Sexuální morálka plus Artemis Iota

753

Cara Soror,

Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon.

Díky! Mám ti podat celou záležitost kolem sexu několika vhodně volenými slovy? Mám si myslet, že si chceš ode mne půjčit peníze? Takové odporné pochlebování představuje tu méně schůdnou a nepřímou cestu.

Ve skutečností není tvůj návrh až tak urážlivý, jak by snad mohl napoprvé znít; neboť co se angličtiny týče, není tu téměř vůbec co číst. 98.138 procent z ní je to, co Frances Ridley Ravergal obvykle nazýval „nesmysly, žvasty, kecy, blbinami a humbukem.“

Achille Deveria: Diabolico Foutro Manie (série litografií, 1835)

Ale právě nedávno jsem vydal pro upřímné encykliku s atraktivním názvem Artemis Iota, a navrhuji, abychom ji citovali doslova a vyhnuli se tak nepříjemnostem, a to proto, že poskytuje seznam prakticky všech klasiků, které by sis měla přečíst. Je v ní rovněž zahrnuta informace a rada pro „začátečníky“, s patřičným odkazem na pozitivní příkazy, jež uvádí Kniha Zákona.

Přesto vzhledem k účelu těchto dopisů bych rád vyložil celou věc stručně. A jako obvykle Strom života nabízí vhodné nástroje k utřídění.

  1. Na její fyzikální stránku aplikujme fyziologické zákony. „Nedělejte alotria s cirkulárkou!“, jak by se to pokusil vyložit John Wesley, ačkoliv pochybuji, že by tak učinil.
  2. ‚Morální stránka‘. Podobně jako v případě voltáže cisoidy tu žádná není. Starejte se o svoje vlastní věci! – to je jediné a zcela dostačující pravidlo. Je irelevantní a nemravné zatahovat ji do sociálních, ekonomických, náboženských a dalších podobných aspektů.
  3. Magická stránka.

Sex je, ať už přímo a nepřímo, nejmocnější zbraní ve výzbroji Mága; a právě proto, že tu neexistuje žádný morální průvodce, je také nepopsatelně nebezpečná.

Vydal jsem mnoho pokynů, zvláště v Magii a v Knize Thothově – některé karty ovšem odhalují až příliš; takže už jsem byl párkrát klepnut přes prsty za to, že jsem dal dětem na hraní sirky. Mojí omluvou je, že sirky už přece dávno dostaly, má vysvětlení tedy byla namířena na to, aby k již existujícím automatickým pojistkám připojily vědomou ostražitost.

Sex je, ať už přímo a nepřímo, nejmocnější zbraní ve výzbroji Mága; a právě proto, že tu neexistuje žádný morální průvodce, je také nepopsatelně nebezpečná.

Výše uvedené poznámky se vztahují především k technické stránce této věci; a dalo by to hodně práce ti vyložit, že bys měla být schopna z nich vytvořit principy za pomoci svých obecných vědomostí o magii, především pak o formuli tetragrammatonu, tak jasně vyložené a vysvětlené ve III. kapitole Magie. Sluč tohle s jádrem XII. kapitoly a už to máš!
Je tu však ještě jiný sporný bod. Ten je náhodou právě na tom místě, kde se zapojují „automatické pojistky“. „Ty nemáš žádné právo než konat svoji vůli“ (AL, I:42), což znamená, že „jít se kurvit za jinými“ cíly může přivolat pouze a jenom katastrofu. V chemii lze vyvolat endotermickou reakci, ale znamená to pouze si o něco koledovat. Plod si v sobě nese spolu se svým srdcem i semeno smrti. Proto je nejdůležitějším přípravným krokem ke každé magické operaci to, aby ses ujistila, že její objekt je v souladu nejen s tvým Velkým dílem, ale je pro něj i nezbytný.

A. Beardsley: Démoni lascivity (1896)

Všimni si, že používání této nejvyšší metody zahrnuje manipulaci s energiemi nevýslovně tajnými a co nejchoulostivěji citlivými; v operacích běžné magie se považuje za rovnocennou poslednímu slovu při dělostřelbě, krátkému těžkému dělu!

Mimochodem, co je to, sakra, za věc?

Tohle je právě ten problém; neboť je první z masek na tváři pravé vůle, a tahle maska je Neproniknutelná Tvář!
Jako je veškeré opravdové umění spontánní, geniální, a je zcela mimo veškeré vědomé poznání nebo kontrolu, tak je tomu i se sexem. Opravdu, člověk by ho mohl považovat ještě za hlubší, než-li je umění; protože umění se přinejmenším snaží nalézt srozumitelné prostředky vyjadřování. Je totiž mnohem blíže moudrosti než slepému chtíči sexuálního impulsu. Nejšílenější génius shlíží z Chokmy nejen na Binu, ale i k ovoci tohoto spojení v Daat a v Ruach; sexuální impuls nemá pro Binu žádný přínos k pochopení, k interpretaci nebo pro další sdělení. Nechce nic víc než nástroj, který by jej zničil.

Kde tedy hledat magický lék? Kabalistovi je to zřejmé ihned. „Láska je zákon, láska pod vůlí“. Hned v těch nejranějších projevech musí být připravována svou pravou Binou tak, aby se svobodně pohybovala po cestě Dalet a obnovila ztracenou rovnováhu. Pokusy potlačovat ji jsou fatální, a sublimovat ji falešné a marné. Vede-li se však hned od počátku moudře, stane se časem silnou a naučí se, jak využívat své schopnosti co nejvýhodněji.

A jaký je paralelní instinkt u ženy? Vyjma (spíše vzácných) případů vrozené choroby či deformace není problém nikdy tak akutní. Kvůli Bině má druhé oko doširoka otevřené a zírá jím na Tiferet, zatímco prvním pošilhává po Chokmě. Její pravá vůle je tedy přírodou hned od počátku rozdělena a její tragédií je to, že se jí nedaří tyto dva objekty sjednotit. Ó ano, má drahá, vím úplně všechno o spretae injuria formae a furens quid femina possit; ale to jen proto, že když je oloupena o své sousto, cítí se zklamaná dvojnásobně, jsouc oloupena nejen o extatickou přítomnost, ale i o kouzelnou budoucnost.

Kdyby jedla ovoce Stromu života bez ohledu na jeho nezralost, neměla by v ústech jen jeho špatnou chuť, ale následovalo by i špatné trávení. Potom také to, že žije tak intenzivně světem imaginace, že neustále žije stínovými obrazy své touhy, ji nečiní ani zdaleka tak náchylnou k prudkým výbuchům náhlého slepého chtíče, jako je tomu u muže. Zásadní odlišnost je naznačena rozdíly jejich vzájemného orgasmu, u ženy je to vlnění, u muže katastrofa.

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky,

666

 

Artemis Iota

vel

De coitu Scholia Trivia

Dianae sumus in fide Puellae et pueri integri Dianam pueri integri Puellaeque canamus.
Catullus

Slovo Hříchu je Omezení. Ó člověče! Neodmítej svoji manželku, jestliže ona chce! Ó milenče, pokud chceš, odluč se! Neexistuje žádné pouto, které může spojit rozdělené, jen láska: všechno ostatní je prokletí. Budiž to zatraceno na aeony! Peklo.

O souhlase nebo odmítnutí se má rozhodovat samotným impulsem bez vztahu k jakýmkoliv dalším motivům, které obecně čin postihují.

Tak se vším okolo tebe; ty nemáš žádné právo než konat svoji vůli. Každá myšlenka, slovo nebo čin jsou bez výjimky podřízeny tomuto zákonu.

„Dělej, co ty chceš“ nedává oprávnění dělat něco jiného; aby se nestalo, že by tomu nebylo rozuměno, zde se nauka vykládá: „Ty nemáš žádné právo než konat svoji vůli“.

Každá částice energie musí být vestavěna do tohoto jednokolejného stroje vůle; přímo nebo nepřímo, musí sloužit tomu jedinému účelu. Malá dírka v trupu může potopit i velikou loď.

Proto tedy každý čin, s těmi myšlenkami a slovy, které předurčují jeho vykonání, je svátostí.

Ilustrace z Písně o jedné panně (anonym, Itálie 1840)

Teď ze všech činů tím skutečně nejvýznamnějším je akt lásky. Předně proto, že extáze, která doprovází jeho správné provedení, je fyzickým obrazem, nebo narážkou, stavu samádhi, poněvadž vědomí ega je dočasně vymístěno; za druhé proto, že jeho normální účinek na hmotné úrovni je, nebo může být, nesmírně veliký. (Důraz na slovo „správné“ je absolutní.) Právě proto, že je to tak mocná zbraň, je její použití obklopeno rozmanitými bezpečnostními opatřeními, a její zneužití se odmítá v příkazech silně zdůrazněných hrozbami…

„Také se syťte dle libosti a vůle láskou tak, jak chcete, kdy, kde a s kým chcete! Ale vždy ke Mně“.
Jestliže to nebude správně; pokud si spletete světové strany říkaje: Ony jsou jedno; nebo říkaje, Je jich mnoho; pokud rituál nebude vždy mně zasvěcen: pak očekávejte hrozné rozsudky Ra Hoor Khuita!

Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mé srdce můj jazyk, jí posílám tento polibek… Avšak extáze budiž tvá i radost země: vždy Ke mně! Ke mně!
… Statky budete shromažďovat a schraňovat ženy a koření; budete nosit drahocenné klenoty, předčíte národy země nádherou pýchou; ale vždy v lásce ke mně, a tak se připojíte k mé radosti.
Existuje závoj: ten závoj je černý. Je to závoj stydlivé ženy; je to závoj smutku, příkrov smrti: tohle ke mně nepatří. Strhněte ten prolhaný přelud staletí: nezahalujte své neřesti ctnostnými slovy: tyto neřesti jsou mí služebníci; konejte správně, a já vás odměním zde i onde.
Tu je pomoc naděje v dalších výrocích. Moudrost říká: buď silný! Pak dokážeš unést více radosti. Nebuď zvíře; očisti své nadšení! Jestliže piješ, pij dle osmadevadesáti pravidel umění: jestliže miluješ, vynikej jemností; a pokud děláš cokoli radostného, nechť je v tom subtilnost!
Ale vynikej! vynikej!
Usiluj stále o víc! a jestliže jsi doopravdy můj – a o tom není pochyb, a jsi-li stále v radosti! – smrt je korunou všeho.

Ilustrace z Písně o jedné panně (anonym, Itálie 1840)

Zde je detailní důkaz z AL, I:41. Tento čin je jistým elektrickým nebo magnetickým fenoménem. Žádné další úvahy nejsou třeba. (Nezúčastněnému se bude jevit jako nahodilý a neodůvodněný.) Jediná výjimka – tak to jen vypadá – nastává tehdy, když by ukojení tohoto impulsu zjevně překáželo pravé vůli více, než kdyby jej pomohlo naplnit; každý takový případ musí být posuzován zvlášť.

„Ale vždy ke Mně“. Slovo „vždy“ nepřipouští žádnou výjimku; „ke Mně“ lze vyjádřit jinak jako „naplnění jedné možnosti nezbytné k dokonání Velkého díla“. Každý čin je svátost, avšak tento zcela přednostně. Text pak pokračuje zcela jasnou hrozbou: „pokud rituál nebude vždy mně zasvěcen: pak očekávejte hrozné rozsudky Ra Hoor Khuita!“

Profanace této svátosti svátostí je z omylů a přestupků těch nejosudnějších; protože je to velezrada na samotném Velkém díle.

V dalším verši se opakuje: „pokud rituál nebude vždy mně zasvěcen“; a je zesilován a zdůrazňován hrozbou. Viník se již svobodně neraduje z laskání Bohyně Lásky; je vystaven trestající moci nemilosrdného a strašného Boha III. kapitoly1.
„…Buďte proto půvabní: všichni se oblékejte do jemných rouch; jezte bohaté pokrmy a pijte sladká vína i vína, která pěnil Také se syťte dle libosti láskou tak, jak chcete…“ Vztahuje se to k technice tohoto umění; vysvětluje se to dále v tomto eseji.

Profanace této svátosti svátostí je z omylů a přestupků těch nejosudnějších; protože je to velezrada na samotném Velkém díle.

„S kým chcete“. Tady se opakuje to, co již bylo řečeno výše v poznámkách k AL, I:41.

53. verš vyhlašuje důležitost tohoto dogmatu. Opomíjení těchto předpisů je odpovědno za nekonečné a nesnesitelné agónie, za hnusné a nesmiřitelné pohromy z minulosti.

Kabalisté si možná povšimnou, že slova „ke Mně“ na konci tohoto verše nejen opakují zapřísahání, ale jsou i magickou pečetí, která je vložena na toto dogma. (54. verš je pobídkou k hledání tajemství.)

V řečtině skýtají písmena TO MH2 součet 418; toto číslo je identické s Abrahadabra, šifrou Velkého díla. Meditace by měla studenta zavést k úvahám ještě hlubším a plodnějším.

 

Vzývej mne pod mými hvězdami! Láska je zákon, láska pod vůlí. Ať si ani blázni nepletou lásku; protože je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si dobře! On, můj prorok, si vybral, znaje zákon útočiště a velké mystérium Domu Božího.
Krásní a velicí, skákající smíchem i ti v mdlobách rozkoše, silní a ohniví, ti jsou z nás.
Já jsem Had, který dává Poznání Radost a jasnou svatozář, a nechává srdce mužů bouřit opilostí. Chcete-li mne uctívat, vezměte víno a zvláštní opojné látky, o nichž povím svému prorokovi, opijte se jimi! Nebudou vám vůbec škodit. Je to lež, tato pošetilost proti sobě samotnému. Odhalování nevinnosti je lež. Buď silný, ó člověče! chtivý všech věcí smyslů a rozkoše: neměj obav, že by tě kterýkoliv Bůh kvůli tomu zapřel. Hle! toto jsou hluboká mystéria; neboť ti jsou rovněž mí přátelé, kdož jsou poustevníci. Nemysli si teď, že je najdeš v lesích nebo v horách; ale na ložích z purpuru, jak jsou laskáni nádhernými ženskými bestiemi mohutných údů s ohněm a leskem v očích, a záplavou zářících vlasů kol nich; tam je naleznete.
Ale ty, ó můj lide, povstaň & probuď se!
Ať se rituály vykonávají správně, a s radostí krásou!
Toto jsou rituály elementů a slavnosti časů .
Slavnost za první noc Proroka a jeho Nevěsty!
Slavnost za tři dny sepisování Knihy Zákona.
Slavnost za Tahuti a dítě Proroka – tajemství, ó Proroku!
Slavnost za Nejvyšší Rituál, a slavnost za Rovnodennost Bohů.
Slavnost za oheň a slavnost za vodu; slavnost za život a větší slavnost za smrt!
Slavnost každého dne ve vašich srdcích v radosti z mého nadšení!
Každou noc slavnost zasvěcená Nu, i potěšení z nejvyšší rozkoše!
Ano! slavnost! veselte se! není žádné hrůzy na onom světě. Je rozplynutí, a věčná extáze v polibcích Nu.

Tyto verše ještě jednou odkazují na provedení aktu; poukazují na pomocníky pro tuto techniku; a naznačují, v jakém duchu by se to mělo odehrávat. Odtažitý vědecký postoj zkoumání a příprav náleží pouze k úvodu; účelem je předvídat překážky, a usnadnit a řídit tento vývoj: avšak impulsem samotným je nadšení.

Existuje závoj: ten závoj je černý. Je to závoj stydlivé ženy; je to zdvoj smutku, příkrov smrti: tohle ke mně nepatří. Strhněte ten prolhaný přelud staletí: nezahalujte své neřesti ctnostnými slovy: tyto neřesti jsou mí služebníci; konejte správně, a já vás odměním zde i na onom světě.
Marie ať je lámána koly: kvůli ní nechť se vyloženě pohrdá všemi ženami mezi vámi!
Také kvůli její kráse a lásce!

Žák by měl vstřebat nauku o „Černých Bratří“.3 Odmítat naplnění jakékoliv z vlastních možností je přímou negací Velkého díla.

Tu je pomoc & naděje v dalších výrocích. Moudrost říká: buď silný! Pak dokážeš unést více radosti. Nebuď zvíře; očisti své nadšení! Jestliže piješ, pij dle osmadevadesáti pravidel umění: jestliže miluješ, vynikej jemností; a pokud děláš cokoli radostného, nechť je v tom subtilnost!
Ale vynikej! vynikej!
Usiluj stále o víc! a jestliže jsi doopravdy můj – a o tom není pochyb, a jsi-li stále v radosti! – smrt je korunou všeho.

Zde, v několika jednoduchých větách, je v kostce úplný průvodce uměním lásky.

Génius bez techniky je často neohrabaný a nepochopitelný; ale technika bez génia je suchým troudem. Génius buď existuje nebo ne; ani důvtip ani práce nejsou nic platný, jestliže on chybí. Přestože může někdo trvat na tom, že je vždy přítomen, poněvadž „Každý muž a každá žena je hvězda“. V každém případě pouze technika kladně reaguje na studium a cvičení; bylo napsáno, že „vyžaduje právě tolik studia co teologie, a stejně tolik praxe jako biliár“. Vše, co člověk může udělat, je (a) pustit otěže a, (b) řídit skrytého génia. V zemích nepřátelských civilizaci (horribilesque ultimosque Brittanos) a v jejich koloniích, ať už minulých nebo současných, již tato technika téměř neexistuje; jedinci, kteří ji mají v nějakém stupni dokonalosti, jí vděčí za svoji výjimečnost a téměř v každém případě jí dosáhli díky výuce a tréninku od domorodců v šťastnějších a méně barbarských částech světa. Každá rasa nebo kultura má své vlastní zvláštní schopnosti.

de Sade

A. Studium

Žák by si měl nastudovat, nosit v hlavě a vzít si k srdci takové klasické spisy jako jsou:
Ananga-Ranga, Bagh-i-muattar Abudullaha el Hajiho, Kámašastra, Kámasútra, Vonící zahrada šejka Nefzávího, a jistá vědecká nebo pseudovědecká pojednání (zvláště o deformacích přirozenosti nebo o zneužívání nevědomosti) od četných autorů, zvláště francouzských, německých, rakouských nebo italských. Energized Enthusiasm [Povzbuzené nadšení] (The Equinox, Vol. I, No. 9) je triumfem cudnosti. (Liber LXVI, Liber CCCLXX, Liber DCCCXXXI, Liber CLXXV, Liber CLVI a další, uveřejněné rovněž v The Equinox, jsou oficiálními publikacemi řádu A ... A ...) O tomto předmětu rovněž psali četní klasikové, kteří mohou být nápomocni při vstřebávání romantické a nadšené atmosféry vhodné pro praktikování tohoto umění; můžeme si připomenout Catulla, Juvenala (zvláště pak Šestou satiru), Martiala, Petronia, Apuleia, Boccaccia, Masucciho, Francois Rabelaise, de Balzaca (Contes Drolatiques), de Sadeho (Justina, Julietta a další), Andre de Nerciata, Alfreda de Musset a Georges Sandovou (Gamiani: ou Deux nuits ďexces), Sacher-Masocha (Venuše v kožichu), a ještě mnoho dalších Angličanů a Američanů, které zde pro četnost jmenovat nebudeme, ale všimneme si alespoň básníků náležejících ke svatým řádům: Swift, Sterne, Herrick, Donne a Herbert.

Existuje také podrobná literatura o mysticismu, která se k této záležitosti buď obrací, nebo se jí přímo zabývá; tento druh práce však je pro mladší žáky stejně nebezpečný jako i povrchně přitažlivý. Podporuje pocit viny, učí jedovatému umění sebeospravedlňování, a velebí tu obrovskou přetvářku, kterou svoboda zjevně odsuzuje. „Strhněte ten prolhaný přelud staletí“ (AL, II:52).

B. Praxe

Žádný učitel, sebevíce nadaný, pravděpodobně nemůže pokrýt ani setinu základů tohoto umění. Nejlepšími učiteli jsou zkušení a zasvěcení odborníci, a pak také muži a ženy nadaní od přírody géniem.

C. Samostatný výzkum

Měl by se zakládat na nejširším možném poznání a nejhlubším porozumění; a také na výsledcích odpovídajících šíři a intenzitě vlastní praxe.

Ale vynikej! vynikej! (AL, II:71) Ale vždy ke Mně. (AL, I:51)

*

Poznámky:

1 Vztahuje se k Liber AL vel Legis, Knize Zákona, stejně jako všechny předešlé i následující citace v této kapitole.
2 Přepis z angličtiny: to me = ke mně.
3 Viz 12. kapitolu této knihy.

*

Magie bez slz, 15. kapitola.
Okultura e-© MMvi

Uložit