto je jasné světlo útěchy, a tento pronikající meč pravdy, a všechna tato moc i krása, kterou oni sami vytvořili, je od nich vzdálena, jak je psáno: ‚Viděl jsem Satana, jako blesk padl z Nebes‘. A jako ohnivý meč prošel skrze Abys, kde čtyři bestie stojí na stráži a hlídají. A on se zjevuje na nebesích Jupitera jako jitřní hvězda, nebo jako večernice. A toto světlo září klidně na zemi a přináší naději a pomoc těm, kteří dlí v temnotách mysli, a pijí jed života.
Padesát je bran moudrosti, a jedno sto a šest kroků k nim. A jméno každého kroku je smrt“.]
14. Osvěcující vědomí (Sechel Meir). Nazývá se tak proto, že je to esence Mluvícího Ticha (Chašmal).
[Viz Chagiga 13b (nahoře). Viz Or HaSechel 4,2 (48b). „Zářiví“ (Chašmalim) viz Ezechiel; andělský chór spojený s Chesedem a sférou Jupitera.]
Dává instrukci týkající se mystérií svatých tajemství a jejich struktury (!).
13. æthyr Název: ZIM
Průvodci: Mužský anděl jména NEMO.
[H. P. Blavatská píše v Tajné nauce: ‘On je, jak pravil, „Bezejmenný“, jenž má mnoho jmen a přesto jeho jméno a samotná jeho podstata je neznáma. On je „Zasvěcovatel“, nazývaný „VELIKÁ OBĚŤ“. Sedí tedy na prahu Světla, dívá se do něj z kruhu Temnot, přes které nepřejde; nezbaví se své úlohy ani do posledního dne tohoto Životního cyklu… Ten je pod přímým, tichým vedením tohoto MAHA GURUa, který všechny ostatní méně božské Učitele a instruktory lidstva učinil už od prvního záblesku lidského vědomí průvodci raného Člověčenství.’
NEMO (Slovo lze gematrií podle Henocha sečíst na 180; toto číslo má i slovo LIMLAL, což znamená „poklad“, a MAD-NETAAB znamená „božskou vládu“. Podobně je také 180=90 x 2, kde 90 je číslem pro SONF, které se vykládá jako „kralovat“. Použitím metody AIK BKR je možno slovo NEMO redukovat na číslo 9, číslo vyjadřující větu: „stabilita skrze změnu“. Také ZIM, rovnající se 153, lze redukovat na 9.) je titul Tichého Hlídače, který dohlíží na zahradu v ZIMu. Je to tedy magický stupeň Velikého Bílého Bratrstva (bílá se vztahuje k barvě užívané magie, nikoliv k barvě rasy), jež se někdy nazývá Hierarchie Soucitu. Crowley viděl Anděla, jímž byl NEMO, jako mladého muže oděného do bílé lněné róby. Je to ten, kdo již zažil Poznání a Rozmluvu se svým Svatým Andělem Strážcem a nyní se snaží pomáhat ostatním k témuž. Nemyslí na žádnou odměnu. Ačkoliv je jeho cílem vypěstovat a kultivovat dalšího NEMa, pečuje o zahradu (symbol Země), aniž by se snažil vybrat nějakou zvláštní rostlinu (kandidáta). ZIM v sobě neobsahuje právě jen jednu zahradu, ale mnohé. Ve skutečnosti pro každého, kdo vstoupí do tohoto æthyru, je uchystána zvláštní zahrada. Jestliže je zde zasvěcení úspěšné, stanete se sami NEMO. Jako NEMO můžete podstoupit tři různé cesty (viz Liber AL vel Legis, I:40):
1. Příznivec. Je to cesta toho, který dokáže nejvíce, zůstane-li žít po zbytek svých dní na Zemi, připoután k principům a konceptům, jež se naučil v Henochově magii. Vtěluje tyto vznešené principy do denní praxe svého života. (Četní členové Zlatého Úsvitu udržovali své poznání a porozumění v tajnosti soukromí.)
2. Milenec. Je cestou toho, jenž si vyvolil strávit zbytek života ve službě ostatním. Odevzdává celý svůj osobní život svým druhům denní výukou a je příkladem pro ostatní, aby ho následovali. (Jiní, jako Blavatská, Crowley a mnoho dalších, veřejně vyhlásili a vysvětlovali to, co poznali.)
3. Poustevník. Na této cestě odevzdává své porozumění a poznání ostatním, ale ponechal si svůj osobní život. (Lao-ce daroval lidstvu knihu vzácného poznání a pak zmizel z historie.)
Jednu z těchto cest si musí zvolit ten, kdo dosáhl stupně Magister Templi. Potom, co jste přijali roli NEMA, musíte pečlivě zvolit cestu, kterou se vydáte.]
Primární atmosféra: Pocit duchovní povinnosti a odpovědnosti.
Primární lekce a zkušenosti: Význam soucitu. Vize Zahrady NEMO.
13. Jednotu řídící vědomí (Sechel Manhig HaAchdut). Nazývá se tak proto, že je to esence Slávy.
[Viz Raavad, Úvod (11a), Pardes Rimonim 12, Šošan sodot 33b, 76a aj.]
Reprezentuje dokonání pravé esence sjednocených duchovních bytostí.
12. æthyr Název: LOE
Průvodci: Vozka chariotu ve zlatém brnění.
Primární atmosféra: Zakoušení pocitu žít pro druhé.
Primární lekce a zkušenosti: Význam bezjáství. Mystérium Babalon & Bestie.
[Aleister Crowley napsal pro Liber Agape Tajnou instrukci VII. stupně, nazvanou O přirozenosti bohů, kde se o mystériu Babalon & Bestie říká: ‘A i kdyby požehnání našeho Pána a Otce, totiž Slunce, a přízeň a odevzdanost Pána na nás byla, a ve vás, v mozku a srdci a těle, moudrost a krása a moc Stvoření buďte ve vás, ke Slávě, jejímž je tento Koncil jen viditelným závojem. Pozdravení, Páni Rytíři, členové Rady, a sbohem ve jménu Babalon & Bestie spojených, totiž tajného Spasitele a IAO. Tato odevzdanost v Pánu vztahuje na Ichthyphallos; Babalon & Bestie spojeni. Způsob psaní Babalon pochází z Liber AL, a existuje správně ustavená forma Babylon, to je Šarlatové Ženy z Apokalypsy, která byla jako Velká Nevěstka použita jako smírčí kozel křesťanského kultu. Bestie vztahuje se na Velké Zvíře Apokalypsy 666, které právě tak bylo chybně interpretováno, protože pisatel Apokalypsy tento vztah k původní Gnosi ztratil. Babalon & Bestie ve spojení vztahují se k velmi magické tradici, podle které formule inkarnace boha je tou, co zvířete spojeného s ženou. Zvíře jako vtělení Logu, který je Theléma, inkarnuje se symbolicky a skutečně. Jeho Slovo se pokaždé, když se děje sexuální spojení, považuje za sakramentální akt, tzn. když se činí Láska pod Vůlí. Je to Svátost, kterou křesťané jako nejvyšší blasfémii proti S.S. přímo nenávidí, protože Operaci Formule Bestie spojené se ženou jako nutnou podmínku k produkci božskosti neuznávají, ačkoliv jejich vlastní kult, Maria a holubice, spočívá na stejném základě.’ Crowley psal v roce 1914 v díle The Paris Working: ‚Je to velká idea mágů všech dob přizpůsobením sexuálního procesu zplodit Mesiáše. V Asýrii pokoušeli se o to incestem stejně jako v Egyptě. Egypťané se také pokoušeli spojovat bratry a sestry, Asyřané matky a syny, Féničané otce a dcery, Řekové a Syřané pak nejčastěji sodomií. Tyto ideje vyšly z Indie, Židé pokoušeli se o to invokačními metodami anebo také pedicatio feminarum. Mohamedáni homosexualitou, středověcí filosofové chemickými experimenty se semenem k tvorbě homunkulů, ale společnou podlohou idejí je, že musí být nějaká jiná forma plození potomstva než normální, vhodná k tomu vytvořit výsledky magického charakteru. Sexuální akt může v takových případech být ze standardu živočišného aktu povýšen jen humanizujícím vlivem matky, která tím, že proměňuje zvířecí oheň, produkuje Dítě, a to pak transcenduje jak zvířecí, tak i lidské kvality svých rodičů.‘]
12. Planoucí vědomí (Sechel Bahir). Nazývá se tak proto, že je esencí ofanského kola Velikosti.
[Moc (Gedula) je ranější název pro Sefiru Chesed, a zakládá se na verši 1Pa 29,11. Ofan je anděl z Ašiahu. Viz Pardes Rimonim 1,7.]
Nazývá se Odkrývač duchovních obrazů (Chazchazit); místo, ve kterém vzniká vize, kterou žrec postřehuje ve zjevení.
[Stejná idea se objevuje v Sefer Haljun (č. 7), citováno v Pardes Rimonim 1,7; 12,4 a 23,8.
Přímá slovní souvislost se tu jeví se slovem „diafán“, což je základní magický prostředek – imaginace, představivost (viz podrobněji pozn. č. 8). Kámen (lapis) probouzí vnitřní sílu vidění. Je přímo spojen s Kristem, což evokuje pomůcka starověkých a středověkých věštců – křišťálová koule (viz pozn. č. 2). Anglické slovo pro žrece (seer) má obdobu v českém slovesu „zírat“, nebo „zornice“, „zora“ (zář), „zřítelnicí“, a „zrcadlo“ (viz význam magických zrcadel – P. Sédir). Mimořádně zajímavá souvislost se zde naznačuje i číslem 415 (blízkého kořenem slovu 418 – ABRAHADABRA) – Hlas (Vize a Hlas) Vrchního Žrece se jménem ABRAH DBR. Srovnej významný posun ve jméně ABRAM na ABRAHAM včleněním písmene (He).]
11. æthyr Název: IKH
Průvodci: Vůdce andělů ve stříbrném brnění.
Primární atmosféra: Pocit napětí a anticipace.
Primární lekce a zkušenosti: Příchod k okraji Abysu. Pohled na Svaté Město.
11. Oslňující vědomí (Sechel MeCuchcach). Nazývá se tak proto, že je esencí Závoje (Abysu), který je zřízen v tomto uspořádání systému. Naznačuje souvztažnost Cest (netivot), jimiž se člověk může postavit před Příčinu Příčin.
10. æthyr Název: ZAX
Průvodci: Arcidémon CHORONZON.
[Vize a Hlas, 13. æthyr: ‚…Neboť Choronzon je jakoby kůra nebo exkrement těchto tří cest, a proto je jeho hlava pozdvižena k Daatu, a proto jej tedy Černé Bratrstvo oslovuje jako dítě Moudrosti a Poznání, kteréž jest jen bastardem Svastiky. A tohle je to, co jest napsáno ve svaté kabale co se týče Vodního Víru či Leviatana, a Velikého Kamene.‘ Viz dále Revue HORUS, říjen 1990, str. 13-15.]
Primární atmosféra: Pocit zmatku (Chaos) a nedostatku souvislosti. Nepřekročitelný kruh.
Primární lekce a zkušenosti: Veliký Vnější Abys.
10. Jiskrami sršící vědomí (Sechel MitNocec). Je tak zváno proto, že se samo vyzdvihuje a usedá na trůn Porozumění. Září leskem všech světel a uděluje moc přibýt k Princi Tváře.
[Tento anděl se ztotožňuje se Surielem či Suriahem, viz Terakot 51a, Hechalot Rabataj 16,4. Další prameny považují tohoto anděla za Sandelfona, viz Zohar 2,260a. Sandelfon je archanděl spojený s Malkutem.]
9. æthyr Název: ZIP
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Pocit požehnání a extáze.
Primární lekce a zkušenosti: Význam ženství. Návštěva paláce Dcery Královy.
9. Ryzí vědomí (Sechel Tahor). Nazývá se tak proto, že purifikuje Sefirot. Prubuje edikt jejich struktury a vnitřní esenci jejich jednoty, čině ji plamennou. Ty jsou pak sjednoceny bez jakéhokoliv přerušení nebo rozdělení.
8. æthyr Název: ZID
Průvodci: Anděl, jehož tvarem je světelná pyramida.
Primární atmosféra: Zakoušení své vlastní duchovní podstaty.
Primární lekce a zkušenosti: Význam mužství.
Poznání a Rozmluva se Svatým Andělem Strážcem.
8. Dokonalé vědomí (Sechel Šalem). Nazývá se tak proto, že je Původním Uspořádáním. Neexistuje žádný kořen, jímž by mohlo být zvažováno než prostřednictvím komnat Velikosti (Moci), která emanuje z esence jeho trvání.
7. æthyr Název: DEO
Průvodci: Anděl podobný orlu nebo člověku.
Primární atmosféra: Pocit lásku k já a ostatním.
Primární lekce a zkušenosti: Význam lásky. Vize Venuše a Šakti.
7. Skryté vědomí (Sechel Nistar). Nazývá se tak proto, že je to zář, která osvětluje transcendentální síly, jež vidí duchovní oko při snění o Víře.
[Pravděpodobně narážka na verš 1Pa 29,11.]
6. æthyr Název: MAZ
Průvodci: Anděl jména AVE.
Primární atmosféra: Pocit mužské stvořitelské síly.
Primární lekce a zkušenosti: Vize Osudí obsahujícího vaše vlastní karmické usazeniny.
[Urna, pověstná „nádoba hříchů“. Urna („popelnice“, srovnej slova jako uretra, ureter, urin, ur aj.), tělesná schránka, v ní tedy člověk při „odchodu“ pohřbívá své hříchy. To jest, člověk je všechny zanechává na Zemi; co by taky na Nebi dělaly!? Přinejmenším jsou tam chápány jinak. Proto: „Slovo Hříchu je Omezení“!]
6. Vědomí transcendentálního přítoku (Sechel Šefa Nivdal). Nazývá se tak proto, že jeho prostřednictvím se samo od sebe rozhojňuje vlévání Emanace (acilut). Propůjčuje tuto moc všem požehnáním, které se samy sjednocují v jeho esenci.
5. æthyr Název: LIT
Průvodci: Anděl podobný Draku, černý, s křídly a pařáty.
Primární atmosféra: Pocit neobmezenosti a nekonečnosti.
Primární lekce a zkušenosti: Vize Šípu Pravdy.
[Vize a Hlas, 5. æthyr: ‘Teď tedy vizte, jak hlava draka je pouhým chvostem æthyru! Mnoho je těch, kdož si probojovali svoji cestu ze zámku do sídla Věčného Dómu, a uzře mě, byli nakonec obráceni a vyhlašovali, „Strašný je pohled Mocného a Hrozného“. Šťastní jsou ti, kdož poznali mě, neboť já z Něho pocházím. A sláva nejvyšší tomu, který stvořil jícen mého hrdla pro svůj šíp pravdy, a lunu pro svoji čistotu.
Luna ubývá. Luna ubývá. Luna ubývá. Proto v tomto šípu je Světlo Pravdy, které má v moci světlo slunce, jímž ona září. Šíp je opeřen peřím Maat, které je peřím Amouna, a peň šípu je falem Skrytého Amouna. A ozubec jeho je hvězda, kterou jsi rozřezal na místě, kde nebyl Žádný Bůh. A z těch, kdož strážili hvězdu, žádný nebyl shledán jako hodný řídit Šíp. A z těch, kdož se klaněli, žádný nebyl shledán jako hodný spatřit Šíp. Avšak hvězda, kterou jsi rozřezal, nebyla než ozubec Šípu, a tys neměl Ducha, abys pochopil peň, nebo čistotu, abys tušil peří. Ten je tedy nyní požehnaný, který se narodil pod znamením Šípu, a požehnaný je ten, co má pečeť s hlavou korunovaného lva s tělem hada, a s ní Šíp.
Přesto jsi udělal rozdíl mezi Šípy směřujícími nahoru a dolů, neboť šíp směřující vzhůru je zpříma namířený ve svém letu, a je to výstřel pevnou rukou, proto Jesod je Jodem Tetragrammatonu, a Jod je ruka; ale šíp směřující dolů je vystřelen nejvrcholnějším bodem Jodu; a tento Jod je Poustevníkem, a je to nepatrný bod, který není rozprostraněn (viz AL, II:2); ten je blízko srdce Haditu…’
‚…Teď jsi se tedy přiblížil ke vznešenému Arkánu; vpravdě jsi došel ke starodávnému Zázraku, okřídlenému světlu, k Fontáně Ohně, k Mystériu Klínu. Ale ono není takové, že já bych ho mohl odhalit, neboť nikdy nepřipustím, aby bylo spatřeno, kterýž jsem jen pouhý strážce prahu æthyru. Mé poselství je vysloveno a mé poslání je dokonáno. A já se stahuji, zahaluji si tvář svými křídly před přítomností Anděla æthyru.
Tak se Anděl vzdálil se sehnutou hlavou, svá křídla složená křížem.
A tu je malé dítě v mlze modrého světla; má zlaté vlásky, spousty kudrlinek, a hluboké modré oči. Arci, je celé zlaté, živé a svěží zlato. A v každé ruce má hada; v pravé ruce červeného, v levé ruce modrého. A má červené sandály, ale žádné další šatstvo.
A on rce: Není život dlouhým zasvěcováním do utrpení? A není Isis Paní Utrpení? A ona je má matka. Příroda je její jméno, a má co dvojče sestru Nefthys, jejíž jméno je Dokonalost (AL, I:45). A Isis musejí znát všichni, avšak málo je známa Nefthys! Protože ona je temná, proto je obávaná.
Ale ty, který jsi ji vzýval beze strachu; který jsi učinil svůj život zasvěcováním do jejího Mystéria; ty, jenž nemáš ani matku, ani otce, ani sestru, ani bratra, ani ženu, ani dítě; který ses učinil osamělým jako rak poustevník, co je ve vodách Velikého Moře, viz! – jakmile se sistrum otřáslo, trubky zavřeštěly ke slávě Isis; zato na konci je ticho, a ty se budeš radit s Nefthys.
A tak já je znám, jsou křídly Maut-Supa. Napínáš až k hlavě luk své magické vůle; můžeš vypustit šíp a střelit ji do srdce. Já jsem Erós. Vezmi potom luk a toulec z mých ramen a zabij mne; neboť dokud mne nezabiješ, neodhalíš Mystérium æthyru.
Učinil jsem, jak poručil; v toulci byly dva šípy – bílý a černý. Nemohu se přimět, abych vložil šíp do luku.
A přišel hlas: Musí to být.
A já řekl: Nikdo nemůže učinit takovou věc.
A hlas odpověděl jako by to bylo echo: NEMO HOC FACERE POTEST.
Pak mi vzešlo poznání, a já vyňal Šípy. Bílý šíp neměl žádný ozubec, ale černý šíp byl pln ozubců jako les rybářských háčků; byl omotán bronzem, a namočen ve smrtelném jedu. Pak jsem přiložil bílý šíp ke struně a vystřelil proti srdci Eróta, a ačkoliv jsem vystřelil vší silou, sklouzl neškodně po jeho boku. Ale v témže okamžiku mi černý šíp probodl mé vlastní srdce. Jsem naplněn hrůznou agónií.
A dítě se směje, a říká: Ačkoliv tvůj šíp mne neprotknul, ačkoliv jedem napuštěný ozubec tě naskrz probodl; přesto jsem já zabit, a ty žiješ a triumfuješ, neboť Já jsem ty a ty jsi Já.
S tím zmizel, a æthyr se rozpolcuje s rachotem deseti tisíc hromů. A hle, Šíp! Péra Maat jsou jeho korunou, osázená okolo terče. To je Thothova koruna Atef, a tady je šíp planoucího světla, a dole je stříbrný klín.
Zachvěl jsem se a zhrozil ve vizi, protože všechno kolem jsou víry a přívaly divokého ohně. Nebeské hvězdy jsou polapeny v popelu plamene. A jsou celé temné. To, co bývalo oslňujícím sluncem, je jako trocha popele. A uprostřed hoří Šíp!
Vidím, že koruna Šípu je Otcem veškerého Světla, a peň Šípu je Otcem veškerého Života, a ozubec Šípu je Otcem veškeré Lásky. A tak je stříbrný klín jako květ lotosu, a Oko s Korunou Atef křičí: Já bdím. A Peň Šípu křičí: Já pracuji. A Ozubec křičí: Já čekám. A hlas æthyru se ozývá ozvěnou: On září. On hoří. On kvete.
A najednou sem přichází podivná myšlenka; tento Šíp je původem všeho pohybu; je to nekonečný pohyb, přesto se nehýbe, takže není žádného pohybu. A proto není žádná hmota. Tento Šíp je mrknutím Oka Šivova. Ale protože se nehýbe, universum není zničeno. Universum je zastrčeno a pohlceno v chvějícím se peří Maat, které je peřím Šípu; avšak tato péra se nechvějí.
A hlas přichází: To, co je nahoře, není jako to, co je dole.
A další hlas mu odpovídá: To, co je dole, není jako to, co je nahoře.
A třetí hlas odpovídá těmto dvěma: Co je nahoře a co je dole? Neboť je rozdělení, které nerozděluje, a multiplikace, která nemultiplikuje. A Jeden je Mnoho. Hle, toto Mystérium je mimo chápání, neboť okřídlený glóbus je koruna, a peň šípu je moudrost, a ozubec je porozumění. A Šíp je jeden, a ty jsi ztracen v Mystériu, kterýž jsi jen jako nemluvně, které je nošeno v lůně své matky, ty ještě nejsi připraven pro toto světlo.
A vize mne přemáhá. Mé smysly jsou omráčeny: mé oko je sežehnuto: můj sluch je otupen.
A hlas přichází: Hledal jsi lék proti utrpení; proto je veškero utrpení tvým údělem. To je to, co je psáno: „Bůh na něho vložil všechny naše hříchy“. Proto jako je tvá krev smíšena v poháru BABALON, tak je tvé srdce universálním srdcem. Ba ono je ovinuto Zeleným hadem, Hadem Blaženosti.
Je mi ukázáno, že toto srdce je srdcem, které jásá, a onen had je hadem Daatu, neboť v něm jsou všechny symboly zaměnitelné, neboť každý v sobě obsahuje svůj vlastní protiklad. A tohle je veliké Mystérium Nebeských, kteří jsou za Abysem. Neboť pod Abysem je protiklad rozdělením, kdežto nad Abysem je protiklad Jednotou. A nemělo by existovat nic pravdivého než působením protikladu, který je obsažen v ní samotné.
Neuvěříš, jak úžasná je tato vize Šípu. A neměla by být nikdy uzavřena duchu Vizionáře, leč by Páni Vize kalili vody jezírka. Ale oni poslali vítr, který jest mračnem Andělů, a ti víří vodu svýma nohama, a malé vlnky vystřikují – to jsou vzpomínky. Proto vizionář nemá hlavu; ta je rozprostřena v universu, v rozlehlém a tichém moři, korunovaném hvězdami noci. Přesto v samotném jeho středu je šíp. Malé obrazy věcí toto byly, jsou pěnou na vlnách. A to je zápas mezi Vizí a vzpomínkami. Modlím se k Pánům Vize slovy: „Ó mí Páni, neoddalujte tento div mým zrakům“.
A oni řekli: Musí to být. Proto jásej, že ti bylo dovoleno spatřit, ba jen na chvíli, tento Šíp, vznešený, krutý. Ježto vize je dokonána, vysíláme na tebe veliký vítr. Proto nemůžeš proniknout silou, kterýž jsi ji odmítl; ani autoritou, kterou jsi pošlapal nohama. Ty jsi oloupen o vše, jen ne o poznání, ó ty, který nejsi nic víc než zrnko prachu!
A obrazy vycházejí proti mně a tísní mne, takže æthyr se přede mnou uzavřel. Pouze věci ducha a těla jsou pro mne otevřeny. Skleněná koule je kalná, protože to, co v ní vidím, je pouhá vzpomínka.‘]
5. Hluboké (zakořenělé) vědomí (Sechel Nišraš). Nazývá se tak proto, že je esencí stejnorodé Jednoty. Je sjednoceno v esenci Porozumění, která emanuje z domény této Původní Moudrosti.
4. æthyr Název: PAZ
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Pocit polarizovaných sil duality.
Primární lekce a zkušenosti: Význam duality.
4. Ustálené vědomí (Sechel Kavua). Nazývá se tak proto, že všechny duchovní síly z něj emanuje jako nejéternější z emanací. Jedna emanuje z druhé prostřednictvím síly původního Vyronitele, budiž On požehnán.
[Toto slovo je Me‘Acil, sdílející stejný kořen jako acilut.]
3. æthyr Název: ZOM/ZON
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Pocit vztahu mezi já a universem.
Primární lekce a zkušenosti: Význam kreativity. Oblast Mága.
3. Posvěcené vědomí (Sechel MeKudaš). Toto je základ Původní Moudrosti a nazývá se „Věrná Víra“.
[Iz 25,1.]
Jeho kořeny jsou AMeN. Je to otec víry a z jeho síly víra pochází.
2. æthyr Název: ARN
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Pocit mocného požehnání. Poslední nádech duality.
Primární lekce a zkušenosti: Význam universa. Oblast Babalon.
2. Zářící vědomí (Sechel Maz’hir). Toto je Koruna stvoření a lesk stejnorodé jednoty, která „se vyvyšuje nade vše jako Hlava“.
[Parafráze na verš 1Pa 29,11.]
Mistři kabaly ji nazývají Druhou Slávou.
1. æthyr Název: LIL
Průvodci: Různí.
Primární atmosféra: Pocit ne-duality. Nepřekročitelný kruh.
Primární lekce a zkušenosti: Oblast Korunovaného a Vítězícího Dítěte.
1. Mystické vědomí (Sechel Mufla). Toto je Světlo, které bylo původně počato, a je to První Sláva.
[Horus, Ra-Hoor-Khuit, Harerachtet, Dítě.]
Žádná bytost nemůže dosáhnout jeho vznešenosti.

*

© San
© okultura MMIV

Uložit