Okultura: Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Eseje o magických aspektech moderních dějin a soudobého umění

Thomas Moore: Planety v nás. Astrologická psychologie Marsilia Ficina (Malvern, Praha 2011 )

Thomas Moore: Planety v nás. Astrologická psychologie Marsilia Ficina

262 stran, Malvern, Praha 2011, vydání první, brožované
ISBN 978-80-86702-95-7

*

James Hillman správně zdůraznil, že Ficino byl nepochybně tvůrcem ústřední myšlenky quattrocenta: že duše jsou „všechny věci pohromadě… je středem vesmíru, středním článkem všech věcí.“

Marsilio Ficino (*19. října 1433 – †1. října 1499), známý též pod svým polatinštěným jménem Marsilius Ficinus, byl italský filosof a lékař, významný představitel humanismu. Překládal spisy Platónovy a Plotinovy do latiny a byl jedním ze zakladatelů novoplatónské akademie ve Florencii, kde pracoval zejména ve službách mecenáše Cosima di Medici. Jeho hlavním dílem bylo pojednání o nesmrtelnosti duše (Theologia Platonica de immortalitate animae), dále psal komentáře k některým Platónovým dialogům (např. k Symposiu či Filébovi). Ficino dále jevil velký zájem o astrologii a hermetismus. Proslavil se překladem pozdně helénského spisu Corpus Hermeticum. Ve vlastním traktátu o lékařství Liber de Vita se opíral o astrologickou doktrínu spojení jednotlivých znamení zvěrokruhu s jednotlivými částmi těla.

Marsilio Ficino začal roku 1489 sepisovat své úžasné pojednání o archetypální imaginaci v každodenním životě – De vita coelitus comparanda, tedy „Kterak uspořádati život podlevá nebes“.

Pokračování →

Fritz Riemann: Astrologie – Využití astrologické symboliky v poradenství a psychoterapii (Portál, Praha 2004)

Fritz Riemann: Astrologie – Využití astrologické symboliky v poradenství a psychoterapii

206 stran, Portál, Praha 2004, vydání první, brožované, cena 285 Kč
ISBN 80-7178-839-2

*

Fritz Riemann je známý psychoanalytik, od konce války působil v Mnichově. Vyučoval na tamním Institutu pro psychologický výzkum a psychoterapii. Byl čestným členem newyorské Academy of Psychoanalysis. V nakladatelství Portál vyšla jeho kniha Základní formy strachu (1999).

Claus Riemann, syn, kráčí ve šlépějích svého otce. Nedávno mu vyšla v angličtině kniha The Deep Well: The twelve archetypes of psychological astrology (původní název: Der tiefe Brunnen).

Fritz Riemann předkládá v knize Astrologie – Využití astrologické symboliky v poradenství a psychoterapii vlastní zkušenosti s odpovědným astrologickým poradenstvím. Smysluplné využití astrologických výkladů vidí v možnosti porozumět sobě či druhým, v uvědomění si východisek, možností a nebezpečí, kterým je člověk vystaven – v žádném případě však ve fatalistickém předpovídání „štěstí“ či „neštěstí“ člověka.

Rudolf Steiner: Vědy bez lidského sebepoznání jsou škodlivé.

Riemann se jasně vymezuje vůči tzv. prognostické astrologii a stanovuje jistá omezení, kterým výklad horoskopů podléhá. Pozoruhodné je jeho propojení psychoanalytických a astrologických konceptů či práce se symbolickými obsahy v astrologii, jež se liší od přístupu přírodovědního.

Prvních šest kapitol této knihy seznamuje postupně čtenáře s Riemannovým pojetím astrologie. Mělo by mu být nápadné už to, že do předmluvy si dal jako motto tento citát:

Vědy bez lidského sebepoznání jsou škodlivé.
– Rudolf Steiner

Cílem jeho knihy je vzbudit zájem o astrologii u těch, kteří jsou připraveni otevřít se ve svém způsobu myšlení bez předpojatosti řeči symbolů. Upozorňuje na dnešní kaz v myšlení lidstva, že se příliš jednostranně oddává kauzálně-mechanistické orientaci na současné vědy (včetně věd o člověku) a jejímu téměř výlučně racionálně-pojmovému myšlení a doporučuje ji doplnit myšlením v symbolech a analogiích, právě tak jako světovým názorem, který obnoví vztah člověka a vesmíru. Takovéto doplnění nás pak snad může ochránit před upadnutím do chudoby pouhé intelektuální vědeckosti (a zvědavosti), před redukováním plnosti života a bohatství jevů na strnulé zákony a vypočitatelná data a před vzdalováním se životu.

Pokračování →

*

Chceme předeslat, že následující obavy nevycházejí z našeho přesvědčení, nýbrž jsou převzaty ze starých tradic – starých jako Anglie sama.

Bílá byla prastarou barvou oběti.

Je to velmi stará, z nejdávnější minulosti převzatá představa, že „bílá“ barva, která – vzato v mystickém a okultním smyslu, je co do svého původu ženská – je občas co do svých účinků neblahá, a že tato barva, abychom podali určitý příklad jejího zlověstného charakteru, nepřináší anglickému královskému rodu štěstí – každopádně pro anglického krále nebo královnu osobně, nakolik se toto tvrzení může jevit jako zvláštní. Nevíme, zda tento neblahý účinek zlověstné bílé barvy se má také obecně vztahovat na celý národ. Domníváme se, že se soustřeďuje na prince nebo panovníka Anglie a na bezprostřední příslušníky jeho rodiny. Rovněž jméno John, které pochází ze starého ženského kořene Iona, se považuje za nešťastné pro krále jak v Anglii, tak i ve Francii. Zdá se, že důvod toho všeho není nikde udán. Také původ proroctví o strašlivém charakteru bílé barvy pro Anglii je neznámý. Ale má se za to, že pochází přinejmenším z časů Merlina.

Poprava krále Karla I. před Whitehall

Thomas de Quincey, který uvádí poznámku o proroctví stran „Bílého krále,“ praví o králi Karlu I., že předzvěst o zlém osudu tohoto „Bílého krále“ se v tomto případě vyplnila proto, že byl náhodou při své korunovaci bíle oblečen. A později si lidé vzpomněli na to, že bílá byla prastarou barvou oběti. Samo o sobě už to bylo jako osudové znamení dosti strašné. De Quincey praví vlastními slovy: „Když měl být král Karel I. korunován, vyšlo najevo, že následkem zanedbání nestačily všechny londýnské zásoby k tomu, aby byl dodán potřebný purpurový samet pro královskou róbu a k výzdobě trůnu. Požádat Janov o dodávku bylo už příliš pozdě; a následkem tohoto náhodného nedostatku došlo k tomu, že král byl ke korunovační slavnosti oděn do bílého sametu a nikoliv, jak bývalo stálým obyčejem, do šatů rudých nebo purpurových.“

Jako dřívější příklad této podivuhodné pověry přichází na mysl historka oné neblahé královské Bílé lodi. Jmenovala se tak loď, na kterou se nalodil při svém návratu z Normandie do Anglie princ Vilém, syn krále Jindřicha I., určený dědic, se svojí sestrou, hraběnkou z Perthu a s četnou společností mladých šlechticů. Mohlo by se zdát, že bylo dosti nešťastných příběhů krále Karla I., které byly v oné době malomyslnosti monarchie přijímány jako naplnění (a vyrušení) onoho zlověstného proroctví. Existují však důvody k domněnce, že ani v našich dnech tato hrozba ještě úplně nepominula. Osudnost „bílé“ barvy pro anglické království dosáhla jistotně svého vrcholu, aspoň to tak vypadá, při popravě krále Karla I., jenž byl na popravu přiveden před svůj vlastní palác „Whitehall“, kde opět nacházíme „bílou“ ve spojení s královstvím a tragickými událostmi. Whitehall je královský „bílý“ palác v Anglii. Pokračování →

Jak se naučit praktické astrologii

Aleister Crowley Duben - 30 - 2010

„Astrologie je teoreticky dokonalá věda, neboť symboly v ní fungující zároveň existují v makrokosmu, a tudíž mají přirozený vztah k záležitostem mikrokosmu. Ovšem v praxi jsou výpočty výjimečně komplikované. Horoskop není nikdy úplný,“ vzkazuje Crowley ve své základní knize o magii, Magie v teorii a praxi.

*

Cara soror,

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Horoskop k první iniciaci frátera P. Londýn. 18:00. 18.11.1898 e.v.

„Vzhůru, stráže, a na ně!“ Nejdříve musíš znát všechny své souvislosti zpaměti tam a nazpátek (air connu). Prakticky všechny jsou v Knize Thothově; ale „pokud někdo něco postrádá,“ ať nahlédne do 777.

Pak si obstarej knihu o astrologii, čím starší tím lepší. Pro náš současný účel pravděpodobně postačí například Raphael’s Shilling Handbook. Pěkně se ji nauč, co se v rejstříku praví o povahách planet, vlivech aspektů, co znamenají příznivé stavy planet, rozsah jednotlivých domů atd.

Všechno má přesně zapadnout do tvého klasického vzdělání; charakter a vlastnosti, síly a hrdinské činy různých božstev, o něž se v astrologii jedná.

Dále, nauč se, jak sestavit horoskop. To nezabere průměrně inteligentní osobě více než hodinu. Můžeš se to naučit z knihy. A konečně, opatři si Baileyho 1001 pozoruhodných horoskopů a Horoskopy na pokračování. A také všechny další dostupné sborníky. Praktikuj sestavování horoskopů. Používej chaldejský systém čtverců; na první pohled ti ukáže, co se děje v rohových domech, které jsou klíčem k celému horoskopu.

Srovnej a dej do protikladu to, co víš o postavení hvězd při narození z historie, s tím, co se říká o aspektech (a ostatním) v knihách, jež jsi četla.

Dej k sobě podobné horoskopy; např. tucet těch, jež jsou narozeni ve znamení Střelce, další várku s Jupiterem v půlnebesí atd.; podívej se, jestli najdeš podobnost v jejich životech s tím, k čemu tě vedly knihy, že můžeš očekávat.
Neboj se kritizovat; naopak, prozkoumej sama něco po svém a najdi případy, které mají protikladnou tradici.

Pokračování →

Opus alchymicum I

San Duben - 26 - 2010

→ Počátky alchymie ve starověku a středověká subkultura

Alchymie se pokouší osvětlit symbolickou strukturu opus alchymicum a činíc tak, vrhá světlo také na strukturu individuačního procesu – procesu rozvoje, který formuje individuum nebo lidskou osobnost. Carl Gustav Jung formuloval tento problém v díle Psychologie a alchymie takto:

„Jsem toho názoru, že alchymistické očekávání, že z hmoty lze zhotovit filosofické zlato nebo všelék nebo zázračný Kámen, je sice na jedné straně iluzí (jejíž příčinou je projekce), ale na straně druhé odpovídá psychickým skutečnostem, jimž v psychologii nevědomí připadá velký význam. Alchymista totiž, jak dokazují texty a jejich symbolika, projektoval proces individuace do chemických procesů proměny. Vědecký termín „individuace“ nemá nikterak znamenat, že se jedná o nějakou beze zbytku známou a vyjasněnou záležitost. Označuje pouze dosud velmi nejasnou a další zkoumání vyžadující oblast procesů centrace, které vytvářejí osobnost. Jde o životní procesy, jež pro svůj numinózní charakter odnepaměti dávaly nejvýznamnější podnět k tvorbě symbolů. A tyto procesy jsou tajuplné, pokud lidskému rozumu zadávají hádanku, o jejíž řešení se bude ještě dlouho a možná marně snažit.“
C. G. Jung: Představy spásy v alchymii (Psychologie a alchymie). Výbor z díla VI., str. 289. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2000.

Dolování zlata a jasu v hermetickém osvícení v jeskyni plné monster

Kolem roku 1520 neznámý německý umělec, zvaný mistr Petrarcha, vytvořil dva z nejstarších známých obrázků alchymistů v díle.

Tento obrázek ukazuje scénu z dolu se dvěma dělníky, kteří zvedají zlaté valounky z bohaté žíly, kterou právě otevřeli (v pozadí). Ten, co drží otevřenou knihu, inženýr a dělníci fungují jako části většího celku prosyceného hermetickými významy a narážkami: v alchymické jeskyni čte starý mistr v knize a přijímá kámen filosofů z rukou filosofova syna; dílo zlatodějů je ohrožováno okřídleným drakem zvedajícího se proti skupině stojící uprostřed nakresleného magického kruhu, zatímco hledají vedení v hermetickém pojednání. V době, kdy byly tyto dva obrázky vytvořeny, byla alchymie v Evropě na svém vrcholu po téměř dvousetletém období vzestupu.

Umění alchymie je staré jako lidstvo samo. Při svém hledání transmutace kovů pokračovali evropští alchymisté nebo ‚zlatodějové‘ ve vznešené tradici mající kořeny v civilizacích tak odlehlých jako je řecká a egyptská.

Pokračování →

Moje teorie astrologie

Aleister Crowley Duben - 22 - 2010

Cara soror,

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Pár dobře volených slov o astrologii? Madam, jsem prostě nadšen, že to mohu udělat: naším cílem je sloužit. Zákazník obvykle za nic nestojí; ale statistika naznačuje, že se nevyplácí mu to říkat.

Horoskop frátera P. Natus Sanctus. Edwardus Alexander Crowley De Kerwal. Leamington. 22:52. 12.10.1875 e.v.

Zdá se to být už tak dávno, co jsem si sestavil svůj vlastní horoskop a vykládal si ho, ale mám v hlavě jasno, že jsi byla ohromena, jakož i mnozí jiní, jednoduchostí a bezchybností toho, co a jak jsem ho vykládal. Začalo to, jestli si pamatuješ, žes mi zadala obvyklé údaje, když jsme si odskočili na čaj k Anglers’ Rest. Spočítal jsem okamžitě ascendent a poznamenal: „Blbost!“ Pozorně jsem se na tebe zadíval; a pak, po řadě zabrblání, jsem poznamenal: „Mnohem pravděpodobnější je, že to bylo kolem půl jedenácté – prostě v průběhu té hodiny směrem vpřed či dozadu.“ Ty jsi odporovala, já odporoval. Protože jsme nechtěli v hospodě rozpoutat hádku, rozhodli jsme se, že se vydáš vstříc obtížím a napíšeš své matce, aby se rozprava uklidnila. A přišla zpět tato odpověď: „bylo to pár minut před jedenáctou. Pamatuji si to, protože tvůj otec setrval doma, dokud mohl – musel odejít na ranní službu.“ Tenhle jev je docela běžný podle mých zkušeností; odporoval jsme tomu, co vypadalo jako neověřená skutečnost a po dotazu se ukázalo, že je tomu tak; takže beru-li v úvahu to, co mi ukázaly statistiky, které jsem vypracoval před mnoha lety, pak jsem měl pravdu ve 109 případech ze 120 a myslím, že dvě věci jsou opravdu téměř dokazatelné: prvně, já nehádám – na tom moc nezáleží; a za druhé, což je daleko důležitější, existuje určité spojení mezi osobním zjevem a chováním zrozence, a znamením zvěrokruhu, jež právě vládlo, když se poprvé nadechl.
Dovol, abych ještě dodal, a tím posílil argumentaci, že při několika příležitostech, kdy jsem se mýlil, existoval pro to dobrý astrologický důvod. Například jsem třeba plácnul, že šlo o Ryby, ačkoliv to byl právě Kozoroh; jenže v tomhle případě byl Saturn ovlivněn tím, že byl v Raku, se špatným aspektem Venuše a Luny, čímž došlo k tomu, že byly oslabeny všechny jeho vlastnosti jako energičnost, chlapáctví a pracovitost, a v ascendentu mohl být Jupiter, který jeví mnohé z vlastností Ryb: a tak dále.
Dovol mi tedy začít! Chceš, abych ti vysvětlil systém – nebo ne-systém – který používám. Já „žádným mysteriosním způsobem nenechávám působit své zázraky“; neboť nic by nebylo jednoduššího. Za jeho vznik vděčím mágu Abramelinovi, který se za svých časů vysmál astrologům s jejich pedantskými výpočty „planetárních hodin“ atd. Myslím, že zašel příliš daleko, když řekl, že planeta nemusí mít vůbec žádný vliv nebo jen velmi malý, ledaže by byla nad horizontem; ale on to myslel dobře a bůh mu žehnej! A ačkoliv k tomu nic víc neřekl, věřím, že jsem svůj díl práce vykonal tak, jak by to učinil i on.
Tady je můj systém v ampuli číslo 000.
Podívej se na horoskop: studuj ho, dělej si poznámky o aspektech a příznivých stavech planet, soustřeď se – a otoč magickou pípou!
Příležitostně, když jsem začínal, jsem si udělal „progresivní horoskop“, abych viděl, co dělal pacient tenhle týden, ale nezdálo se, že by to nějak moc pomohlo při kompenzaci neshod způsobených nějakou komplikací. Čemu jsem se opravdu věnoval, bylo prošetření situace tranzitů toho dne. Shledal jsem, že jsou velmi spolehlivé; ale i při jejich znalosti jsem ignoroval aspekty menšího významu. Abych řekl pravdu, konjunkce znamená daleko víc než všechno ostatní dohromady.
O astrologii bylo napsáno tisíce knih; nikdo je pravděpodobně všechny nikdy nepřečte a byl by velký blázen, kdyby se o to pokoušel. Málo zla ovšem způsobí, když se do nich ponoří natolik, aby zjistil, že sotva půltuctu z nich se shodne na základech svého systému a stěží dvě pak na významu nějakého aspektu a příznivého stavu planety nebo pozice; nedobereš se pokaždé ani nějakého souladu ohledně toho, jaké otázky se pojí ke kterému domu.
Je taky pár zhola šarlatánských systémů, jako třeba ty, které směšují vědu s blbosofickými hypotézami; ty samozřejmě vynech. Ale dokonce i u takových přijatelných forem astrologie, jako je mundánní a horární, mám tendenci jim nevěřit. Ptám se třeba, proč, když Býk ovládá Polsko a Irsko, a o tom není pochyb, došlo k masakrům a zmaru v roce 1939 a později, se ani v jednom případě toho nezúčastnil? Všechny přístavy světa spadají samozřejmě pod tří vodní znamení; nevede to však ke zjištění, že ona pohroma, jež sužuje Tunis, by měla nějak postihnout i ostatní přístavy ovládané podobně stejnými znameními.
To nás přivádí k prvnímu velkému příkopu v téhle steeplechase celé této vědy. Slýcháváme o tisících lidí zabitých ve stejném okamžiku (během jedné či dvou hodin, možná i během jedné či dvou minut) zemětřesením, potopením lodi, válkou nebo jinými násilnostmi. Vyznačoval se horoskop každé jednotlivé oběti možností takového konce? Vím o pár velmi zvláštních případech souvislostí, ale nikoliv do takové míry!
Odpověď je, jak věřím, velice mnohostranná. Může být, například, že Polsko a Irsko ovládá Býk v různých stupních; že existují větší a menší postavení, první ovládá to druhé, takže horoskop spuštění Titaniku na vodu spolkne nativity všech obětí jeho ztroskotání.
Cosi tohoto druhu je opravdu zřejmou pravdou. Záplavy v Číně, hladomor v Indii, mor v kterékoliv části světa evidentně závisejí na mapě měřítka neskonale většího než je to osobní.
Pak – a tím jsem si v rozumné míře jist – může existovat jeden či více faktorů, o nichž vůbec nic netušíme a jež uvedou v činnost základní možnosti horoskopu. (Prostě jako auto s běžícím motorem, které nepojede, dokud je sešlápnutá spojka.)
Zakončím to vyhlášením poněkud pozoruhodného stanoviska.

1. Nevidím žádného důvodu, proč nepostulovat existenci jistého „záření“ nebo jiných prostředků přenosu nějaké zvláštní formy energie nebo forem energií, jež nás mohou dostihnout z jiných částí slunečního systému; vždyť můžeme vpravdě poukázat na dokonale analogický jev v objevech přibližně poslední stovky let. Není to ovšem nic víc než postulát.
2. Námitky proti astrologii jako takové naznačené tím, co jsem již vyložil, a pár dalších, by mohly postačit, aby mě zařadily mezi nejarogantnější nevěřící v celé studii, ať už to není pro to, co bude následovat.
3. Tyto skutečnosti týkající se ascendentu jsou tak zřejmé, tak nepopíratelné a tak nevysvětlitelné bez toho, co bylo řečeno v postulátu č. 1, že jsem vyloženě přesvědčen o fundamentální pravdě základních principů této vědy.
Řekl jsem „zakončím to“ a taky jsem to tak myslel. Protože teď, kdy už (aspoň doufám) budeš patřičně respektovat moje přesvědčení, že astrologie je pravou vědou a nejen chaotickou masou babských povídaček, si samozřejmě vyžádáš instrukci, jak se jí naučit, aby sis mohla ověřit můj názor ve světle svých vlastních experimentů.
Bude to vypadat mnohem lépe, když to udělám v dalším dopise.
Zatím –

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky,

666

*

Aleister Crowley: Magie bez slz, 21. kapitola.

Spřízněné weby

Okultura

Portál pro magické aspekty moderních dějin a soudobého umění. Alchymie. Astrologie. Hermetismus. Kabala. Magie. Revue HORUS. Recenze umění, knih, filmů, hudby, interview s osobnostmi české i světové okultury.
Posel: 📧 hrs (at) horus (dot) cz
🎄

Twitter

    Fotografie

    The Embrace,Theodor Kittelsen, 1914“The wheel that can’t be stopped: It”s human nature.” Illustrated by Samuel D. Ehrhart for Puck magazine, May 15, 1901.tumblr_n2n7bhQtTq1rzim2co1_1280tumblr_msirnmRSU61ruw29zo1_1280tumblr_inline_n06xz1a87F1qjcqcbtumblr_m28j7x6OQV1qb25n6o1_1280325_1Franz Gaul, 18370_c7dc7_1c73ec25_XL0_c7dc8_a5c89da7_XL0_c7e1b_8666d04e_XL0_c7de2_ab8c759f_XXXL0_c7d1e_2b8de5c7_XXXL315f7fb42065ccdf32f11c5c672e50e4tumblr_mxgx3beleF1rj0kjao1_500tumblr_my9k8x1NIH1rzim2co1_500tumblr_mbxtmhqVAW1qbvt5oo1_50010706688266_cb1864c955_b