Stručný nástin historie řádu Zlatého úsvitu – V.

557

→ Týfónský kult na Balkáně

Zivorad Mihajlovic-Slavinski

Kolem roku 1977 se s Kennethem Grantem spojil Zivorad Mihajlovic-Slavinski, narozený v Bělehradě 4. prosince 1938, jehož Grant odkázal na Michaela Bertiauxe, který ho zasvětil do kultu La Couleuvre Noire a o několik let později ho prohlásil svým „magickým synem“. Bertiaux se cítil již tehdy natolik „zasvěceným,“ že v dopise Zivoradovi ze srpna 1977 potvrdil Aiwazovo přání, že by se měl stát „poslem“ nejenom pro Slovany, ale „dokonce i pro Orientálce, kteří s námi přijdou do kontaktu kvůli tvým magickým spisům.“ Když Zivorad plánoval Bertiauxe navštívit v květnu 1978 v Chicagu, zamýšlel Aiwaz ho zasvětit prostřednictvím Bertiauxe do „nové sexmagie.“ Popsal Aiwaze jako „Mocnost kosmické elektrické lásky, neboli Agapé.“ Zivoradovým posláním v tomto životě mělo být Aiwazem všech Slovanů. Poté už následovaly další kroky v podobě nezbytných certifikátů (!) – jimiž Bertiaux ustavil Zivorada, v té době vysvěceného za biskupa Gnostické církve, – s pověřením založit v Jugoslávii Ecclesia Gnostica Alba, tedy Bílou gnostickou církev, a později převzal úřad Nejvyššího patriarchy. Na hieratických pečetích má jak Ordo Templi Orientis, tak i Ecclesia Gnostica Alba holubici.

Kenneth Grant (na snímku vlevo, cca 1999)

V posledních třiceti letech kolem sebe Grant seskupil řadu zajímavých osobností, kterým se od něj dostává titul Adept, ačkoliv jsou dále jmenovány: především je to Michael Bertiaux, autorita na vúdú a souběžné systémy, Margaret Ingallsová, pracující na rozvíjení maatské filosofie jako součásti thelémské magie, uveřejnila pod jménem Nema knihu Liber Pennae Praenumbra, zprostředkovanou N’Atonem, kterou v roce 1974 zaslala fráteru Aossikovi (K. G.), dále např. Maatian Meditations and Considerations (1993).

→ Schisma pokračuje…

Ve Spojených státech byl Crowleyho zástupcem a také nástupcem jako O.H.O. Karl J. Germer (viz výše), který napsal řadu předmluv k jeho spisům, které vydávalo v té době americké nakladatelství Llewellyn Publications. Po jeho smrti se stal řádovým velmistrem Israel Regardie a vydal řadu uznávaných titulů (Strom Života, Zahrada granátových jabloní, Střední sloup), mezi něž patří i historie Zlatého úsvitu s názvem Můj rosikruciánský příběh, jak ji viděl vlastníma očima. Ve Stromu Života vyjádřil přesvědčení, že „to, co onen mimořádný lidský génius (Crowley) napsal a publikoval, mělo velký význam. Touto skutečností jsem rovněž velmi dojat. Pokud však předtím někdo nestudoval magii ze srozumitelnějšího a spolehlivějšího zdroje, bude pro něj většina v podstatě nesrozumitelná, i když se zakládá na jeho vlastní praktické zkušenosti.“ Před pár lety vyšla znovu v americkém nakladatelství Llewellyn Publications jeho kniha The Golden Dawn: The Original Account of the Teachings, Rites & Ceremonies of the Hermetic Order.

Nepřehledná je situace kolem O.T.O. ve Spojených státech, kde funguje jednak Velká lóže Agape (Fraternitas Lucis Hermeticae) pod vedením Superior frátera Hymenæus Beta, který nově rediguje spisy Aleistera Crowleyho (Malé eseje o pravdě, Liber Alef aj.), k nimž jsou připojeny jeho zasvěcené komentáře (tituly vycházejí v nakladatelství Samuela Weisera). V Evropě existuje pobočka O.T.O. v Německu, kde v Aachenu pod vedením frátera Hyperiona pracuje lóže 0=2. Kontakt zde byl velmi neformální (šlo o udělení copyrightu na český překlad a vydání Liber AL vel Legis).
Při novém kontaktu na jinou adresu se zcela náhodou odhalilo, že v Albuquerque (stát New Mexico) pracuje další společnost – O.T.O. International, jejímž členem fráter Hymanæus Beta (William Breeze) kdysi byl, avšak před mnoha lety byl z A ... A ... vypuzen Marcelem Mottou za to, že rebeloval proti Řádu. Marcello Motta je autorem komentářů ke Knize Zákona jednoho z nesčetných amerických vydání. Fráter Sphinx X° Rex Summus Sanctissimus (David Bersson) jej označuje za lháře a zrádce a hlavu nepravého O.T.O., který nazývá C.O.T.O.

Pamflet na Williama Breeze

Autorovi sdělil, že „William Breeze nemá žádné právo na Knihu Zákona a ani nikdy nebyl pověřen vybírat jakékoliv poplatky za tuto Knihu. Autorem Knihy Zákona je Aiwass a nikoliv Aleister Crowley, a My, Pravý O.T.O., nebudeme za Knihu Zákona nikdy žádat žádné poplatky. A vůbec, jak mohou i jiní hlásat (Zákon) Theléma a Nový æon, když je na Knihu Zákona kladeno takové pošetilé omezení?“

Což zní rozumně, avšak při dotazu na podmínky členství v O.T.O. vyšlo najevo, že požadují notářsky ověřené (!) písemné stvrzení prohlášení, v němž se praví: „Prohlašuji zde, že ze své vlastní svobodné vůle se podřizuji nebezpečím a nepohodlí ordálií I° O.T.O. a nebudu činit O.T.O. odpovědný za nehody nebo újmy, které z toho mohou vyplynout“. Neméně zajímavým pikantním postřehem je skutečnost, že po nových adeptech vyžadují fotografie zepředu a z profilu, nejlépe bez oděvu, přičemž na zadní straně má být otisk palce. To vše je pozoruhodné zejména proto, že Nový æon ruší především všechny právní souvislosti a zavádí Zákon Theléma, který jde napříč všemi zvyky, tabu, společenskými zákony a předsudky. Z dopisu vyplývá, že společnost ovlivňuje i dění v Jižní Americe (Dopis brazilským zednářům, v němž podává studii o původu zednářství a křesťanství s analýzou římského katolicismu). Dále vůči mužským i ženským členům propaguje feminismus, který ve světě považují za thelémský proud týkající se „Ženy opásané mečem“. Další doporučenou knihou je Up the Organization od Roberta Townsenda, která je „nutná k pochopení toho, co si thelemité myslí o obchodu a o tom, jak by se mělo obchodovat, přičemž se má přihlédnout k verši AL, III:41.“

→ Německo po Fraternitas Saturni

V Německu má mimořádný význam překladová práce Michaela Eschnera, který do němčiny uvedl poprvé řadu významných Crowleyho spisů, mezi jinými Liber Legis, Kniha Lží, Liber Alef, Liber C vel Agape vel Azoth (věnovanou sexuální magii O.T.O. a uvádějící poprvé výňatky z Crowleyho soukromých deníků, č.  HORUS, Brno 1996), k nimž připojil řadu významných komentářů. Eschner je pravděpodobně hlavou O.T.O. větve nebo jejím vysokým představitelem. Koncem 80. let prodělal Eschner podobnou zkušenost jako před ním Crowley, který se jí prakticky vyhnul, neboť mu tehdy Reuss dobře poradil (viz výše). Eschner byl obžalován za jisté činy spojované s výše uvedeným tématem (znásilnění, omezování osobní svobody aj.) a na krátkou dobu se prý také ocitl ve vězení. V současné době se prý stáhl do ústraní a žije snad někde na severu Německa v písčitých pustách poblíž moře. (Poslední zpráva z okruhu redakce časopisu Anubis z roku 1995 však nasvědčovala tomu, že v té době byl snad ještě za mřížemi.) Jeho překlady knih Aleistera Crowleyho se začínají z pultů okultních knihkupectví vytrácet a objevily se rovněž signály, že některá dobře situovaná knihkupectví je vzhledem ke zmíněným okolnostem odmítají prodávat.

Dalším významnějším německým autorem je již dříve citovaný fráter U ... D ..., který se zabývá magickou tradicí (zejména O.T.O.) již po desetiletí. Narodil se roku 1952 v Heliopolis v Egyptě a o esoterní vědy se zajímal již jako dítě. Žil v Africe a v Asii, kde se zdokonaloval v józe a tantře, stejně jako studoval jazyky a literaturu na universitách v Bonnu a Lisabonu. Je uznáván jako zakladatel „pragmatické magie“ a roste i jeho reputace jakožto autora četných zanícených a praktických článků v časopisech jako jsou Unicorn; Thelema: Magazine for Magic and Tantra; Anubis – vydávaných v Německu), a The Lamp of Thoth a Chaos International ve Velké Británii. Mezi jeho nedávno vydaná díla patří Praktická sigilární magie (č. Praktická sigilická magie, Vodnář, Praha 2011). V současnosti žije poblíž Bonnu jako spisovatel na volné noze a překladatel. Mezi jeho překlady se řadí knihy Petera Carrolla a Ramsey Dukese, jakož i Kniha Lží od Aleistera Crowleyho.

Ve Spojených státech je Zlatému úsvitu věnována soustředěná pozornost. Postupně jsou mapovány obřadní rituály ze starých dokumentů a zápisků. Lze uvést několik knih vydaných v době nedávné, které se touto společností v širší míře zabývají. Chic Cicero a Sandra Tabathaová-Cicerová: Secrets of a Golden Dawn Temple: The Alchemy and Crafting of Magickal Implements (Llewellyn Publ.). Dále mohou čtenáře zaujmout knihy Pat a Chrise Zalewski: The Equinox & Solstice Ceremonies of the Golden Dawn; Z-5, Secret Teachings of the Golden Dawn, Book I: The Neophyte Ritual 0=0, a dále Z-5, Secret Teachings of the Golden Dawn, Book II: The Zelator Ritual 1=10 (všechny u Llewellyn Publications).

Z poslední doby bude naše čtenáře zajímat především fakt, že sídlo O.T.O. bylo zhruba před třemi roky (1999) přesunuto – spolu s rozsáhlou knihovnou, z níž Hymenaeus Beta vydatně čerpá – do magické Prahy, ačkoliv z zdrojů blízkých HB jsme se dozvěděli, že v roce 2002 asi hodlá přesunout do Německa. Pozorovat tyto tahy považujeme za velice přínosné…

*

Okultura e-© 2001

Část I.
Část II.
Část III.
Část IV.

Uložit