Umělá inteligence aneb uchopení reality

253

Nepokrytá radost z vytváření stavu zdánlivé bezmoci, aby se zabránilo blížící se katastrofě, je nezbytná k pokoření a ovládnutí obyvatelstva…

V poslední době bylo řečeno mnoho o obrazu umělé inteligence, od zjevných až po senzační. Údajný inženýr společnosti Google, který je až na svůj výrok nenápadný, se dostal na titulní stránky novin s tvrzením, že umělá inteligence dosáhla vnímavosti. Umělá inteligence je již dlouho přítomna v počítačových aplikacích týkajících se modelů, her a je vyhlašována jako nová vlna ve vyhledávačích. Někteří AI vítají jako novou frontu v možnostech týkajících se kontroly populace, organizace společnosti a rozdělování zdrojů. AI je otevřenou technologií, pokud jde o větší vojenské a státní aplikace, přesto je AI většinou lidí přijímána s nedůvěrou a obavami.

Současné paradigma ve společnosti se změnilo a konvenční definice reality je přímo zpochybněna. Jistě, činy z vyšších pater západní společnosti podporují závěr, že představy o funkční realitě jsou záměrně, až divoce podkopávány. Viditelným hrotem kopí je podivně pojmenované hnutí „woke“, které je samo o sobě důkladně organizovanou záležitostí shora dolů, prosazovanou korporacemi napříč podnikatelským prostředím, školami napříč intelektuální sférou a vládou napříč všemi oblastmi. Základním předpokladem hnutí „woke“ je, že pohlaví je proměnlivé, dokonce i volitelné, a to do té míry, že biologie je podřízena rozmarům a módním výstřelkům, které zaměstnávají moderní mysl. Velká část povahy těchto rozmarů je ve skutečnosti odvozena ze vzdělávacího procesu.

Hypersexualizace, další výrazný rys „woke“, byla jako prostředek útoku na identitu a hodnoty, které podporují tradiční společnost, poprvé použita bolševiky, kteří zašli tak daleko, když arogantně prohlašovali, že vynalézají „nového člověka“, až k destruktivním cílům Výmarské republiky, která následovala. Hlasatelé „woke“ nejsou příliš kreativní, pokud jde o výběr zbraní, které nasazují proti životním podmínkám, jež nenávidí, a zde zjišťujeme, že pouze recyklovali ošoupané myšlenky z minulosti.

Všechny strategie, které jsou v současnosti namířeny proti lidstvu, jsou určeny k útoku na realitu. Realita, přesněji řečeno představa reality, přímo určuje, co je v životě člověka možné. Realita dále určuje hranice, díky nimž je zachována autonomie jednotlivce. Mělo by být zcela zřejmé, že proti takovému rysu reality současná globální elita zuřivě vystupuje. Samotná realita má sloužit programu příjemců této společnosti. Ve skutečnosti je to právě realita a míra, do jaké jste jí, milý čtenáři, definováni, co je jádrem revoluce umělé inteligence.

Současná doba je zralá pro možnosti, které jsou s útokem na realitu neodmyslitelně spjaty. Skutečnost, že tolik lidí na celém světě dnes tráví většinu svého bdělého života před obrazovkami, v uzavřených prostorách, obklopeni vyrobenými artefakty, nejenže snížila chápání lidstva o jeho místě v rámci jeho planetární sféry, ale do značné míry ho zničila. Potraviny se dodávají balené, s kompletním seznamem ingrediencí, které jsou klamavě uváděny, aby poskytovaly co nejméně informací. Elektřina je na povel – pokud je zaplacen účet – a současná technologie dokáže filtrovat vzduch, přidávat vlhkost a regulovat teplotu podle různých digitálních vstupů. To vše slouží k izolaci člověka od jeho prostředí, k vytvoření představy, že toto prostředí je nepřátelské, děsivé místo, které je nejlepší držet v ústraní. Taková zkušenost zvyšuje účinnost jakéhokoli útoku na realitu a znásobuje sílu a význam umělé inteligence.

UI se přímo rozvíjí prostřednictvím firemních strategií. Stejně jako „woke“ je UI agresivně umisťována s cílem zasahovat do normálního lidského chování. AI nachází své uplatnění nejčastěji v odděleních zákaznického servisu a fakturace, kde firemnímu sektoru slouží zmatek a nedostatek odpovědnosti. Transhumanisté chtějí rozhraní AI mezi lidmi a internetem. V současné době probíhají seriózní pokusy, pomocí nichž lze aktivovat nervové implantáty v mozku, které umožňují nejen přístup k internetu, ale také ovládání emocí a reakcí a vynucování požadovaného chování.

Přímá kontrola a zotročení člověka je již dlouho hlavním cílem elitních zájmů v samozvaném svobodném světě. MK Ultra nebyla ničím jiným než snahou o získání plné nadvlády nad individuální vůlí. Zatímco někteří tvrdí, že podobné snahy patří ke kurióznímu pohledu na historii, skutečností je, že výzkum prováděný v současnosti má za cíl odkrýt cesty, jimiž lze realizovat zombiefikaci národa. Výzkum neprobíhá, pokud není financován, a skutečnost, že financování je k dispozici a je k dispozici již desítky let, by měla ukončit veškeré dětinské představy o tom, že věda existuje pro blaho lidstva.

Coronavirus SARS-CoV-2

Neexistuje lepší příklad než dvojí útok covidu a tzv. vakcín. Covid byl a je stejně tak mediálním výtvorem s podpůrnou rolí vládního, korporátního a vojenského sektoru jako jakákoli skutečná nemoc. Něco jsem napsal o duchovní povaze pogromu covidem, a abych to parafrázoval, zahrnuje obřad přechodu lidstva a je v tomto okamžiku mimořádně aktivní. Dodnes jsou oficiální počty postižených covidem prokazatelně nepravdivé, což je třeba chápat i ve světle skutečnosti, že covid nebyl nikdy izolován, a to navzdory doslova stovkám stálých žádostí mikrobiologů z celého světa o poskytnutí pravých vzorků. To jistě vyvolává odvěkou otázku, zda má teorie zárodků nějakou platnost. Pochopení zárodečné teorie je pro současný model reality zásadní. Skutečnost, že je tento model bezprostředně zpochybňován, je třeba považovat za známku toho, že problém útoku na tento široce rozšířený model reality je hlubší a významnější než probírání shnilých jablek na vrcholu této společnosti.

Z ekonomického hlediska covid zajistil okolnosti, za nichž byla nejproduktivnější odvětví ekonomiky kanibalizována pro vytvoření 600 nových miliardářů. Z politického hlediska covid poskytl ospravedlnění pro odstranění místní kontroly nad reakcí na pandemii a její předání přímo do rukou nikým nevolené, globalisty financované WHO. Ze společenského hlediska covid vycvičil celou populaci, aby se podrobila sérii velkých experimentů, které mají otevřený konec, a přesto byly prohlášeny za řešení nemoci, kterou vyrobily některé z nejzkorumpovanějších a nejcyničtějších složek lidstva. Podle současných odhadů bylo více než 250 miliard dolarů určených na reakci covidu zločinně odkloněno.

Skutečnost covidu a údajné vakcíny v současné době existuje ve dvou zcela protichůdných proudech. První, nominální proud je ten, který v současné době přijímá celá společnost. Tento proud se vytváří prostřednictvím víry, důvěry a přesvědčení. Praví věřící musí věřit, že covid byl natolik strašný, aby mohli zavrhnout zkázu vlastní společnosti. Musí přijmout hrůzu pandemie jako vlastní ospravedlnění drakonické reakce. Veškeré zdravotní problémy, osobní i jiné, které z této reakce vyplývají, jsou tak v tomto kontextu omluvitelné. Takový postoj podbarvuje perspektivu, kdy není třeba naslouchat žádným varovným zvonům ohledně covidu a reakce na něj, protože přijetí čehokoli nad rámec standardního pohledu s sebou nese příliš přísné tresty, než aby o nich pravověrný člověk uvažoval.

Takový postoj přímo ilustruje přijímající stranu cynické manipulace s realitou. Je nad rámec tohoto článku plně prozkoumat sofistikovanou povahu údajného rozšíření pandemie a reakce na ni, nicméně je nepochybné, že hlavní roli v produkci této události sehráli hráči jako ministerstvo obrany, Gatesova nadace, Univerzita Johnse Hopkinse a WEF. Všichni jsme slyšeli povzbudivé prohlášení, že lidstvo je na cestě k duchovní evoluci a probuzení do vlastního stavu. Síla tohoto prvního proudu přijetí covidu, jeho šíře a šířka, takovým prognózám rozhodně odporují.

Druhý proud covidové reality je mnohem diferencovanější a vychází z pochopení toho, jak moc ve světě skutečně funguje. Těch, kteří se na tomto proudu vezou, je mnohem méně než ve výše uvedeném příkladu, přesto se významně podílejí na utváření narativu a jsou jedinou skupinou, která volá po jakémkoli přezkoumání politiky týkající se covidu. Tento proud vyžaduje, ba dokonce vyžaduje, aby byly kladeny otázky, na které je třeba odpovídat, a aby byly předloženy důkazy, na jejichž základě je možné formulovat závěry. Tento proud spíše než emoce a víru vyžaduje předložení faktů a zkoumání motivací. Mlčení, kterým oficiální místa takové dotazy vítají, a ubohost lží, jejichž cílem je uvést v omyl, tento proud neuspokojuje, stejně jako ten první. Například se tvrdí, že údajná vakcína sice nezabrání přenosu toho, co se za covid považuje, ale zmírní příznaky. Nikde není k dispozici žádná studie, žádný program, žádná analýza, která by toto tvrzení dokládala. Pro první proud je to článek víry, a proto mu věří. Pro druhý proud je to prostě další tvrzení o nesmyslu.

Bohužel se však nejedná o jednoduchou blbost. Ve skutečnosti sledujeme přímý pokus o podvrácení normálního lidského chování s cílem změnit prožívání reality. Upozorňujeme, že tento typ manipulace nemění podstatu pravdy, sílu projevu ani skutečný základ života a jeho prožívání. To, co tato manipulace přímo napadá, je racionální schopnost, kognitivní funkce a hodnocení vnímání. Lidstvo je společenský živočich a tento typ manipulace zasahuje přímo do podstaty psychosociálního složení lidstva.

Pozorný člověk si může všimnout, že cílem „očkovací“ ofenzívy je přímo snížit kognitivní kapacitu cílové populace. Snížení kognitivních schopností je ústředním bodem vývoje národa zombie. Navíc trvalá otrava toxickými chemikáliemi, jako jsou plasty, nástup nestravitelných těžkých kovů, jako je hliník, a opakovaný útok na lidi a životní prostředí ze strany příliš velkých korporací, které rozpoutávají katastrofy větší než život, jako je kampaň k chemtrails a hřibovitý mrak v Ohiu, mají další účinek v podobě útoku na nervový systém. IQ v Americe již několik desetiletí trvale klesá, k čemuž zcela jistě přispívá přinejmenším vytrvalá otrava životního prostředí.

Snížení kognitivních schopností s sebou nese nižší práh pro detekci falešných prvků ve svém vnímacím poli. Mezi obyvatelstvem se tak pěstuje hloupý a smířlivý postoj. Na těchto kognitivních útocích mají obzvlášť velkou vinu média, která vypouštějí přívaly protichůdných informací, jež udržují poslušné diváky v napětí a bez dechu čekají na nejnovější prohlášení pravdy od pánů a dam z televize. Nejlepším stěžejním příkladem je i nadále případ Sandy Hook,[1] kde sice nikdy nebyl podán žádný ucelený příběh, ale závěr byl podán s dominující silou.

Současný vývoj algoritmů jako nástrojů analýzy a predikce nejlépe pracuje s kognitivně zakrnělou populací, které nabízí extrémně úzkou škálu možností. Umělá inteligence může předpokládat ucházející úroveň učení a uplatnění své výpočetní kapacity pouze v takto modifikované úzké vrstvě. Vzestup AI si tak prakticky říká o zajatou a poddajnou populaci, což jsou cíle, které již po desetiletí artikuluje globalistický vzestup.

Strach a nedůvěra spojené s vzestupem AI byly rovněž pečlivě vytvořeny a využity globální elitou. Samotné potěšení z vytváření stavu zdánlivé bezmoci, která má zabránit blížící se katastrofě, je nezbytné k ochromení a ovládnutí obyvatelstva. Fantazijní hrůza, která je objektivizována a vyzdvihována, je účinným nástrojem, jak zakrýt skutečné hrůzy, k nimž dochází.

Termín umělá inteligence je sám o sobě směšným předpokladem. Moderní člověk nemá o inteligenci o nic větší představu než o tom, odkud pochází ropa. Tvrzení, že inteligence je takto vytvářena a reprezentována v digitálním elektronickém poli, je směšné. To, co lze považovat za umělou inteligenci, je fenomén společnosti, která již překročila svůj vrchol. Systémy myšlení a víry, které poháněly její vzestup, již neslouží k udržení její nadvlády. Její vynálezy již neslouží k podpoře a rozvoji jejích sympatií, ale pouze k posílení moci zlovolné vládnoucí třídy, která má v úmyslu trestat své obyvatelstvo za vlastní sebeprosazení.

Boris Karloff: Frankenstein

Téměř veškerý naaranžovaný strach kolem umělé inteligence souvisí s pojmem vnímání. Tento strach je pěstován podle vzoru fantazie doktora Frankensteina, kde šílený vědec přivádí k životu monstrum. V tomto strachu je implicitně obsažena představa, že samotný život je v moci moderní vědy, která ho stvoří nebo zničí podle výpočtů nových bohů. Tito samozvaní bohové jsou ti samí, kteří vás považují za potravu pro své hry. Za umělou inteligencí se skrývá strach, že dokáže lépe myslet, lépe se rozhodovat a lépe počítat, než by kdy dokázal kterýkoli jednotlivec. Toto napodobování a nadbíhání je prezentováno tak, aby lidé uvěřili, že jsou bezvýznamní, a tudíž postradatelní.

Přesto je pravda trochu jiná. Umělá inteligence vychází z chladné, mechanistické společnosti, která je ničena tím, co a koho posiluje. Umělá inteligence je jen o málo víc než další prázdná technologie navrstvená na již existující systémy, které přidávají složitost a oslňují povrchy, zatímco ve skutečnosti ubírají lidstvu jako druhu na životaschopnosti. Lidstvo je nyní nuceno vypořádat se se strukturami, které samo postavilo a které vytvářejí podmínky pro jeho vlastní zničení. Musí trpět vytvářením virulentní psychopatie, která nachází své nejvyšší poslání v destruktivních činech a parazitismu.

Takový je stav, kdy se celá tato civilizační struktura řítí ke svému kolapsu. Jejich společnost, kterou považují za samozřejmou a věčnou, je učí stát se v nejlepším případě praktikujícími sociopaty. Vyhlazení základních projevů lidskosti je jaksi kontraproduktivní a odráží se v představách plných obav z umělé inteligence. Lidstvo je šokováno, když vidí, jak se odráží v AI, je šokováno tím, co vidí.


[1] Masakr na Sandy Hook Elementary School je označení pro masovou vraždu, která se odehrála ráno v pátek 14. prosince 2012 na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu. Dvacetiletý Adam Lanza nejprve doma zastřelil svou matku a následně odjel do 8 km vzdálené základní školy, kde zastřelil 26 lidí, z toho 20 dětí ve věku 6-7 let, z nichž 18 zemřelo na místě a dvě v nemocnici, a následně spáchal sebevraždu. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Sandy_Hook_Elementary_School.