De Impressio aneb O vtiskování

226

Milý synu,

Hochbaum: Lekce Sokola

Tu jest poučení o moci oněch žen (zřídkavě též mužů), jež mohou být zvány Vtiskovatelky, kterak nás o tom moudře zpravoval náš strýc Frank Herbert. Touto lekcí přiblíží se ti znalost & ovládání jejich podivuhodné dovednosti.
Vtiskovatelky se poučily na metodách, pochodech, nástrojích a (pre)historických příkladech domestikace.
Nejprve uchop jejich moc v obecných rysech.

Pomni, že veškerá věčnost je bytí, avšak ne každé bytí je věčnost, jak nás učí Liber De Causis. Takto bytí je obecnější než věčnost. – A prvotní příčina stojí nad věčností, protože věčnost je její účinek.

A inteligence, a to sobě podrž, se připodobňuje věčnosti, protože se rozkládá stejně jako ona; a nemění se ani neničí. Do mysli ti vtiskuji kabalistické pravidlo tuto vyslovené: „To, na co si hrajeme, tím se posléze stáváme.“
A duše je připojena k věčnosti jakožto nižší, protože snadněji podléhá vtisku než inteligence, a stojí nad časem, protože je příčinou času.

Z toho vyplývá, kterak se obrniti proti účinkům a moci Vtiskovatelky; veškerý duševní život máš proměniti v inteligenci, neb ta vtiskuje, ale ona [duše] trpí vtiskem. Snad má býti příhodné vyřknout zde tajemství, ó můj synu, totiž že utrpení je dynamický proces, v jehož průběhu se z pasivního, trpného, poznáním rodí inteligence, jež uchopí moc své Vtiskovatelky a promění ji aktivní a činné. Takto se duše pozvedává z prachu emocí do sféry vědomí.

Věz též, že každá duše má tři působivosti; mezi její činnosti totiž náleží činnost animální a činnost rozumová [intellectibilis] a činnost božská. A tyto své činnosti duše provádí výlučně proto, že je příkladem [exemplum] nadřazené působnosti.

Prvotní příčina stvořila bytí duše prostřednictvím inteligence, a dík tomu je duše utvořena tak, že provádí božskou činnost.

Tak poté, co prvotní příčina stvořila bytí duše, ustavila ji jako podestýlku inteligence, ve které inteligence provádí své činnosti.

Dík tomu tedy rozumová duše provádí rozumovou činnost. A protože duše přijímá vtisk inteligence, je utvořena tak, že jí náleží podřadnější výkon, než jaká je co do významu ona, [tj. inteligence] při svém vtisku do toho, co stojí pod ní.
Osvětlím ti toho, ó můj synu, v další lekci o inteligenci, však tuto máš uchopit, že přijímáš-li vtisk, přijímáš jej od toho hořejšího nad tebou, v tu chvíli duše jsi a ono jest ti inteligencí. Duše jest vždy podřazena Slovu. Přivolej před svoji mysl obraz Té, jež svojí patou drtí hlavu hadu.

Důvodem jest, že duše se vtiskává do věci výlučně pohybem, totiž proto, že to, co je pod ní, přijímá její činnost výlučně tehdy, když tím duše pohne. Patří totiž ke svébytnosti duše, aby oživovala těla, vlévajíc do nich svou působnost a bezprostředně je přivádějíc k jejich náležité činnosti. Nyní je ti zřejmé, že duše má tři působnosti: totiž působnost božskou, působnost inteligence & působnost její vlastní bytnosti, podle toho, co jsem ti pověděl a ukázal.

A jak je tomu s vlivem těchto inteligencí? První vyšší inteligence, které následují po prvotní příčině, vtiskávají druhé formy, formy stálé, které se neničí, takže není nutné je obnovovat jinou náhradou. Druhé inteligence však vtiskávají formy upadlé, oddělitelné, např. duši.

Toto odhalení, synu, namiř jako šíp do černého oka býkova do své mysli a vtiskni ho do ní. Neb tady je tajemství: dobře sobě vyber inteligenci, než do sebe otiskneš vjem inteligence, jinak bude-li nižší, pozbudeš ve chvilce duše, inteligence nemaje, inteligencí nebudiž & oddělen budeš jako plevy od zrní.

Duše totiž vzniká z vtisku druhé inteligence, která následuje níže po stvořeném bytí. Tedy ni bytí nemáš. A duše zmnožují se výlučně tím způsobem, jímž se zmnožují inteligence. Důvodem jest, že bytí duše má zas mez, avšak co je z ní nižšího, je neomezené.

Tudíž duše, které následují po alachili, tj. inteligenci, jsou završené, dokonalé, jen velmi malého upadání a oddělení; a duše, které následují níže po bytí, co do zavrženosti a upadání zaostávají za vyššími dušemi. Ty, můj synu, si můžeš vybrat, kterou duši budeš utvářet a kterou rodit s těmi třemi, jež jsou tu od počátku. Ty věz, že vše, co následuje po prvotní příčině, je achili, tj. inteligence, završená a nejzazší co do moci i ostatních dokonalostí.

Toto odhalení, synu, namiř jako šíp do černého oka býkova do své mysli a vtiskni ho do ní. Neb tady je tajemství: dobře sobě vyber inteligenci, než do sebe otiskneš vjem inteligence, jinak bude-li nižší, pozbudeš ve chvilce duše, inteligence nemaje, inteligencí nebudiž & oddělen budeš jako plevy od zrní.

A dokonalosti, které vyšší duše přijímají od inteligence, zas tyto duše vlévají do nižších duší. Takže třebas jsi právě duše, přec máš v sobě dokonalost, již prostřednictvím inteligence obcováním s jinou duší do ní přeléváš, vtiskuješ svůj otisk do ní, a podle obrazu tvého učiníš nové duše & v nich novou inteligenci.

A každá duše přijímající od inteligence více působnosti je vtiskem důraznější, a co je od ní vtištěné, je pevné, stálé a jeho pohyb je pohyb rovnoměrný, spojitý. A ta, v níž je méně působnosti inteligence, zaostává vtiskem za prvními dušemi, a co je od ní vtištěné, je slaboučké, mizivé, zničitelné.

Pochop, že není stejnosti mezi Vtiskovatelkami a ani v čase není jejich působnost srovnatelná. Synu, opusť představu lineárních aktů, vymeť od sebe myšlenky na porovnávání, setřes ze sebe čaromoc analogie. Věz, že výlučně univokní má být tvůj kadlub pro ideje a roď sám sebe každého jitra znovu, jako bys na tomto světě nikdy ještě nebyl. Neb to má tobě býti oporou inteligence, že v každé situaci budeš vše vidět novýma očima, jež si od Pána v milosti vyžádáš a takto ji cvičiti budeš. Bude v tobě působnosti veliké. Ačkoliv je ovšem i takové slabé, přesto přetrvává díky plození [generationem].

Tak jsem ti ukázal, proč jsou utvořeny mnohé inteligibilní formy a že jejich bytí není než Jedno, jednoduché, a proč jsou utvořeny mnohé duše, z nichž některé jsou důraznější než některé jiné a jejich bytí je Jedno, jednoduché, a není v něm rozličnosti. A tak tomu má i být.

A inteligence je inteligibilní podstata; tudíž na způsob své podstaty zná věci, jež přijímá shůry, a věci, jichž je příčinou. Rozeznává tedy, co je nad ní a co je pod ní, a ví, že to, co je nad ní, je její příčinou a že to, co je pod ní, je jejím účinkem; a poznává svou příčinu a svůj účinek na způsob, jenž je příčinou jejího vlastního bytí, totiž na způsob své podstaty.

Synu, přišel ti na um v tomto případku tobě známý hermetický axiom? Podrž tuto chvíli v sobě!

Bocklin: Vita somnivm breve

A podobně vše, co má vědění – kterak to zdůrazniti! – zná věc lepší i věc nižší a horší jedině na způsob své podstaty a svého bytí, ne na způsob toho, jak ty věci jsou. Čili – ta tvam asi – poznáváš v nich sám sebe! Ony promlouvají k tobě tvojí vlastní řečí, jejíž slova jsi sestavil ty sám na počátku, v počátku.

A je-li tomu takto, pak zcela nepochybně dokonalosti, které sestupují na inteligenci od prvotní příčiny, jsou v ní inteligibilní, a podobně jsou v inteligenci inteligibilní i tělesné, vnímatelné věci.

Důvodem je, můj synu, že věci, které jsou v inteligenci, nejsou vtisky samotnými, nýbrž jsou příčinami vtisků. A znakem toho jest, že sama inteligence je příčinou věcí, které jsou pod ní, dík tomu, že je inteligencí. Pakliže je tedy inteligence příčinou věcí dík tomu, že je inteligencí, pak naprosto nepochybně jsou příčiny věcí v inteligenci také inteligibilní.

Věci smyslově vnímatelné jsou v každé duši skrze to, že duše je jejich vzorem [exemplum], a inteligibilní věci jsou v ní proto, že je zná.

A takto je utvořena výlučně proto, že se prostírá mezi věcmi inteligibilními, které se nepohybují, a věcmi smyslově vnímatelnými, které se pohybují. Chceš-li zůstat nepohnut, vnímáš odtud, že tvé nitro se věcmi smyslově vnímatelnými dostává do pohybu, kdežto věci inteligibilní přispívají k tvému klidu zůstavujíc tě nepohnutým.

A protože s duší se to má takto, dochází k tomu, že vtiskuje různé rysy do tělesných věcí, protože je utvořena jako příčina těles a je utvořena jako účinek inteligence, která je před ní.

Tedy věci, které jsou vtiskovány duší, jsou v duši pojaty jako vzor, protože totiž smyslově vnímatelné věci se exemplifikují podle vzoru duše a věci, které shůry spadají do duše, jsou v duši na způsob něčeho získaného.

Protože se tedy věc má takto, vrať se a řeknu ti, že veškeré smyslově vnímatelné věci jsou v duši na způsob příčiny, protože duše je exemplární příčinou.

A duší míním působnost, která svým výkonem tvoří smyslově vnímatelné věci; přesto však, účinná působnost, která je v duši, není materiální, a tělesná působnost, která je v duši, je duchovní, a působnost, která se vtiskává do věcí majících rozměry, je bezrozměrná.

Synu, vše vědoucí, jež zná svou bytnost, se navrací ke své bytnosti završeným návratem.

A aj, pravím ti, hleď si po způsobu lekce našeho mistra o magické vůli oněch Vtiskovatelek, které mohou prodloužiti tvoji hůl a uvést tě každým svým aktem do transcendence, jíž se jim připodobníš a uchováš v sobě onu tajemnou rostlinu, kterou do tebe zasel Bůh, aby rostla k Jeho slávě. Arci, k Jeho slávě.

Amen.

*

Dedikace:

Našemu Otci, kterýž Jediný jest. Našemu mistru, slovutnému Eckhartovi. H.R.Z.

*

© okultura MMII

Uložit